Sunday, February 8, 2015

OLO N MAMAD CUMA BISA NGELES BILANG NANTI, TUNGGU, AKAN SAAT DITANTANGIN BIKIN MUJIZAT N AZAB. HA...7X ( 2 ).


sebelom bace artikel ini, bace dulu ini.

OLO N MAMAD CUMA BISA NGELES BILANG NANTI, TUNGGU, AKAN SAAT DITANTANGIN BIKIN MUJIZAT N AZAB. HA...7X http://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2014/10/olo-n-mamad-cuma-bisa-ngeles-bilang.html

TAU GA SEH LO.

QS 21:51. Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah
kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui
(keadaan) nya.
52. (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya:
"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?"
53. Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya".
54. Ibrahim berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam
kesesatan yang nyata".
55. Mereka menjawab: "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh
ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?"
56. Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi
yang telah menciptakannya; dan aku termasuk orang-orang yang dapat
memberikan bukti atas yang demikian itu".
57. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap
berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya.
58. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong,
kecuali yang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain; agar mereka
kembali (untuk bertanya) kepadanya.
59. Mereka berkata: "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap
tuhan-tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang lalim".
60. Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela
berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim".
61. Mereka berkata: "(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang
dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan".
62. Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini
terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?"
63. Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar itulah yang
melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat
berbicara".
64. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata:
"Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri
sendiri)",
65. kemudian kepala mereka jadi tertunduk (lalu berkata): "Sesungguhnya
kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak
dapat berbicara".
66. Ibrahim berkata: "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah
sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak (pula)
memberi mudarat kepada kamu?"
67. Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka
apakah kamu tidak memahami?
68. Mereka berkata: "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika
kamu benar-benar hendak bertindak".
69. Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi
keselamatanlah bagi Ibrahim".
70. mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan
mereka itu orang-orang yang paling merugi.
71. Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang Kami
telah memberkahinya untuk sekalian manusia.
72. Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishak dan Yakub,
sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masing Kami jadikan
orang-orang yang saleh.

DALAM KISAH IBRAHIM MAKA PENYEMBAH BERHALA BILANG KEK GINI.

QS 21:68. Mereka berkata: "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika
kamu benar-benar hendak bertindak".

TERNYATA OLO JUGA MINTA TOLONG MA MANUSIA.

3:52. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israel)
berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk
(menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia)
menjawab: "Kami lah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman
kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang
yang berserah diri.

QS 47:7. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah,
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

QS 57:25. Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan
Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu)
dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-
Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat
lagi Maha Perkasa.

KAPIR ESLAM TENTU SAJA MEMBANTAH MATI-MATIAN AKAN AYAT2 DI ATAS. APALAGI DALIL MEREKA MEMAKAI KATA DALAM TANDA KURUNG, AGAMA ALLAH. PADAHAL ASLINYA ADALAH MENOLONG ALLAH BUKAN MENOLONG AGAMA ALLAH. HA...7X

TAPI AYAT DIBAWAH INI TIDAK BISA LAGI DIBANTAH.

QS 59:6. Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu
tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun,
tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa
yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka
tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat
keras hukuman-Nya.
8. (Juga) bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung
halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah
dan keridaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka
itulah orang-orang yang benar.

MIKIR PAKE OTAK NYOK.
OLO YANG HARUS DITOLONG MANUSIA PASTI TUHAN PALSU LAH. HA...7X


mereka menolong Allah dan Rasul-Nya ( QS 59:8 ) ? memalukan. ha...7x http://antikrismuhammad.blogspot.com/2014/05/mereka-menolong-allah-dan-rasul-nya.htmlLO KAPIR ESLAM PASTI BELAIN OLO DENGAN MENGUTIP BANYAK AYAT2 QORAN KEK MUSA BELAH LAUT, TONGKAT MUSA BEROBAH JADE ULER N MENELAN TONGKAT AHLI2 SIHIR. SULAIMAN BICARA MA BURUNG N SEMUT, SULAIMAN MENGENDARAI ANGIN, DLL.

TAPI SADAR GA SEH LO.

MIKIR PAKEK OTAK NYOK.


KNAPE OLO GA BISE MEMBERIKAN MUJIZAT KPADE MAMAD ? OLO JUGE GA BISE TURUNIN AZAB KPADE MANUSIE DI JAMAN MAMAD ? OLO GA BISE BERSUARA MEMBUKTIKAN DIRINYE BENER TUHAN MAHA KUASE ?

QS 27:68. Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan (juga) bapak-bapak
kami dahulu; ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang
dahulu kala".
69. Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah
bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.
70. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah
(dadamu) merasa sempit terhadap apa yang mereka tipudayakan".
71. Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: "Bilakah datangnya azab
itu, jika memang kamu orang-orang yang benar".
72. Katakanlah: "Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari
(azab) yang kamu minta (supaya) disegerakan itu.
QS 28:43. Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat)
sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi
pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat.
44. Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah barat
ketika Kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada pula kamu
termasuk orang-orang yang menyaksikan.
45. Tetapi Kami telah mengadakan beberapa generasi, dan berlalulah atas
mereka masa yang panjang, dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama
penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, tetapi
Kami telah mengutus rasul-rasul.
46. Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika Kami menyeru
(Musa), tetapi (Kami beritahukan itu kepadamu) sebagai rahmat dari
Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum (Quraisy) yang
sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu
agar mereka ingat.
47. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka
disebabkan apa yang mereka kerjakan: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau
tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat
Engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin"
48. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka
berkata: "Mengapakah tidak diberikan kepadanya (Muhammad) seperti yang
telah diberikan kepada Musa dahulu?". Dan bukankah mereka itu telah
ingkar (juga) kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu?; mereka
dahulu telah berkata: "Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu
membantu". Dan mereka (juga) berkata: "Sesungguhnya Kami tidak
mempercayai masing-masing mereka itu".
49. Katakanlah: "Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang
kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan
Al Qur'an) niscaya aku mengikutinya, jika kamu sungguh orang-orang yang
benar".
50. Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa
sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan
siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya
dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.
51. Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini
(Al Qur'an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran.
52. Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab
sebelum Al Qur'an, mereka beriman (pula) dengan Al Qur'an itu.
53. Dan apabila dibacakan (Al Qur'an itu) kepada mereka, mereka
berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya; Al Qur'an itu adalah
suatu kebenaran dari Tuhan Kami, sesungguhnya Kami sebelumnya adalah
orang-orang yang membenarkan (nya).
54. Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan
mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang
telah Kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan.
55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat,
mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal
kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak
ingin bergaul dengan orang-orang jahil".
56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang
yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang
dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau
menerima petunjuk.
57. Dan mereka berkata: "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu,
niscaya kami akan diusir dari negeri kami". Dan apakah Kami tidak
meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman,
yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan)
untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami?. Tetapi
kebanyakan mereka tidak mengetahui.
58. Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan,
yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; maka itulah tempat
kediaman mereka yang tiada didiami (lagi) sesudah mereka, kecuali
sebahagian kecil. Dan Kami adalah pewarisnya.
59. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia
mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami
kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota;
kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kelaliman.
QS 29:50. Dan orang-orang kafir Mekah berkata: "Mengapa tidak diturunkan
kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya
mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya
seorang pemberi peringatan yang nyata".
51. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan
kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka?
Sesungguhnya dalam (Al Qur'an) itu terdapat rahmat yang besar dan
pelajaran bagi orang-orang yang beriman.
52. Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu.
Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang
percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang
yang merugi.
53. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau
tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan benar-benar telah datang
azab kepada mereka, dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka
dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.
54. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Dan
sesungguhnya Jahanam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir,
55. pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah
kaki mereka dan Allah berkata (kepada mereka): "Rasailah (pembalasan
dari) apa yang telah kamu kerjakan"
56. Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka
sembahlah Aku saja.
57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah
kepada Kami kamu dikembalikan.

QS 30:58. Dan sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Qur'an ini segala macam
perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada
mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata:
"Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka".
59. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak (mau)
memahami.
60. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan
sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat
Allah) itu menggelisahkan kamu.
QS 31:6. Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang
tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa
pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan
memperoleh azab yang menghinakan.
7. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan
menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada
sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab
yang pedih.
QS 32:26. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat-umat
sebelum mereka yang telah Kami binasakan sedangkan mereka sendiri
berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Tuhan). Maka apakah mereka
tidak mendengarkan (memperhatikan)?
27. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau
(awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan
dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan
binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka
tidak memperhatikan?
28. Dan mereka bertanya: "Bilakah kemenangan itu (datang) jika kamu
memang orang-orang yang benar?"
29. Katakanlah: "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang
kafir iman mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh."
30. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya
mereka (juga) menunggu.
QS 33:60. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang
yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar
bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu
(untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di
Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar,
61. dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka
ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya.
62. Sebagai sunah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah
terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati
perubahan pada sunah Allah.
63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah:
"Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi
Allah". Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu
sudah dekat waktunya.
64. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi
mereka api yang menyala-nyala (neraka),
65. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh
seorang pelindung pun dan tidak (pula) seorang penolong.
66. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka
berkata: "Alangkah baiknya, andai kata kami taat kepada Allah dan taat
(pula) kepada Rasul".
67. Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati
pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan
kami dari jalan (yang benar).
68. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan
kutuklah mereka dengan kutukan yang besar".
69. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang
yang menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan
yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai
kedudukan terhormat di sisi Allah.
70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
katakanlah perkataan yang benar,
71. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni
bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
72. Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan
gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka
khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh,
73. sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan
dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah
menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

QS 34:5. Dan orang-orang yang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami
dengan anggapan mereka dapat melemahkan (menggagalkan azab Kami),
mereka itu memperoleh azab, yaitu (jenis) azab yang pedih.
6. Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa
wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan
menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha
Terpuji.
7. Dan orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya): "Maukah kamu
kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu
bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya
kamu benar-benar (akan dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang baru?
8. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada
padanya penyakit gila?" (Tidak), tetapi orang-orang yang tidak beriman
kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
9. Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan
dan di belakang mereka? Jika Kami menghendaki, niscaya Kami benamkan
mereka di bumi atau Kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda
(kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba yang kembali (kepada-Nya).
QS 34:15. Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat
kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah
kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang
(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu)
adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha
Pengampun".
16. Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir
yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang
ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari
pohon Sidr.
17. Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran
mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan
hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.
18. Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami
limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami
tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah
kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman.
19. Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan
kami", dan mereka menganiaya diri mereka sendiri; maka Kami jadikan
mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur.
20. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran
sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali
sebahagian orang-orang yang beriman.
21. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan
hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya
kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu
Maha Memelihara segala sesuatu.
22. Katakanlah: "Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain
Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrah pun di langit
dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam
(penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka
yang menjadi pembantu bagi-Nya".
23. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang
yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah
dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata: "Apakah yang
telah difirmankan oleh Tuhan-mu?" Mereka menjawab: "(Perkataan) yang
benar", dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
24. Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan
dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan sesungguhnya kami atau kamu
(orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam
kesesatan yang nyata.
25. Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang
dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa
yang kamu perbuat".
26. Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia
memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi
keputusan lagi Maha Mengetahui".
27. Katakanlah: "Perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu
hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu (Nya), sekali-kali tidak
mungkin! Sebenarnya Dia-lah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana".
28. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.
29. Dan mereka berkata: "Kapankah (datangnya) janji ini, jika kamu
adalah orang-orang yang benar?".
30. Katakanlah: "Bagimu ada hari yang telah dijanjikan (hari kiamat)
yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaat pun dan
tidak (pula) kamu dapat meminta supaya diajukan".
31. Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman
kepada Al Qur'an ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya".
Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang lalim
itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan
perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah
berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah
karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman".
32. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang
dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk
sesudah petunjuk itu datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu
sendirilah orang-orang yang berdosa".
33. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang
menyombongkan diri: "(Tidak) sebenarnya tipu daya (mu) di waktu malam
dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami
kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Kedua belah
pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan Kami
pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas
melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan.
34. Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi
peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu
berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk
menyampaikannya".
35. Dan mereka berkata: "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak
(daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab.
36. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa
yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-
Nya), akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".
37. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang
mendekatkan kamu kepada Kami sedikit pun; tetapi orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang memperoleh
balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan;
dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).
38. Dan orang-orang yang berusaha (menentang) ayat-ayat Kami dengan
anggapan untuk dapat melemahkan (menggagalkan azab Kami), mereka itu
dimasukkan ke dalam azab.
39. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa
yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi
(siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan,
maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.
40. Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka
semuanya kemudian Allah berfirman kepada malaikat: "Apakah mereka ini
dahulu menyembah kamu?".
41. Malaikat-malaikat itu menjawab: "Maha Suci Engkau. Engkaulah
pelindung kami, bukan mereka: bahkan mereka telah menyembah jin;
kebanyakan mereka beriman kepada jin itu".
42. Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa (untuk
memberikan) kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kepada sebahagian
yang lain. Dan Kami katakan kepada orang-orang yang lalim: "Rasakanlah
olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu".
43. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang,
mereka berkata: "Orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang
ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu", dan
mereka berkata: "(Al Qur'an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang
diada-adakan saja". Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran
tatkala kebenaran itu datang kepada mereka: "Ini tidak lain hanyalah
sihir yang nyata".
44. Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang
mereka baca dan sekali-kali tidak pernah (pula) mengutus kepada mereka
sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun.
45. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan sedang orang-orang
kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang
telah Kami berikan kepada orang-orang dahulu itu lalu mereka
mendustakan rasul-rasul-Ku. Maka alangkah hebatnya akibat kemurkaan-Ku.
46. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu
hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua
atau sendiri-sendiri; kemudian kamu pikirkan (tentang Muhammad) tidak
ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah
pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras.
47. Katakanlah: "Upah apa pun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk
kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala
sesuatu".
48. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha
Mengetahui segala yang gaib".
49. Katakanlah: "Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan
memulai dan tidak (pula) akan mengulangi".
50. Katakanlah: "Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas
kemudaratan diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk maka itu
adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya
Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat".
51. Dan (alangkah hebatnya) jika kamu melihat ketika mereka (orang-orang
kafir) terperanjat ketakutan (pada hari kiamat); maka mereka
tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat
(untuk dibawa ke neraka).
52. dan (di waktu itu) mereka berkata: "Kami beriman kepada Allah",
bagaimanakah mereka dapat mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh
itu.
53. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu; dan
mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
54. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini
sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan
mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) dalam
keraguan yang mendalam.
QS 35:23. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.
24. Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai
pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada
suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.
25. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang
yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya); kepada mereka
telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, zubur,
dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
26. Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir; maka (lihatlah) bagaimana
(hebatnya) akibat kemurkaan-Ku.
QS 35:36. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak
dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari
mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat
kafir.
37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: "Ya Tuhan kami,
keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh
berlainan dengan yang telah kami kerjakan". Dan apakah Kami tidak
memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang
yang mau berpikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi
peringatan? maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang
yang lalim seorang penolong pun.
38. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di
bumi. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
39. Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang
siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri.
Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan
menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang
kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.
40. Katakanlah: "Terangkanlah kepada-Ku tentang sekutu-sekutumu yang
kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepada-Ku (bahagian) manakah
dari bumi ini yang telah mereka ciptakan ataukah mereka mempunyai saham
dalam (penciptaan) langit atau adakah Kami memberi kepada mereka sebuah
Kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas
daripadanya? Sebenarnya orang-orang yang lalim itu sebahagian dari
mereka tidak menjanjikan kepada sebahagian yang lain, melainkan tipuan
belaka".
41. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap;
dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang dapat
menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun
lagi Maha Pengampun.
42. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah;
sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan,
niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat
(yang lain). Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka
kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka
dari (kebenaran),
43. karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana
(mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain
orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan
melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang
yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat
penggantian bagi sunah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui
penyimpangan bagi sunah Allah itu.
44. Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat
bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang
itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan tiada sesuatu
pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
45. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya,
niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu
makhluk yang melata pun akan tetapi Allah menangguhkan (penyiksaan)
mereka, sampai waktu yang tertentu; maka apabila datang ajal mereka,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.
QS 37:11. Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang
lebih kokoh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?"
Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
12. Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka
menghinakan kamu.
13. Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.
14. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka
sangat menghinakan.
15. Dan mereka berkata: "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.
16. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta
menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan
(kembali)?
17. Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan
pula)"?
18. Katakanlah: "Ya, dan kamu akan terhina".
19. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja;
maka tiba-tiba mereka melihatnya.
20. Dan mereka berkata: "Aduhai celakalah kita!" Inilah hari
pembalasan.
21. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.
22. (kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang
lalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu
mereka sembah,
23. selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
24. Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya
mereka akan ditanya:
25. "Kenapa kamu tidak tolong-menolong?"
26. Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.
27. Sebahagian dari mereka menghadap kepada sebahagian yang lain
berbantah-bantahan.
28. Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka):
"Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan".
29. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak
beriman".
30. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum
yang melampaui batas.
31. Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita;
sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).
32. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang
yang sesat.
33. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.
34. Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang
berbuat jahat.
35. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa
ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah)
mereka menyombongkan diri.
36. dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan
sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?"
37. Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan
membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).
38. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
39. Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang
telah kamu kerjakan,
QS 37:173. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang.
174. Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.
175. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).
176. Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?
177. Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat
buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan
itu.
178. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.
179. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.
QS 38:16. Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab
yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab".
17. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba
Kami Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada
Tuhan).
QS 40:20. Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apa
pun. Sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
21. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu
memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka
itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak)
bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan
dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari
azab Allah.
22. Yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka rasul-rasul
mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata lalu mereka kafir;
maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras
hukuman-Nya.
QS 40:53. Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa; dan Kami
wariskan Taurat kepada Bani Israel,
54. untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang
berpikir.
55. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar,
dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji
Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.
56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat
Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada
mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka
sekali-kali tiada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada
Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
57. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada
penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
58. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan
tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal
saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil
pelajaran.
59. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan
tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman.
60. Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri
dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina".
61. Allah-lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat
padanya; dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah
benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan
tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
62. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu,
tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka bagaimanakah
kamu dapat dipalingkan?
63. Seperti demikianlah dipalingkan orang-orang yang selalu mengingkari
ayat-ayat Allah.
64. Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit
sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi
kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah
Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.
65. Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia; maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepada-Nya.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
66. Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya aku dilarang menyembah
sembahan yang kamu sembah selain Allah setelah datang kepadaku
keterangan-keterangan dari Tuhanku; dan aku diperintahkan supaya tunduk
patuh kepada Tuhan semesta alam.
67. Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes, air
mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu
sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu
sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi)
sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami
perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan
supaya kamu memahami (nya).
68. Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia
menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka
jadilah ia.
69. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat
Allah? Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan?
70. (Yaitu) orang-orang yang mendustakan Al Kitab (Al Qur'an) dan wahyu
yang dibawa oleh rasul-rasul Kami yang telah Kami utus. Kelak mereka
akan mengetahui,
71. ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka
diseret,
72. ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api,
73. kemudian dikatakan kepada mereka: "Manakah berhala-berhala yang
selalu kamu persekutukan
74. (yang kamu sembah) selain Allah?" Mereka menjawab: "Mereka telah
hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tiada pernah menyembah
sesuatu". Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir.
75. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersuka ria di muka bumi
dengan tidak benar dan karena kamu selalu bersuka ria (dalam
kemaksiatan).
76. (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka
Jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat
bagi orang-orang yang sombong".
77. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar; maka
meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang Kami ancamkan
kepada mereka atau pun Kami wafatkan kamu (sebelum ajal menimpa
mereka), namun kepada Kami sajalah mereka dikembalikan.
78. Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu,
di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka
ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang
rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah; maka
apabila telah datang perintah Allah, diputuskan (semua perkara) dengan
adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang
batil.
79. Allah-lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya
untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan.
80. Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu
untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan
dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut dengan
mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera.
81. Dan Dia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda (kekuasaan-Nya);
maka tanda-tanda (kekuasaan) Allah yang manakah yang kamu ingkari?
82. Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu
memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Adalah
orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan (lebih
banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan
itu tidak dapat menolong mereka.
83. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang diutus kepada)
mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang
dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh azab
Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu.
84. Maka tatkala mereka melihat azab Kami, mereka berkata: "Kami
beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan
yang telah kami persekutukan dengan Allah.
85. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah
melihat siksa Kami. Itulah sunah Allah yang telah berlaku terhadap
hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir.

QS 42:16. Dan orang-orang yang membantah (agama) Allah sesudah agama itu
diterima maka bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka.
Mereka mendapat kemurkaan (Allah) dan bagi mereka azab yang sangat
keras.
17. Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan
(menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari
kiamat itu (sudah) dekat?
18. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya
hari itu segera didatangkan dan orang-orang yang beriman merasa takut
kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar (akan
terjadi). Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah
tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh.
19. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki
kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha
Perkasa.
20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami
tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki
keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan
dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat.
21. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang
mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya
tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah
dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang lalim itu akan
memperoleh azab yang amat pedih.
QS 43:8. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang
menghidupkan dan Yang mematikan. (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu
yang terdahulu.
9. Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
10. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata,
11. yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.
12. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu.
Sesungguhnya kami akan beriman."
13. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang
kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,
14. kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah
seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang
gila.
QS 43:19. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah
hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan.
Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan
dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai
pertanggungjawaban.
20. Dan mereka berkata: "Jika Allah Yang Maha Pemurah menghendaki
tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat)." Mereka tidak
mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu, mereka tidak lain
hanyalah menduga-duga belaka.
21. Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al
Qur'an lalu mereka berpegang dengan kitab itu?
22. Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak
kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang
mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka."
23. Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi
Peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup
mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak
kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak
mereka."
24. (Rasul itu) berkata: "Apakah (kamu akan mengikutinya juga)
sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi
petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?"
Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus
untuk menyampaikannya."
25. Maka Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan
orang-orang yang mendustakan itu.
QS 43:29. Tetapi Aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan
bapak-bapak mereka sehingga datanglah kepada mereka kebenaran (Al
Qur'an) dan seorang rasul yang memberi penjelasan.
30. Dan tatkala kebenaran (Al Qur'an) itu datang kepada mereka, mereka
berkata: "Ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang
yang mengingkarinya".
31. Dan mereka berkata: "Mengapa Al Qur'an ini tidak diturunkan kepada
seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Taif) ini?
32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan
Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain
beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian
yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.
33. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat
yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatkan bagi orang-orang
yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi
rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya.
34. Dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka
dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya.
35. Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk
mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan
dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang
yang bertakwa.
36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah
(Al Qur'an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan
itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
37. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka
dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat
petunjuk.
38. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada Kami
(di hari kiamat) dia berkata: "Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu
seperti jarak antara masyrik dan magrib, maka setan itu adalah sejahat-jahat
teman (yang menyertai manusia)".
39. (Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di
hari itu karena kamu telah menganiaya (dirimu sendiri). Sesungguhnya
kamu bersekutu dalam azab itu.
40. Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang pekak bisa mendengar
atau (dapatkah) kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta (hatinya)
dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?
41. Sungguh, jika Kami mewafatkan kamu (sebelum kamu mencapai
kemenangan) maka sesungguhnya Kami akan menyiksa mereka (di akhirat).
42. Atau Kami memperlihatkan kepadamu (azab) yang telah Kami (Allah)
ancamkan kepada mereka. Maka sesungguhnya Kami berkuasa atas mereka.
43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan
kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
44. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan
besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta
pertanggungjawaban.
45. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus
sebelum kamu: "Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain
Allah Yang Maha Pemurah?"
QS 43:60. Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu
di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun.
QS 43:78. Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu
tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
79. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya (jahat), maka
sesungguhnya Kami akan membalas tipu daya mereka.
80. Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan
bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan
(malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka
81. Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka
akulah (Muhammad) orang yang mula-mula memuliakan (anak itu).
82. Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya
Arasy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
83. Maka biarlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) dan bermain-main
sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
84. Dan Dia-lah Tuhan (Yang disembah) di langit dan Tuhan (Yang
disembah) di bumi dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
85. Dan Maha Suci Tuhan Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan
apa yang ada di antara keduanya; dan di sisi-Nya lah pengetahuan
tentang hari kiamat dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan.
86. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat
memberi syafaat; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafaat ialah)
orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini (nya).
87. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang
menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah", maka bagaimanakah
mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)?,
88. dan (Allah mengetahui) ucapan Muhammad: "Ya Tuhanku, sesungguhnya
mereka itu adalah kaum yang tidak beriman".
89. Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Salam
(selamat tinggal)." Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang
buruk).
QS 44:9. Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
10. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata,
11. yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.
12. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu.
Sesungguhnya kami akan beriman."
13. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang
kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,
14. kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah
seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang
gila.
15. Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit
sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).
16. (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman
yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.
QS 44:58. Sesungguhnya Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan bahasamu supaya
mereka mendapat pelajaran.
59. Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).
QS 45:20. Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi
kaum yang meyakini.
21. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami
akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat
buruklah apa yang mereka sangka itu.
22. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan
agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan
mereka tidak akan dirugikan.
23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya
dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan
tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya
petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak
mengambil pelajaran?
24. Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di
dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan
kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan
tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.
25. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas,
tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan: "Datangkanlah nenek
moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar".
26. Katakanlah: "Allah-lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan
kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada
keraguan padanya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
27. Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari
terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang
mengerjakan kebatilan.
28. Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap
umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu
diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
29. (Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan
terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa
yang telah kamu kerjakan."
30. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh
maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). itulah
keberuntungan yang nyata.
31. Dan adapun orang-orang yang kafir (kepada mereka dikatakan): "Maka
apakah belum ada ayat-ayat-Ku yang dibacakan kepadamu lalu kamu
menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa?"
32. Dan apabila dikatakan (kepadamu): "Sesungguhnya janji Allah itu
adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya",
niscaya kamu menjawab: "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami
sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali
tidak meyakini (nya)".
33. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka
kerjakan dan mereka diliputi oleh (azab) yang mereka selalu memperolok-olokkannya.
34. Dan dikatakan (kepada mereka): "Pada hari ini Kami melupakan kamu
sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan (dengan) harimu ini dan
tempat kembalimu ialah neraka dan kamu sekali-kali tidak memperoleh
penolong.
35. Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat
Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia,
maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula
mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
QS 46:8. Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya
(Al Qur'an)", Katakanlah: "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada
mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari (azab) Allah itu.
Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al Qur'an
itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan Dia-lah Yang
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
9. Katakanlah: "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul
dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak
(pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang
diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi
peringatan yang menjelaskan".
10. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al
Qur'an itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan
seorang saksi dari Bani Israel mengakui (kebenaran) yang serupa dengan
(yang disebut dalam) Al Qur'an lalu dia beriman, sedang kamu
menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada
orang-orang yang lalim".
11. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman:
"Kalau sekiranya dia (Al Qur'an) adalah suatu yang baik, tentulah
mereka tiada mendahului kami (beriman) kepadanya. Dan karena mereka
tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata: "Ini adalah
dusta yang lama".
QS 46:26. Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal
yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan
Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati;
tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna
sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat
Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka
memperolok-olokkannya.
27. Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu
dan Kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami berulang-ulang
supaya mereka kembali (bertobat).
28. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk
mendekatkan diri (kepada Allah) tidak dapat menolong mereka. Bahkan
tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka? Itulah akibat kebohongan
mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.
29. Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang
mendengarkan Al Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya)
lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika
pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi
peringatan.
30. Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah
mendengarkan kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan sesudah Musa yang
membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran
dan kepada jalan yang lurus.
31. Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah
dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu
dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.
32. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada
Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi
dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam
kesesatan yang nyata".
33. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang
menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena
menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya (bahkan)
sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
34. Dan (Ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan kepada
neraka, (dikatakan kepada mereka): "Bukankah (azab) ini benar?" Mereka
menjawab: "Ya benar, demi Tuhan kami". Allah berfirman: "Maka
rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar".
35. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan
hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta
disegerakan (azab) bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang
diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia)
melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup,
maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
QS 51:59. Maka sesungguhnya untuk orang-orang lalim ada bahagian (siksa)
seperti bahagian teman-teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka
meminta kepada-Ku menyegerakannya.
60. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang
diancamkan kepada mereka.
QS 52:1. Demi bukit,
2. dan Kitab yang ditulis,
3. pada lembaran yang terbuka,
4. dan demi Baitulmakmur,
5. dan atap yang ditinggikan (langit),
6. dan laut yang di dalam tanahnya ada api,
7. sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,
8. tidak seorang pun yang dapat menolaknya,
9. pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,
10. dan gunung benar-benar berjalan.
11. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang
mendustakan,
12. (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan,
13. pada hari mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya.
14. (Dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu
mendustakannya".
15. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
16. Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu
bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa
yang telah kamu kerjakan.
QS 52:44. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan
mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih".
45. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan
kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,
46. (yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya
mereka dan mereka tidak ditolong.
47. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang lalim ada azab selain itu.
Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
48. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya
kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji
Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,
QS 54:43. Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari
mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari
azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu?.
44. Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang
bersatu yang pasti menang".
45. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke
belakang.
46. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka
dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
47. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di
dunia) dan dalam neraka.
48. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka.
(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka".
49. Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
50. Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
51. Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan
kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
52. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku
catatan.
53. Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
54. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan
sungai-sungai,
55. di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.
QS 58:7. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia
antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada
(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan
tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau
lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka
berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat
apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.
8. Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang
mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan)
larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat
dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang
kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang
bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada
diri mereka sendiri: "Mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa
yang kita katakan itu?" Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan
mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
QS 58:14. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum
yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan
kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk
menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui.
15. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras,
sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.
16. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka
halangi (manusia) dari jalan Allah; karena itu mereka mendapat azab
yang menghinakan.
17. Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun (untuk
menolong) mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya.
18. (Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, lalu
mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang musyrik)
sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa
sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa
sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta.
QS 68:1. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
2. berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
3. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak
putus-putusnya.
4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
5. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir) pun akan
melihat,
6. siapa di antara kamu yang gila.
7. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang
sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang
yang mendapat petunjuk.
8. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat
Allah).
9. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka
bersikap lunak (pula kepadamu).
10. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi
hina,
11. yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
12. yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak
dosa,
13. yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
14. karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini
adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala."
16. Kelak akan kami beri tanda dia di belalai-(nya).
QS 68:44. Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang
mendustakan perkataan ini (Al Qur'an). Nanti Kami akan menarik mereka
dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak
mereka ketahui,
45. dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat
teguh.
46. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati
dengan utang.
47. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis
(padanya apa yang mereka tetapkan)?
48. Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu,
dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam (perut) ikan
ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
49. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nimat dari Tuhannya,
benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
50. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang
yang saleh.
51. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir
menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar
Al Qur'an dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar
orang yang gila".
52. Dan Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

QS 70:1. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi,
2. Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya,
3. (Yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.
4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam
sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.
5. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
6. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh (mustahil).
7. Sedangkan kami memandangnya dekat (pasti terjadi).
8. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak.
9. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan),
10. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya,
11. Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia
dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya.
12. Dan istrinya dan saudaranya,
13. Dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).
14. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian (mengharapkan)
tebusan itu dapat menyelamatkannya.
15. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang
bergejolak,
16. Yang mengelupaskan kulit kepala,
17. Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari
agama).
18. Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.
19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
20. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,
21.
22. kecuali orang-orang yang mengerjakan salat,
23. yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya,
24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,
25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai
apa-apa (yang tidak mau meminta),
26. dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,
27. dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
28. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman
(dari kedatangannya).
29. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
30. kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka
miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
31. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang
yang melampaui batas.
32. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan
janjinya.
33. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.
34. Dan orang-orang yang memelihara salatnya.
35. Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.
36. Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu
37. Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok?
38. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam
surga yang penuh kenikmatan?,
39. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang
mereka ketahui (air mani).
40. Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan
terbenamnya matahari, bulan dan bintang; sesungguhnya Kami benar-benar
Maha Kuasa.
41. Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka,
dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.
42. Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main
sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan
43. (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan
mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),
44. dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi
kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan
QS 72:21. Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu
kemudaratan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan".
22. Katakanlah: "Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang
dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali tiada akan
memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya".
23. Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan
risalah-Nya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka
sesungguhnya baginyalah neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya.
24. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka,
maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan
lebih sedikit bilangannya.
25. Katakanlah: "Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan
kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) azab
itu, masa yang panjang?".
26. (Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak
memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu.
27. Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya Dia
mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.
28. Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah
menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya
meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu
satu persatu.
QS 73:10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah
mereka dengan cara yang baik.
11. Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang
mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri
tangguhlah mereka barang sebentar.
12. Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat
dan neraka yang bernyala-nyala,
13. dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
14. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah
gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan
15. Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir
Mekah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami
telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Firaun.
16. Maka Firaun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan
siksaan yang berat.
17. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap
kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban.
18. Langit (pun) menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah. Adalah
janji-Nya itu pasti terlaksana.
19. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang
menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya) kepada
Tuhannya.

QS 78:27. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab,
28. dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya,
29. dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.
30. Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah
kepada kamu selain daripada azab.

QS 85:10. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang
yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak
bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka)
yang membakar.
11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal
yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai;
itulah keberuntungan yang besar.
12. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.

QS 86:11. Demi langit yang mengandung hujan,
12. dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
13. sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan
antara yang hak dan yang batil,
14. dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.
15. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat
dengan sebenar-benarnya.
16. Dan Aku pun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.
17. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri
tangguhlah mereka itu barang sebentar.

QS 98:1. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik
(mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum
datang kepada mereka bukti yang nyata,
2. (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan
lembaran-lembaran yang disucikan (Al Qur'an),
3. di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus.
4. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab
(kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang
nyata.
5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus,
dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang
demikian itulah agama yang lurus.
6. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang
musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya.
Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
BERDASARKAN AYAT-AYAT DI ATAS MAKA KITA DAPAT MENGAMBIL KESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT :
 1. ALLAH SWT TIDAK DAPAT MENURUNKAN MUJIZAT LEWAT MUHAMMAD.
 2. ALLAH SWT TIDAK DAPAT MENURUNKAN AZAB KEPADA KAUM MEKAH.
 3. ALLAH SWT TIDAK DAPAT BERBICARA LANGSUNG KEPADA KAUM MEKAH.
 4. ALLAH SWT BERSUMPAH DEMI ALLAH ? Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk), maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih ( QS 16:63 ). DARI AYAT DI ATAS KITA BISA LIHAT KALAU ALQURAN ADALAH KARANGAN MUHAMMAD. KARENA MUHAMMAD LAH YANG BERSUMPAH DEMI ALLAH.
 5. ALLAH SWT TIDAK MAHA KUASA BAHKAN ALLAH SWT TERBUKTI TIDAK PERNAH ADA KECUALI DALAM KHAYALAN MUHAMMAD. KARENA ALLAH SWT ADALAH BERHALA BATU HITAM, HAJAR ASWAD, TUHAN KHAYALAN MUHAMMAD YANG DIANGKAT MUHAMMAD MENJADI TUHAN PENCIPTA LANGIT DAN BUMI, TUHAN SEMESTA ALAM. HA...7X
 6. Muhammad ragu-ragu terhadap Allah SWT ( QS 6:114, 10:94, 32:23 ).
 7. Muhammad tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapnya dan tidak (pula) terhadapmu ( QS 46:9 ).

Ulangan 18:20-22
20 Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati.
21 Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? --
22 apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya.''
Diriwayatkan oleh Abu Huraira: 
Nabi berkata,”Tak ada nabi di antara para nabi yang tidak diberikan mujizat, sebab melalui itu orang-orang akan merasa aman atau bisa percaya, tetapi yang diberikan padaku adalah Inspirasi Ilahi yang diwahyukan oleh Allah. Karena itu aku berharap para pengikutku akan menjadi lebih besar dari pada nabi-nabi lainnya pada Hari Kebangkitan.”
QS 2:13. Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana
orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab: "Akan berimankah kami
sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah,
sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak
tahu.
14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka
mengatakan: "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada
syaitan-setan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian
dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok".
15. Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka
terombang-ambing dalam kesesatan mereka.

AKIBAT OLO GA BISE TURUNIN MUJIZAT N AZAB N SELALU NGELES DENGAN KATE "TUNGGU, NANTI, AKAN" MAKE OLO TERBUKTI TUHAN PALSU.

N OLO JUGE GA BISE BUNUH MANUSIE KECUALI LEWAT TANGAN2 MUSLIMS.

ARTINYE APE ? 

OLO ENTU SETAN. N OLO PINJEM TANGAN MUSLIM BUAT NGEBUNUH SEBANYAK MUNGKIN MANUSIE N MENGIRIM MREKA SEMUANYE KE NRAKE.

N INI SESUAI MA PIRMAN OLO. HA...7X

 1. Allah SWT memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam ( QS 2:34, 7:11, 15:28-29, 17:61, 18:50, 20:116, 38:71-72 ). Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam ( QS 2:34, 7:11-12, 15:31-33, 17:61-62, 18:50, 20:116-117, 38:73-76 ). Lalu Allah swt mengutuk Iblis dan mengusirnya keluar dari Surga ( QS 7:13, 15:34-35, 38:77-78 ). Iblis melakukan negosiasi, agar kutukannya dapat ditangguhkan hingga hari pembalasan ( QS 7:14, 15:36, 38:79 ). Allah SWT meminta iblis menghasut manusia ( QS 17:64 ). Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya ( QS 15:39 ). Allah SWT mengabulkan permintaan iblis ( QS 7:15-18, 15:37-38, 38:80 ). Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkauaku akan menyesatkan mereka semuanya ( QS 38:82 ). Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahanam dengan kamu semuanya ( QS 7:18, 17:63 ). Dan Allah SWT memenuhi neraka jahanam dari hasil kerja penyesatan iblis ( QS 38:85 ).Pertanyaannya sekarang adalah kenapa Allah SWT dan iblis tidak mengikutsertakan manusia dalam negosiasi mereka ? PERSEKONGKOLAN ALLAH SWT DAN IBLIS INI, SEPERTI AYAT INI. Telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya ( QS 6:28 ).
 2. Iblis adalah musuh bagi manusia ( QS 18:50, 20:117 ). Allah SWT meminta iblis menghasut manusia ( QS 17:64 ). Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya ( QS 15:39 ). Iblis mempunyai pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki ( QS 17:64 ). Demi kekuasaan Allah SWT maka iblis menyesatkan semuanya ( QS 38:82 ). Sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya ( QS 34:20 ). Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu ( QS 34:21 ). Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahanam dengan kamu semuanya ( QS 7:18, 17:63 ). Dan Allah SWT memenuhi neraka jahanam dari hasil kerja penyesatan iblis ( QS 38:85 ). Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ( QS 6:42 ). Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri, (lalu penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri ( QS 7:94 ). Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan ( QS 2:155 ). Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin,( QS 6:112 ). Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa ( QS 25:31 ). Jin itu sekutu bagi Allah ( QS 6:100 ). Hai golongan jin (setan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia ( QS 6:128 ). Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu ( QS 2:168, 2:208, 6:142, 7:22, 17:53, 35:6, 36:60, 43:62 ). Setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia ( QS 12:5 ). Setan itu tidak mau menolong manusia ( QS 25:29 ). Allah SWT memelihara dan memperkerjakan segolongan setan-setan ( QS 21:82 ). Allah SWT mengirim setan buat menghasut manusia ( QS 19:83 ). Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya ( QS 43:36 ). Setan turun kepada pendusta ( QS 26:221-222 ). Lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat ( QS 7:175 ). Setan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka ( QS 4:118-119 ). Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka ( QS 4:120 ), setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka ( QS 47:25 ), kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong ( QS 57:14 ), setan menjadikan dia lupa ( QS 12:42 ). Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ( QS 3:14 ). Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan ( QS 12:53 ), perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggarhak manusia tanpa alasan yang benar ( QS 7:33 ), sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan ( QS 33:26 ). Ini adalah perbuatan setan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhannya) ( QS 28:15 ). Maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnyadan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya ( QS 4:93 ). Segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri ( QS 4:113 ), setan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu ( QS 48:12 ), setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka ( QS 8:48, 29:38 ), memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan (yang benar) ( QS 40:37 ). Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang (dalam kesesatan). Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi ( QS 27:4-5 ). Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik) ( QS 5:79-80 ). Tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ( QS 5:2 ). Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudaratan) dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata ( QS 4:111-112 ). Mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka ( QS 58:8 ). Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan ( QS 58:10 ). Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang (setan) menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? ( QS 47:14 ). Mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)? ( QS 26:226 ). Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk ( QS 9:102 ). Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka ( QS 17:53 ). Setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu ( QS 5:91 ), kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan ( QS 2:85 ). Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi ( QS 3:118 ). Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena kemarahanmu itu" ( QS 3:119 ). Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat ( QS 5:14, 64 ). Setan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku ( QS 12:100 ). Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka ( QS 4:120, 17:65 ). Dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah ( QS 35:5 ). Setan memasukkan godaan terhadap keinginan dan Allah SWT menjadikan apa yang dimasukkan setan itu sebagai cobaan ( QS 22:52-53 ). Tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu) ( QS 4:83 ). Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung ( QS 6:71 ) dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya ( QS 16:36 ). Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya?Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat) ( QS 45:23 ). Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu ( QS 40:34 ). Barang siapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya ( QS 6:39 ). Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki ( QS 13:27, 14:4, 16:93, 35:8 ). Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya ( QS 4:143 ). Siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk ( QS 40:33 ). Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun (untuk mendapat petunjuk) ( QS 42:46 ). Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan ( QS 7:186 ). Barang siapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya ( QS 18:17 ). Siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun ( QS 30:29 ). Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong ( QS 16:37 ). Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka.Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar ( QS 5:41 ). Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ( QS 74:31 ). Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya ( QS 18:57 ). Mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada ( QS 22:46 ). Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya ( QS 8:24 ). Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu ( QS 5:13 ). Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang ( QS 40:35 ). Kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi)? ( QS 7:100 ). Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup ( QS 2:6 ). Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang lalai ( QS 16:108 ). Jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? ( QS 6:46 ). Mereka selalu tidak dapat mendengar (kebenaran) dan mereka selalu tidak dapat melihat (nya) ( QS 11:20 ). Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya ( QS 4:88 ). Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?" Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim ( QS 6:144 ). Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya ( QS 8:49 ). Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya ( QS 7:139 ). Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan)akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong ( QS 2:86 ). Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali jalan ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ( QS 4:168-169 ). Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat ( QS 6:110 ). Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya ( QS 33:12 ) dan melakukan tipu-daya yang amat besar ( QS 71:22 ). Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang lalim itu selain kesesatan ( QS 71:24 ). Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan ( QS 3:24 ). Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan; sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu ( QS 43:62 ). Kamu telah berada di tepi jurang neraka ( QS 3:103 ). Al Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka ( QS 41:44 ). Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka ( QS 11:18 ). Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia) ( QS 6:112 ). Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya ( QS 4:52 ). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-setan ( QS 2:102 ), dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an ( QS 4:127 ). Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka ( QS 40:50 ). Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran ( QS 53:28 ). Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka ( QS 47:16 ). Orang yang memperbodoh dirinya sendiri ( QS 2:130 ). Demikianlah Kami masukkan Al Qur'an ke dalam hati orang-orang yang durhaka ( QS 26:200 ), pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka ( QS 41:44 ). Danjanganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang lalim itu selain kesesatan ( QS 71:24 ). Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar ( QS 43:58 ). Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau ( QS 50:5 ). Mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari ( QS 6:26 ). Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu ( QS 40:40 ). Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk ( QS 43:37 ). Mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata ( QS 3:164 ). Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta ( QS 6:148 ). Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka ( QS 6:108 ). Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya ( QS 6:28 ). Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya ( QS 3:167 ). Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka ( QS 6:28 ). Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan ( QS 2:268 ). Setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji ( QS 2:169 ). Allah SWT menyuruh kamu berbuat jahat dan keji ( QS 5:33, 38, 8:12, 47:4 ). Perbuatan keji termasuk perbuatan setan ( QS 5:90 ). Allah SWT telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman ( QS 7:27 ). Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu ( QS 6:123 ). Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana ( QS 17:5 ). Maka ketahuilah bahwa sesungguhnyaAllah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka ( QS 5:49 ). Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab ( QS 89:13 ). Untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai ( QS 17:7 ). Tak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu ( QS 33:17 ). Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lohmahfuz) ( QS 17:58 ). Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lohmahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ( QS 57:22 ).Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya ( QS 3:116 ). Orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya ( QS 2:257 ). Setan benar-benar akan menyesatkan mereka ( QS 4:118-119 ), setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu ( QS 36:62 )Setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami-pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa ( QS 6:43-44 ). Kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya ( QS 7:95 ). Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta ( QS 2:10 ), maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong ( QS 2:86 ). Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang lalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik ( QS 2:59 ), siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa" ( QS 6:147 ). Disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya ( QS 5:40, 7:156 ). Amat keras siksaan (Nya) ( QS 4:84, 8:25 ). Kami siksa mereka dengan (menimpakan)kesengsaraan dan kemelaratan ( QS 6:42 ). Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya ( QS 6:165, 7:167 ). Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ( QS 2:165, 5:98 ). Maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih ( QS 3:21 ), maka sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya. Itulah (hukum dunia yang ditimpakan atasmu), maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada (lagi) azab neraka ( QS 8:13-14 ). Akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat ( QS 3:56 ), maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka ( QS 4:30, 56 ). Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka ( QS 9:80 ). Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka ( QS 28:78 ). Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: "Sesungguhnya saya bertobat sekarang" Dan tidak (pula diterima tobat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih ( QS 4:18 ). Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ( QS 4:30 ). Dan bagi mereka siksa yang amat berat ( QS 2:7 ). Sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia ( QS 5:115 ). Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan ( QS 8:88 ). Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka ( QS 11:20 ). Dia-lah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya ( QS 13:13 ). Sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih ( QS 15:50 ). (Allah berfirman): "Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan) ( QS 15:72 ). Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka ( QS 2:15 ). Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya ( QS 4:38 ). Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka ( QS 4:117 ). Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya ( QS 4:60 ). Mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat ( QS 3:155 ). Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan setan.Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi ( QS 58:19 ). Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ( QS 35:6 ). Mengikuti setan yang jahat dan berkawan dengan setan tentu disesatkan dan dibawa ke neraka ( QS 22:3-4 ). Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah ( QS 50:29 ). Banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya ( QS 22:18 ). Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka ( QS 18:58 ). Amat besar kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah ( QS 40:35 ). Nanti mereka akan Kami siksa dua kalikemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar ( QS 9:101 ). Allah mengazab mereka di dunia. Dan bagi mereka di akhirat azab neraka ( QS 59:3 ). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar ( QS 5:33 ). Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya ( QS 3:9 ). Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya ( neraka) ( QS 95:4-5 ). Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia ( QS 74:26-29 ). Allah berfirman: "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya ( QS 6:128 ). Setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)? ( QS 31:21 ). Kami bertanya kepada Jahanam: "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab: "Masih adakah tambahan?" ( QS 50:30 ). Allah SWT membangkitkan manusia bersama setan ( QS 19:68 ). Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia ( QS 7:179 ). Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu( 7:38 ). Lalu Allah SWT membawa umatnya masuk neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan( QS 19:71 ). Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi Neraka Jahanam dengan jindan manusia (yang durhaka) semuanya ( QS 11:119, 32:13 ). Lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahanam ( QS 8:37 ). Sekali-kali mereka tidak akan ke luar dari api neraka ( QS 2:167 ). Setiap kali mereka hendak ke luar daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya ( QS 32:20 ). Kami akan mengatakan (kepada mereka): "Rasakanlah olehmu azab yang membakar ( QS 3:181 ). Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar ( QS 8:50 ). Tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu ( QS 17:77 ). Pertanyaannya sekarang adalah kenapa Allah SWT bekerjasama dengan iblis dan setan untuk menyesatkan manusia dan mengirimnya ke neraka ? Jawabannya adalah karena Allah SWT sangat benci kepada manusia ( QS 22:44 ), amat besar kebencian di sisi Allah ( QS 61:3 ) dan kebencian Allah (kepadamu) lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri ( QS 40:10 ). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina ( QS 40:60 ). Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka ( QS 5:68 ). Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat ( QS 5:64 ). Dan di antara orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani", ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat ( QS 5:14 ). Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu ( QS 5:91 ). Pertanyaannya sekarang adalah kenapa Allah SWT menginginkan manusia masuk neraka ? Jawabannya adalah karena bahan bakar neraka adalah manusia ( QS 3:10, 72:15 ), manusia dan batu ( QS 2:24, 66:6 ). Tiap-tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya ( QS 17:97 ). Pertanyaannya sekarang adalah apa yang ditambahkan Allah SWT ke dalam neraka ? Jawabannya adalah manusia sebagai bahan bakar neraka ( QS 2:24, 66:6 ). Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka) ( QS 7:41 ). Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya merekamerasakan azab ( QS 4:56 ). Pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya, ( QS 89:25 ).Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar ( QS 8:50 ). Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal ( QS 10:52, 32:14 ). Jadi Allah SWT sebenarnya adalah iblis yang menyamar sebagai Tuhan. Jadi Allah SWT adalah nama lain dari iblis. Ha...7x Penulis akan membahas tentang hal ini lewat buku “Siapakah sebenarnya Allah SWT ?http://angel-publisher.blogspot.com/2014/02/book-who-is-actually-allah-swt.html dan “Allah SWT bukan Tuhan melainkan setanhttp://angel-publisher.blogspot.com/2014/02/book-allah-is-not-god-but-devil.html. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan; orang jahat takkan menumpang pada-Mu. Pembual tidak akan tahan di depan mata-Mu; Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, TUHAN jijik melihat penumpah darah dan penipu ( Mazmur 5:5-7 ). Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit ( Yesaya 5:20 ).MUHAMMAD YANG SUKA MENUMPAHKAN DARAH DAN MENIPU JELAS BUKAN NABI, RASUL DAN UTUSAN TUHAN. HA...7X Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah ( QS 4:76 ). Buktinya adalah penulis bisa membongkar semua penipuan dan penyesatan dari setan yang ada dibalik agama Islam. Ha...7x
 3. Allah SWT bilang iblis adalah musuh manusia ( QS 20:117 ) dan Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu ( QS 2:168, 6:142, 7:22, 35:6, 36:60 ). Setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia ( QS 12:5 ).Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan ( QS 24:21 ). Tetapi Allah SWT meminta iblis menghasut manusia ( QS 17:64 ). Allah SWT memelihara dan memperkerjakan segolongan setan-setan ( QS 21:82 ). Allah SWT mengirim setan buat menghasut manusia ( QS 19:83 ). Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya ( QS 43:36 ). Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin,( QS 6:112 ). Allah SWT telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman ( QS 7:27 ). Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu ( QS 6:123 ). Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana ( QS 17:5 ). Untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai ( QS 17:7 ).
 4. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu ( QS 2:168, 2:208, 6:142, 7:22, 17:53, 35:6, 36:60, 43:62 ). Setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia ( QS 12:5 ). Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu ( QS 4:101 ). Berdasarkan ayat-ayat Allah SWT yang sangat jahat ini maka orang kafir = setan. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan : bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian ( QS 9:5 ). Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka, dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka ( QS 4:91 ).
SUMBER : BUKU "PEMALSUAN ALKITAB TERBUKTI".


YBU AMEN

===================================================

INI DAFTAR BUKU BAGUS YANG SEBAENYE LO BELI N BACA. HA...7X
1. CHRIST, MUHAMMAD AND I by Mohammad Al Ghazoli 
  by Mark A. Gabriel
by Craig Winn 
4. LEFT BEHIND by Jerry B. Jenkins 
5. LEFT BEHIND by Tim F. LaHaye 
6. ISLAMIC INVASION by Robert A. Morey 
8. Antichrist: Islam's Awaited Messiah by Joel Richardson 
11. Islam: In Light of History By Rafat Amari
14. The Torn Veil by Gulshan Esther 
15. Why I Am Not a Muslim by Ibn Warraq 
16. Why I Am Not A Moslem by Dr. Peter S. Ruckman 
20. Islam And The Jews: The unfinished battle by Mark A. Gabriel 
22. Slavery, Terrorism and Islam by Peter Hammond 
24. Islam Exposed by Floyd McElveen 
27. The Destiny of Islam in the End Times by Faisal Malick 
28. 10 Amazing Muslims Touched by God by Faisal Malick 
32. The Hidden Life of The Prophet Muhammad by Dr. A. A. Ahmed 
34. Islam in the End Times by Ellis H. Skolfield
35. Muhammad is The Antichrist by Cole Steele 
36. Islam - The Dark Night Of Humanity by G. P. Geoghegan 
38. What the Koran Really Says by ibn warraq
  43. Iran: Desperate for God by The Voice of the Martyrs 


LO CUKUP BACA BEBERAPA AJE DARE REKOMENDASI BUKU DI ATAS. MAKA LO AKAN KAGET NGELIAT BETAPA JAHATNYE ESLAM. HA...7X

YAH JELAS JAHAT LAH KARNA ALLAH SWT ADALAH IBLIS N MAMAD ADALAH ANTIKRIS. HA...7X

SEBENERNYE SIH, ALLAH SWT PIKTIP ALIAS BERHALA DEWA BULAN ARAB N DI ISRAEL NAMANYE BAAL. HA...7X

N JIBRIL ADALAH IBLIS YANG MENYAMAR SBAGE MALAIKAT TERANG.

2 KORINTUS 11:14-15

14 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat Terang. 

15 Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 


FATHER - GOD

Yesus.
 1. Jesus Christ: The Real Story by United Church of God 
6. Jesus Humanity and the Trinity by Kathryn Tanner
9. Jesus Christ, Disciplemaker by Bill Hull 
11. Life of Christ by Fulton J. Sheen 
16. The Cross of Christ by John Stott 
17. Jesus for the Non-Religious by John Shelby Spong


Trinity.
3. Trinity by Joseph F. Girzone
8. The Trinity (Guides to Theology) by Roger E. Olson
9. The Biblical Doctrine of the Trinity by B.B. Warfield 


Holy Spirit.
1. Good Morning, Holy Spirit by Benny Hinn 
3. Baptism in the Holy Spirit by Derek Prince 
4. Experiencing The Holy Spirit by MURRAY ANDREW 
7. 7 Things The Holy Spirit Will Do In You by Pastor Chris Oyakhilome PhD 
others.
1. The Purpose Driven Life by Rick Warren 
3. The World On Fire by Rick Joyner 
5. The Final Quest by Rick Joyner 
7. Epic Battles of the Last Days by Rick Joyner 
8. The Prophetic Ministry by Rick Joyner 
9. The Harvest by Rick Joyner 
11. He Came To Set The Captives Free by Rebecca Brown 
12. Becoming A Vessel Of Honor by BROWN REBECCA 
13. Prepare For War by BROWN REBECCA 
14. The Gifts of the Body by Rebecca Brown 
15. Unbroken Curses by Rebecca Brown 
16. Church of Lies by Flora Jessop 
19. When God's Purpose Becomes Personal by Matthew Omaye Ajiake 
Buy new: $14.39 / Used from: $7.95
22. Blessing or Curse: You Can Choose by Derek Prince 
23. Secrets of a Prayer Warrior by Derek Prince 
24. Does Your Tongue Need Healing? by Derek Prince 
27. Entering The Presence Of God by Derek Prince 
33. Snakes in the Lobby by Scott MacLeod 
34. Why I Am A Christian by John Stott
36. Demons in the Church by Ellis H. Skolfield


41. The Bible Code by MichaelDrosnin 
42. Bible Code II: The Countdown by Michael Drosnin 
43. Bible Code III: Saving the World by Michael Drosnin 
45. Bible Code Bombshell by R. Edwin Sherman 

KALO MO NGELIAT YANG LEBIH BANYAK MAKA KLIK DI SINI :


---------------------------------


My blogs are now at the click of a variety of countries including Indonesia, the United States, Britain, Germany, France, Russia, Canada, India, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Syria, Egypt, Australia, New Zealand, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Singapore, China, Taiwan, Argentina, Colombia, Serbia, Morocco, Algeria, Brazil, Moldova, Macedonia, Netherlands, Spain, South Korea, Timor Leste, Norway, Belgium, Romania, Vietnam, Bulgaria, Albania, Azerbaijan, Mexico, Venezuela, Swedish, Irish, Turkey, Italy, Cile, Austria, and others.

Here's a list of my blogs:so help me with prayer and purchase books written by me.

BUKU PINTAR DAPAT KERJA GAJI TINGGI PINDAH KERJA GAJI SEMAKIN TINGGI. http://richardnata.blogspot.com/2015/01/buku-pintar-dapat-kerja-gaji-tinggi_22.html

Here's a list of my books: 


English Version :


BELI BUKU GUE NYOK. ha...7x
Biar gue bisa full time menyebarkan injil.
BIAR NAMA YESUS DITINGGIKAN DAN DIMULIAKAN DI SELURUH BUMI. HA...7X

Filipi 2:5-11
5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 
7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 
10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 
11 dan segala lidah mengaku: ''Yesus Kristus adalah Tuhan,'' bagi kemuliaan Allah, Bapa! 

TRANSFER UANG PEMBELIAN BUKU/HAK LISENSI KE :

Richard Nata
Bank Central Asia, Tbk, Indonesia
002-157-6394

SETELAH ITU KIRIM EMAIL DISERTAI BUKTI TRANSFER KE  
guerich007@gmail.com

ATAU SMS KE 62-8889910822 ( SMS ONLY, NO PHONE CALL ).

Jangan lupa, beritahukan buku apa yang anda beli dari kami.

LORD JESUS BLESS YOU

AMEN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...