Wednesday, November 14, 2012

RITUAL SOLAT MEMBUKTIKAN SAPE OLO N MAMAD. HA...7X
“Maka jika engkau telah menunaikan solat, berdzikirlah kepada Allah dengan keadaan berdiri, duduk dan berbaring”. [QS. An-Nisaa’ : 103]

Diriwayatkan dalam Sahih Muslim :

Dari Ibnu ’Abbas Ra. Berkata : "Bahawasanya dzikir dengan suara keras setelah selesai solat wajib adalah biasa pada masa Rasulullah S.A.W." Kata Ibnu ’Abbas, “Aku segera tahu bahawa mereka telah selesai solat, kalau suara mereka membaca dzikir telah kedengaran.” [Lihat Sahih Muslim I, Bab Solat. Hal senada juga diungkapkan oleh al Bukhari (lihat: Sahih al Bukhari hal : 109, Juz I)FotoFoto: Hadits Mishkat Vol. 3, no. 5751 melaporkan bahwa rasul berkata: 
"Cintailah Arab karena tiga alasan karena (1) Aku orang Arab (2) Quran dalam 
Bahasa Arab dan (3) lidah para penghuni surga akan juga berbahasa Arab."

Islam adalah Arabisasi. Jadi, setiap orang yang mengaku beragama Islam, berarti dia telah memilih menjadi WARGA NEGARA ARAB (dalam pengertian rohani). Walau secara lahiriah, muslim adalah orang Indonesia, tapi secara jiwa, ia bukan lagi orang Indonesia, tapi orang Arab.

Dan untuk membuktikan kesetiaannya, "para warga negara Arab" ini diwajibkan untuk SUJUD MENYEMBAH ke arah NEGARA ARAB, dengan kota Mekah sebagai pusatnya. Kita memang tidak menyadarinya, karena Muhammad dengan cerdik, membungkus ritual sholat ini dengan topeng religius, yaitu melaksanakan perintah ALLAH. Lewat Islam, kita dibentuk dan dicetak menjadi orang2 "ARAB BLESTERAN". Semenjak kecil, kita sudah didoktrin dan dicuci otak agar menjadi PECINTA ARAB, dan PEMBELA ARAB. Itulah kenapa, doa2 dalam sholat dilarang memakai bahasa kita sendiri, tetapi HARUS memakai bahasa Arab.

Semua upaya Arabisasi itu dilakukan demi satu tujuan, yaitu ARAB YANG MENGUASAI DUNIA. Muhammad mengklaim bahwa Arab akan menaklukkan dunia dengan 12 kalifah (pemimpin) yang semuanya berasal dari Arab!

Hadis Muslim 4480
Dinarasikan oleh Jabir b. Samura yang berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Islam akan terus berlanjut untuk mencapai kejayaan hingga dipimpin 12 orang kalifah”. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sesuatu di mana aku susah memahaminya. Aku bertanya pada ayahku: "Apa yang dia katakan?" Dia berkata: "Dia bersabda bahwa semua dari mereka (12 kalifah) akan berasal dari bani Quraish (Arab)."

Muhammad menegaskan kembali bahwa kekalifahan (pucuk pimpinan) akan tetap di tangan Arab sekalipun penduduk dunia tinggal 2 orang.

Hadis Muslim 4476
Dinarasikan oleh Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Kalifah akan tetap ada di antara bani Quraisy (Arab) sekalipun apabila tinggal 2 orang saja yang tersisa di bumi."

Dengan cita2 memimpin dunia inilah Arab menjajah dan memaksakan Islam kepada bangsa Persia (Iran), Mesir, Afganistan dan banyak bangsa lainnya. Bangsa2 tersebut kini telah kehilangan jati dirinya, telah kehilangan budaya aslinya, mereka semua kini telah menjadi Arab, meski sebenarnya mereka bukanlah Arab.

Apakah anda senang jika Indonesia menjadi BUDAK ARAB seperti bangsa2 diatas? Dimanakah kehormatan bangsa kita? Dimanakah kejayaan warisan leluhur kita? Jika anda memilih untuk tetap menjadi budak Arab, anda adalah PENGKHIANAT BANGSA. Untuk apa anda mengaku orang Indonesia, meneguk air Indonesia, makan hasil bumi Indonesia, tapi hati anda condong pada ARAB?


TAU GA SEH LO.
SOLAT BERJEMAAH SEBENERNYE CIUM PANTAT ORANG YANG ADE DI DEPAN LO. HA...7X
MANGKENYE KALO PAS SOLAT GA BOLEH KENTUT. KARNA KALO LO KENTUT MAKE LO KENTUTIN MUKE ORANG YANG ADE DI BELAKANG LO. HA...7X
MANGKENYE MURTAD DARE ESLAM NYOK.

Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam Jilid 1 Halaman 398-399
Al-Barra’ bin Ma’rur Shalat Sendirian Menghadap Ka’bah
Ibnu Ishaq berkata bahwa Ma’bad bin Ka’ab bin Malik bin Abu Ka’ab bin Al-Qain, saudara Bani Salimah berkata kepadaku bahwa saudaranya. Abdullah bin Ka’ab, orang Anshar yang paling pandai berkata kepadanya. bahwa ayahnya, Ka’ab berkata kepadanya -Ka’ab hadir pada peristiwa baiat Al-Aqabah Kedua dan ikut berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam-, “Kami berangkat bersama para jama’ah haji kaum kami yang masih musyrik. Kami terbiasa shalat dan belajar. Ikut bersama kami AI-Barra’ bin Ma’rur, pemimpin dan orang tua kami.
Ketika kami telah siap untuk berangkat dan keluar dari Madinah, Al-Barra’ bin Ma’rur berkata, `Hai kaumku, demi Allah, aku mempunyai pendapat. Aku tidak tahu, apakah kalian sependapat denganku dalam hal ini atau tidak?’ Kami bertanya, `Apa itu?’
Al-Barra’ bin Ma’rur berkata, `Aku berpendapat bahwa aku tidak akan meninggalkan Ka’bah berada di belakang punggungku dan aku tidak berhenti dari shalat menghadap kepadanya.’ Kami berkata, `Demi Allah, kami mendapatkan informasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat menghadap Syam (Baitul Maqdis) dan kami tidak ingin menentang beliau.’
Al-Barra’ bin Ma’rur berkata, `Sungguh, aku akan shalat menghadap Ka’bah.’ Kami berkata, `Kami tidak akan melakukannya.’
Jika waktu shalat telah tiba, kami shalat menghadap Syam (Baitul Maqdis), sedang Al-Barra’ bin Ma’rur menghadap Ka’bah, hingga kami tiba di Makkah. Kami dibuat lelah oleh tindakan Al-Barra’ bin Ma’rur, karena ia tidak mau shalat kecuali dengan caranya sendiri. Ketika kami telah tiba di Makkah, Al-Barra’ bin Ma’rur berkata kepadaku. `Hai anak saudaraku, pergilah kepada Rasulullah ShallallahuAlaihi wa Sallam dan bertanyalah kepadanya tentang perbuatanku selama dalam perjalanan. Karena demi Allah, aku melihat telah terjadi sesuatu pada diriku ketika aku melihat kalian menentang perintahku.’
Kami pun pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak kenal beliau dan tidak pernah melihat beliau sebelumnya. Kami bertemu dengan salah seorang dari penduduk Makkah, kemudian kami bertanya kepadanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Orang tersebut berkata, `Apakah kalian kenal dengannya?’ Kami menjawab, `Tidak.’ Orang tersebut bertanya, `Apakah kalian kenal pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muththalib?’ Kami menjawab, `Ya, kami kenal dengannya. Kami kenal Al-Abbas, karena ia sering datang kepada kami untuk berdagang.’ Orang tersebut berkata, ‘Jika kalian masuk ke dalam masjid, maka orang yang sedang duduk bersama Al-Abbas itulah yang kalian cari.’ Kemudian kami masuk ke dalam masjid, ternyata di dalamnya terdapat Al-Abbas bin Abdul Muththalib sedang duduk dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk bersamanya. Kami ucapkan salam dan duduk kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada Al-Abbas, `Hai Abu Al-Fadhl, apakah engkau kenal dengan dua orang ini?’ Al-Abbas menjawab, ‘Ya. Ini Al-Barra’ bin Ma’rur, tokoh di kaumnya dan ini ialah Ka’ab bin Malik.’ Demi Allah, aku tidak lupa akan pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, `Apakah Ka’ab bin Malik yang penyair itu?’ Al-Abbas menjawab, ‘Ya betul.’
Al-Barra’ bin Ma’rur berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, `Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku berada dalam perjalanan ini dan Allah telah memberiku petunjuk kepada Islam, kemudian aku berpendapat untuk tidak menjadikan Ka’bah berada di belakang punggungku, kemudian aku shalat menghadap kepadanya. Sikapku itu tidak disetujui sahabat-sahabatku hingga terjadi sesuatu dalam diriku, maka bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah?’
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, `Engkau telah berada dalam kiblat, jika engkau bersabar terhadapnya.’
Kemudian Al-Barra’ kembali kepada kiblat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan shalat bersama kami menghadap ke Syam (Baitul Maqdis). Ada yang mengatakan Al-Barra’ tetap shalat menghadap ke Ka’bah hingga ia meninggal dunia. Ini tidak benar, karena kami lebih tahu tentang AI-Barra’ bin Ma’rur daripada orang-orang tersebut.”
lbnu Hisyam berkata bahwa Aun bin Ayyub Al-Anshar berkata, Di kalangan kami, terdapat manusia pertama yang shalat Menghadap Kabah Ar-Rahman di antara Masyair. Yang dimaksud dengan manusia pertama tersebut ialah Al-Barra’ bin Ma’rur.
Jadi jelaslah sudah, bahwa ide sholat menghadap Kabah (rumah 360 berhala) adalah berasal dari Al-Barra bin Ma’rur.
Di kemudian hari, setelah Barra meninggal, Muhammad mengarang ayat tentang pemindahan kiblat dari Yerusalem (baitul maqdis) ke Mekkah di mana terdapat Kabah (360 berhala):
QS 2:144. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
QS 2:149. Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
QS 2:150. Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.
Ide Al-Barra itu tidak salah, karena memang di situlah letak kedudukan tuhannya Muhammad. Ayat berikut dikarang Muhammad jauh sebelum peristiwa baiat Al-Aqabah:
QS 27:91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
Tuhannya ada di Kabah, maka sungguh tepat kalau sholatnya juga harus menghadap Kabah.
Ide Al-Barra benar-benar ide yang sangat brilian yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh Muhammad.


SARAN NABI ISLANM:
MUSLIM tidak boleh DOA sambil menengadahkan TANGAN KE LANGIT..!!
(bolehnya SUJUD ke KIBLAT..!!)

1. . KITAB ABU DAUD, HADIST NO - 778:
"Rasulullah masuk masjid, lalu beliau melihat orang-orang tengah mengerjakan shalat sambil mengangkat tangan mereka (menengadah) ke langit, -kemudian riwayat Utsman dan Musaddad bersambung- beliau bersabda: "Hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit pada waktu shalat,." -Musaddad menambahkan; "ataukah (mereka) ingin penglihatan mereka tidak dikembalikan lagi?"
=>> http://ini.info.tm/hadisonline/hadis9/cari_hadist.php?imam=abudaud&keyNo=778&x=-433&y=-425

2. KITAB MUSLIM, HADIST NO - 650:
Rasulullah bersabda, "Hendaklah suatu kaum menghentikan untuk mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam shalat atau (kalau tidak), niscaya pandangan mereka akan dicabut (dibutakan)."
=>> http://ini.info.tm/hadisonline/hadis9/cari_hadist.php?imam=muslim&keyNo=650&x=-433&y=-425

3. KITAB MUSLIM, HADIST NO - 649:
Rasulullah bersabda, "Hendaklah suatu kaum menghentikan untuk mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalat atau (kalau tidak), niscaya pandangan tersebut tidak kembali kepada mereka (buta)."
=>> http://ini.info.tm/hadisonline/hadis9/cari_hadist.php?imam=muslim&keyNo=649&x=-433&y=-425

4. KITAB AHMAD, HADIST NO - 20060:
Rasulullah bersabda: "Orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit saat shalat segera menyudahinya, atau pandangan mereka tidak akan kembali lagi?"
=>> http://ini.info.tm/hadisonline/hadis9/cari_hadist.php?imam=ahmad&keyNo=20060&x=-433&y=-425

5. KITAB AHMAD, HADIST NO - 20134:
Nabi bersabda: "Mereka segera berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit saat shalat, atau pandangan mereka tidak kembali lagi."
=>> http://ini.info.tm/hadisonline/hadis9/cari_hadist.php?imam=ahmad&keyNo=20134&x=-433&y=-425

6. KITAB NASA'I, HADIST NO - 1181:
Rasulullah bersabda: "Jika salah seorang dari kalian shalat, janganlah memandang ke langil (ke atas) dikhawatirkun pandangannya akan tersambar.
=>> http://ini.info.tm/hadisonline/hadis9/cari_hadist.php?imam=nasai&keyNo=1181&x=-433&y=-425

7. KITAB BUKHARI, HADIST NO - 708:
"Nabi bersabda: "Kenapa orang-orang mengarahkan pandangan mereka ke langit ketika mereka sedang shalat? Suara beliau semakin tinggi hingga beliau bersabda: "Hendaklah mereka menghentikannya atau Allah benar-benar akan menyambar penglihatan mereka."
=>> http://ini.info.tm/hadisonline/hadis9/cari_hadist.php?imam=bukhari&keyNo=708&x=-433&y=-425

ARTINYE APE ? OLO GA ADA DI LANGIT, TAPI ADA DI BUMI, DI KABAH. HA...7X

 TAU GA SEH LO.
Kristynaa Chouwdhrydikirim keAgama Samawi..Yahudi.Kristen,Islam.
HUKUM ALLAH SWT VS HUKUM NABI MUHAMMAD SAW.

MANA YANG BENAR..????
Soal berwudhu. 

Allah swt jelas2 kasih penjelasan dlm Kitab-Nya Qurán. cara berwudhu itu dimulai dengan bersih tangan, muka lalu bersih kaki dan selesai sampai disana.
tapi.....?? dlm kitab2 hadist Nabi Muhammad mengajarkan beda.
lebih pada cara berwudhu dgn cara yg membuang-buang dan nauzubillah sangat boros air...
hal ini kan bertentangan dgn cuaca dan kondisi alam di Arab sana yg gersang yang sgt membutuhkan air ? masa iya Nabi mengajarkan cara berwudhu kpd umatnya dgn cara membuang2 air itu? gimana kalau yg sholat itu ratusan jamaah? dan berapa kilo liter air yg disia2kan?

ini artinya Hukum Allah Swt itu benar.....dan hukum nabi Muhammad yang sangat salah.... tapi Hukum Allah Swt itu sengaja dilengserkan oleh umat yg terdahulu yg mula-mula digantikan oleh Hukum Nabi Muhammad yg jelas-jelas hanya seorang hamba-Nya yg Hina....inilah kekacauan agama Islam menurut saya.

================

DUNIA SEDANG KESULITAN AER BERSIH EH ORANG2 ESLAM AMBUR2IN AER BERSIH BUAT WUDHU.

MIKIR GA SEH LO. KALO ADA 1 MILIAR UMAT ESLAM BUANG2 AER BUAT WUDHU MAKA BRAPE BANYAK AER DIBUANG SIA2 CUMA BUAT IBADAH KEPADE BATU ITEM OLO WTS. HA...7X

DUET OLO N MAMAD LEWAT ESLAM LEBIH BANYAK MUDARATNYE DARE PADE MANPAATNYE BUAT MANUSIA TAUK. HA...7X

MAKENYE KALO LO MO MIKIR PAKE OTAK, MAKA LO HARUS MURTAD DARE ESLAM TAUK. HA...7X

TBU AMEN
Lautan Cinta penuh Berkah
SUBHANALLAH..TERNYATA ALLAH MENJAWAB AL-FATIHAH KITA

 Bismillahir-Rahmaanir-Rahim ... Pada saat kita membaca surat Al-Fatihah sewaktu kita Shalat, banyak sekali orang yang cara membacanya tegesa-gesa tanpa spasi, dan seakan-akan ingin cepat menyelesaikan Shalatnya.

 Padahal disaat kita selesai membaca satu ayat dari surat Al-Fatihah tersebut, Allah menjawab setiap ucapan kita.

 Dalam Sebuah Hadits Qudsi Allah SWT ber-Firman : ..

 "Aku membagi Shalat menjadi dua bagian, untuk Aku dan untuk Hamba-Ku".

 Artinya, tiga ayat diatas Iyyaka Na'budu Wa iyyaka nasta'in adalah Hak Allah, dan tiga ayat kebawahnya adalah urusan Hamba-Nya.

 Ketika Kita mengucapkan "AlhamdulillahiRabbil 'alamin". Allah menjawab : "Hamba-Ku telah memuji-Ku"....

 Ketika kita mengucapkan "Ar-Rahmanir-Rahim", Allah menjawab : "Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku".

 Ketika kita mengucapkan "Maliki yaumiddin", Allah menjawab : "Hamba-Ku memuja-Ku"

 Ketika kita mengucapkan “Iyyaka na’ budu wa iyyaka nasta’in”, Allah menjawab : “Inilah perjanjian antara Aku dan hamba-Ku”.

 Ketika kita mengucapkan “Ihdinash shiratal mustaqiim, Shiratalladzinaan’amta alaihim ghairil maghdhubi alaihim waladdhooliin.”,

 Allah menjawab : “Inilah perjanjian antara Aku dan hamba-Ku. Akan Ku penuhi yang ia minta.” (H.R. Muslim dan At-Turmudzi)

 Berhentilah sejenak setelah membaca setiap satu ayat. Rasakanlah jawaban indah dari Allah karena Allah sedang menjawab ucapan kita.

 Selanjutnya kita ucapkan "Aamiin" dengan ucapan yang lembut, sebab Malaikatpun sedang mengucapkan hal yang sama dengan kita.

 Barang siapa yang ucapan “Aamiin-nya” bersamaan dengan para Malaikat, maka Allah akan memberikan Ampunan kepada-Nya.”.

 (H.R Bukhari, muslim, Abu Dawud dan An-Nas).

 … Semoga tulisan ini dapat membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci …
 ___________________________
 Inilah TANDA-TANDA DIA ADALAH JODOH KITA, [Gak Baca,Nyesel.] baca yuk artikel selengkapnya di page ini : Love's Motivation

 Insya Allah bisa bermanfa'at

---------------------------------

tau ga seh lo.
 ustad, da'i, kyai, haji, dll akan ngomong kaya gini. INDUK DARE QORAN YANG BERISI 30 JUZ ITU ADALAH SURA ALPATIHA. BETUL ? YA PASTI BETUL LAH. HA...7X

 DI ALPATIHA, UMAT ESLAM MINTA DIKASEH PETUNJUK JALAN YANG LURUS. TRUS DI SOLAT, LAGE2 UMAT ESLAM MINTA DITUNJUKKIN JALAN YANG LURUS.

 SKARANG MIKIR PAKE OTAK NYOK. HA...7X

 DALEM QORAN TERNYATA GA ADA TUH PETUNJUK JALAN YANG LURUS. HA...7X

 ADA 1 AYAT TAPI ENTU BUAT ISA, BUKAN BUAT MAMAD.

 ISA BILANG INILAH JALAN YANG LURUS, IKUTLAH AKU. HA...7X

 JADE KESIMPULANNYE ADALAH JALAN YANG LURUS ENTU IKUT YESUS TAUK. HA...7X

 YOHANES 14:6 AKULAH JALAN N KEBENERAN N HIDUP. GA ADA SEORANGPUN YANG BISA DATENG KE BAPA/YAHWE KALO GA MELALUI AKU/YESUS/FIRMAN YAHWE.

 JADE KESIMPULAN DARE QORAN N BIBLE ADALAH KALO MO MASUK SORGA IKUT YESUS TAUK, BUKAN IKUT PIRMAN OLO WTS. HA...7X

 KNAPE BEGETO ?

MIKIR SENDIRI LAH. HA...7X

YLU AMEN

---------------


14 AZAB MENINGGALKAN SHOLAT 5 WAKTU

Berikut ini adalah Beberapa Azab yang akan di timpakan bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu :

5 AZAB YANG DITIMPAKAN DI DUNIA

1. Akan dicabut keberkahan umurnya
2. Ciri-ciri ke shalehannya akan di cabut dari wajahnya
3. Setiap amal yang dilakukannya tidak akan di beri pahala oleh Allah SWT.
4. Doanya tidak akan diangkat ke langit
... 5. Tidak mendapat bagian dari do’a-do’anya orang yang shaleh
(Tidak akan dapat bagian dari percikan doa- doanya
para Sholihin).

3 AZAB KETIKA AKAN MATI

1. Ia akan mati dalam keadaan hina (su’ul khotimah)
2. Ia akan mati dalam keadaan lapar
3. Ia akan mati dalam keadaan haus, walaupun di beri air minum tidak akan menghilangkan rasa hausnya (walau dituangkan air tawar laksana lautan ia akan tetap haus.)Nauzubilah minzaliik

3 AZAB DI DALAM KUBUR

1. Kubur akan menjepitnya hingga tulang rusuknya bersilangan
2. Akan dinyalakan api didalam kuburnya, dan ia akan bergulingan diatasnya siang dan malam
3. Allah akan memasukan ular dalam kuburnya. Ular itu yang bernama Sijaul Aqra dan ular itu akan memukulnya sampai hari Qiamat dan setiap pukulan Ular itu, ia akan ditenggelamkan ke dalam kuburnya 70 hasta.

3 AZAB KETIKA HARI KIAMAT

1. Hisabnya sangat keras
2. Allah akan memarahinya
3. Masuk kedalam neraka jahanam
أَسْتَغفِرُاللهَ الْعَظيِمْ
MARI KITA SHOLAT, MARI KITA MENUJU KEMENANGAN..!!
AJAKLAH KELUARGAMU UNTUK MENDIRIKAN SHOLAT BERJAMAAH
“Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka”

---------------------------------
HA...7X MAMAD EMANG MEGALOMANIA. BIAR DIPUJA-PUJI LEWAT SOLAT, SI MAMAD NAKUT2IN UMATNYE BIAR PADA TAKUT N SOLAT. HA...7X
TUJUAN MAMAD NAKUT2IN UMAT ESLAM SEBENERNYE CUMA 1, YAITU MINTA UMAT DOAIN MAMAD AGAR DILEPASKAN DARE API NRAKA. HA...7X

JBU AMEN

Steiner Budiman berbagi status melalui Duladi Samarinda.
59 menit yang lalu


kalo ada buku war n peace maka buat mamad n eslam mesti dibikin buku war, sex n sholat neh. ha...7x

 YBU AMEN

Aktivitas muslim bila KHILAFAH sudah ditegakkan:

 1) Subuh bangun tidur, Sholat
 2) Perang, cari kafir yg bisa dirampok atau dijarah
 3) Sholat lagi (sholat dhuhur)
 4) Ngeseks atau perang
 5) Sholat lagi (sholat ashar)
 6) Ngeseks atau perang
 7) Sholat lagi (maghrib)
 8 ) Sholat lagi (isya’)
 9) Ngeseks atau perang / merampok kafir malam hari
 10 Tidur

 Demikian seterusnya, sampai TUHAN menjatuhkan batu-batu berapi dari langit untuk membalaskan kezoliman Islam atas umat manusia.

-------------------------

JAKARTA (Arrahmah.com) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof Dr KH Said Aqil Siradj MA mengungkapkan bahwa cikal bakal pemahaman radikalisme dan terorisme sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat. Ia pun menceritakan sosok Dzulkhuwaisir yang begitu sombong menyuruh Rasulullah berbuat adil.

“Nanti dari umatku akan muncul seperti orang ini, hafal Qur’an, dalilnya Qur’an tapi tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak paham secara substansif. Mereka itu sejelek-jelek manusia bahkan lebih jelek daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk kami,” kata Said Aqil Siradj saat menjadi narasumber Dialog Ormas-ormas Islam Dalam Mempertahankan NKRI, di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/5/2013).

Prediksi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pun terjadi, orang-orang yang berpaham Khawarij membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib.

“Prediksi Rasulullah ini terbukti tahun 40 H, Sayyidina Ali keluar dari rumahnya mengimami shalat Shubuh dibunuh, bukan oleh orang Kristen, bukan oleh orang Katholik, bukan orang Hindu, bukan orang non muslim. Yang membunuh Abdurrahman bin Muljam; Qaimul Lail, Shaimun Nahar, Hafizhul Qur’an. Yang membunuh Sayyidina Ali ini tiap hari puasa, tiap malam tahajjud, dan hafal Qur’an,” paparnya.

Alasan pembunuhan Ali bin Abi Thalib kata Said Aqil karena Khawarij menuduhnya telah menggunakan hukum manusia hasil musyawarah Daumatul Jandal atas perselisihan antara pihak Ali dan Muawiyah.

“Wal hasil, inilah cikal bakal radikalisme, terorisme dalam Islam. Korbannya bukan siapa-siapa, korbannya adalah awwalu man aslama minal sibyan, remaja pertama yang memeluk Islam,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Amir JAT Wilayah Jakarta, ustadz Nanang Ainur Rofiq meluruskan penjelasan Ketua PBNU Said Aqil Siradj tentang Khawarij. Menurutnya ciri Khawarij yang disampaikan Said Aqil Siradj justru tendensius bagi kaum muslimin sendiri.

Said Aqil begitu sering mengulang-ulang ciri Khawarij adalah Qaimul Lail, Shaimun Nahar, Hafizhul Qur’an (sering mendirikan shalat malam, berpuasa di siang hari dan hafal Al-Qur’an) padahal ciri itu sebenarnya gambaran seorang muslim yang taat.

“Apakah khawarij itu karena rajin shalat malam dan lain sebagainya? padahal ada perkara mendasar di sana soal Khawarij,” ujarnya di hadapan ratusan hadirin yang hadir.

Padahal substansi dari kisah Dzilkhuwaisir adalah paham mengkafirkan yang serampangan terhadap Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah dan menerapkan syariat Islam. Jauh berbeda dengan pemerintah sekarang yang tidak menerapkan hukum Islam.

Kemudian, ciri yang paling mencolok dari paham Khawarij juga mengkafirkan para pelaku dosa besar inilah yang tidak dijelaskan oleh Said Aqil Siradj.

“Persoalan Khawarij itu adalah karena mereka mengkafirkan pelaku dzanbun kabair (pelaku dosa besar) ini yang tidak dijelaskan. Padahal semua ulama itu paham apa itu dzanbun mukaffirah, dzanbun kabair, dzanbun ma’ashi,” jelasnya.

Pemahaman itulah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. “Ahlus sunnah melarang mengkafirkan orang yang melakukan dzanbun kaba’ir,” tandasnya.

(voaislam/arrahmah.com)


Nabi Elmo Saw
Muhammad begonye kagak ketulungan , masak Matahari terbit di antara tanduk Setan sih ??
 Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Yusuf Al Azadi telah menceritakan kepada kami Umar bin Abdullah bin Razin telah menceritakan kepada kami Ibrahim yaitu Ibnu Thahman dari Al Hajjaj yaitu Ibnu Hajjaj dari Qatadah dari Abu Ayyub dari Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash bahwa ia berkata:
 “Kerjakanlah shalat subuh kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat ketika matahari terbit sampai tinggi karena matahari terbit di antara dua tanduk setan dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian shalatlah karena shalat itu disaksikan dihadiri (oleh para malaikat) hingga tombak tidak memiliki bayangan, kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat karena ketika itu neraka Jahannam dinyalakan/dibakar dengan nyala yang sangat. ....HR. Muslim no. 1927

 Dasar Nabi sinting , WAKWAKWAKWAKWAWKAWKAWKAK

TAU GA SEH LO.


SOLAT ADALAH SALAH SATU RUKUN UTAMA ESLAM.

TAPI LIAT DE KEIDEOTAN OLO.


dan apabila dikatakan kpada mereka"rukuklah
maka mreka tidak mau rukuk/solat)
celakalah mereka
yg mendustakan kebenaran
QS ALMURSALAT 39-40


 surat : 107 Al-Maa'uun Ayat 4-5
Maka celakalah orang-orang yang sholat,
(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap sholatnya,

JADE YANG CELAKA ADALAH :
1. ORANG2 YANG SOLAT.
2. ORANG2 YANG LALAI MA SOLAT ATO GA MO SOLAT.

SKARANG MIKIR PAKE OTAK YEH.
LO MO SOLAT ATO GA SOLAT, LO TETEP AJE CELAKA. HA...7X

KNAPE BEGETO?

KARNA LO DIKUTUK OLO ALIAS IBLIS BIAR LO CELAKA TAUK. HA....7X

MAKENYE MURTAD KARNA ESLAM = DI DUNIA CELAKA N DI AKHERAT MASUK NRAKA QS 19:71. HA...7XYuhana Ibn Zakharia
Setiap kali anda pergi ke masjid, dengan melakukan gerakan tubuh aneh yang diulang2 terus sambil mengucapkan sholawat kepada muhammad, yakni "oh allah selamatkanlah junjunganku muhammad dari ancaman api neraka beserta sahabat-sahabat dan keluarganya (sholawat nabi)"..

Yang kedua memuja muhammad dengan berkata "sesungguhnya allah dan para malaikat bersholawat untuk nabi, jadi ucapkan salam penghormatan pada muhammad" (dalam bahasa negerinya muhammad yg anda sendiri juga tidak tahu)..

Maka seharusnya anda mulai berfikir.. kenapa anda sudah dibohongi sedemikian jauh?
"Setiap kali anda pergi ke masjid, ingatlah bahwa anda secara tidak
langsung sedang mempromosikan Islam dan bertanggungjawab atas
penyebaran terorisme Islami."

***** Posted by : Yuhana Ibn Zakharia

Semoga tercerahkan.
Akhir kata : salam damai saudaraku sebangsa.


Dari Abu Hurairah (Abdurrahman bin Shaher) r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, "Shalat berjama'ah pahalanya melebihi shalat sendirian baik di tempat pekerjaan atau di rumah, dua puluh lima derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudhu kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain shalat maka tidak bertindak selangkah melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid maka ia dianggap mengerjakan shalat selama ia masih menantikan shalat (selama bertahan karena menunggu shalat) dan Malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis shalatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia; ya Allah, ampunilah dia; ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadats di tempat itu."
(Bukhari - Muslim)

-----------------

KALO GETO SAAT SHOLAT LO PERGI KE MESJID YANG JAUH DARE RUMAH LO BERJALAN KAKI. BIAR DERAJAT LO DI ANGKAT SERATUS KALE APE SERIBU KALE. HA...7X

SAYANGNYE SOLAT DI MESJID CUMA BUAT LAKI. CEWE2 MAH GA DIANGKAT DERAJATNYE MA OLO KARNA SOLAT DI MESJID ARI JUM'AT KHUSUS BUAT COWO. HA...7X

BEGONYE ESLAM2, MO AJE DITEPU MAMAD SI PENEPU. HA...7X

MAKENYE MURTAD TAUK. ESLAM BIKIN LO JADE BEGO. HA...7X

YLU AMEN.TAU GA KENAPE LU ISLAM SUJUDNYE NUNGGING? KARNA LU CUMA BUDAK AULLO. N YG NAMANYE BUDAK TUH SUJUD EMANG JIDATNYE MESTI KENA TANAH KARNA BUDAK. HA...7X
KALO GUE ORANG KRISTEN, LEWAT YESUS UDE BUKAN BUDAK LAGI TAPI ANAK TUHAN, AHLI WARIS KERAJAAN SORGA. JADI GA PERLU SUJUD SAMPE NUNGGING2 SEGALA. HA...7X
MAKANYE JANGAN MAU JADI BUDAK AULLO/IBLIS GA ENAK, MENDINGAN JADI ANAK TUHAN AJE. HA...7X

NI RITUAL SOLAT.
2 TANGAN LU ADEP KE DEPAN MUKA. NI CERITANYE LU LAGI CARI TUHAN. LU CARI TUHAN DI DEPAN YAH GA ADA, TUHAN ITU ADANYE DI ATAS ALIAS DI SORGA. HA...7X
TRUS LU NENGOK KE KIRI N NENGOK KE KANAN, CARI TUHAN. LAGI2 LU GA KETEMU TUHAN. HA...7X DIBILANG TUHAN ITU ADANYE DIATAS JUGA, MASIH BOLOT AJE NIH. HA...7X
TRUS LU BERLUTUT N NUNGGING, JIDAT SENTUH TANAH CARI TUHAN. LAGI2 GA KETEMU. HA...7X
WOI, TUHAN ITU ADA DI ATAS SONO, DI SORGA, BUKAN DI BAWAH BUMI. HA...7X YG ADA DI BAWAH BUMI ALIAS DI NERAKA ITU IBLIS. HA...7X
KASIAN DEH LU. HA...7X

LU MUSLIM SAAT SOLAT GA BOLEH NENGOK KE ATAS YAH. KNAPA? PADAHAL SMUA ORANG TAHU ( YAHUDI, KRISTEN N MUSLIM ) KALO TUHAN ITU ADA DI SORGA N SORGA ITU ADANYE DI ATAS. HA...7X
KALO LU BRANI NENGOK KE ATAS MAKA AULLO AKAN KASIH SIKSAAN YG PEDIH YAH? HA...7X SIKSAANNYE ADALAH MATA LU AKAN DICABUT YAH, DIBIKIN BUTA. HA...7XUmat muslim dilarang melihat ke atas, kalau sembahyang.
Hadis Muslim Vol I, No. 863:
Muslim dilarang mengadahkan matanya ke surga jika sembahyang.
Abu Huraira mengatakan, Rasul Allah bersabda :" Orang-orang tidak boleh mengarahkan mata ke surga jika sedang sembahyang. kalau tida mata mereka akan dicabut"

MAKANYE LU MAU AJE DIBOONGIN SAMA IBLIS/AULLO. HA...7X SOALNYE AULLO ITU ADA DI BAWAH N KALO LU MAU CIUM BATU ITEM HAJAR ASWAD EMANG LU HARUS BERLUTUT. HA...7X

TRUS LU DIBIASAIN BERLUTUT SAMBIL NUNGGING2 SAAT SOLAT BIAR SAAT LU NAIK HAJI KE RUMAH AULLO ( MASJIDIL HARAM ) N MAU CIUM AULLO ( BATU ITEM ) LU UDE BIASA SUJUD NUNGGING2 SEGALA. HA...7X STATUS LU MUSLIM EMANG BUDAK AULLO N BUDAK MUHAMMAD YEH, N YG NAMANYE BUDAK EMANG HARUS SUJUD N NUNGGING2 YEH KALO KETEMU MAJIKAN. HA...7X


MAKANYE JANGAN MAU DIJADIIN BUDAK AULLO/BATU ITEM APE BUDAK MUHAMMAD. HA...7X

NI BUKTI KALO LU MUSLIM CUMA BUDAK MUHAMMAD AJE. HA...7X
Q 39:53
O my slaves who have transgressed against themselves despair not of the Mercy of Allâh…'
terjemahan:
Wahai budak-budakku, yang melampuai batas terhadap diri mereka, janganlah kau berputus asa dalam rahmat Allâh…

Kawan-kawanku mengenalku sebagai orang yang gemar membaca buku-buku Arab klasik dan bersikap sensitif pada kesalahan tata bahasa dalam tulisan atau bacaan formal. Aku telah membaca ayat Q 39:53 ribuan kali tanpa menyadari kesalahan tata bahasanya yang begitu jelas! Q 39:53 mengandung kesalahan bahasa dan logika.

Di ayat ini, Allah SWT bicara pada Muhammad dan memintanya untuk memberitahu Muslim (budak-budak Allah) agar tidak berputus-asa, tapi kata-kata dalam ayat ternyata menunjukkan bahwa Muslim itu adalah budak-budak Muhammad! Ayat itu seharusnya dimulai dengan kata:
Katakan: Wahai budak-budak Allâh…

Sukar bagiku untuk menerangkan bagaimana aku membaca ayat tersebut siang malam selama bertahun-tahun tanpa menyadari kesalahannya yang begitu jelas. Aku hanya bisa menemukan kesalahan tersebut setelah membaca Qur’an dengan pemikiran yang kritis saja beberapa tahun kemudian. Tapi ternyata aku tidak sendirian dalam membutakan mata, aku tidak pernah menemukan orang Arab Muslim manapun yang sadar akan kesalahan itu. Tapi andaikata pun mereka lalu menyadarinya, mereka dengan cepat akan berusaha keras membenarkan kesalahan tersebut. Menyedihkan. Jika sudah harus menelaah Qur’an, Muslim tidak mampu lagi bernalar logis. Muslim sudah sedemikian hebatnya dicuci-otak secara Islam sehingga indra mereka lumpuh dan pikiran mereka diselaputi kabut. Di bawah pengaruh Islam, Mulsim tidak mampu lagi menilai Qur’an secara obyektif.

Begitu aku mampu membaca Qur’an secara obyektif, aku lalu terkejut melihat begitu banyaknya kesalahan tata bahasa dalam berbagai jenis dalam Qur’an. Begitu Muslim mampu menyingkirkan anggapan bahwa Qur’an itu suci, maka Qur’an akan tampak sebagai buku yang sangat berbeda, yang tidak memerlukan begitu banyak penafsiran untuk bisa dimengerti, karena semua misteri Qur’an bisa dipecahkan oleh satu kata saja; sampah! 


MAKANYE MURTAD DARE SOLAT. HA...7X

YLU AMEN


PERTANYAAN.
1. KNAPE KOK ESLAM SOLAT 5 KALI SEHARI TIAP HARI, SEDANGKAN KRESTEN CUMA IBADAH SEMINGGU SEKALI.
2. KNAPE KOK ESLAM SOLAT SUBUH SEMENTARA KRESTEN ENAK2AN TIDUR SAAT SUBUH.
3. KNAPE ESLAM IBADAH DI MESJID MESTI BUKA SENDAL/SPATU SEDANGKAN KRESTEN IBADAH DI GREJA BOLEH PAKE SENDAL/SPATU. PADAHAL TEMPAT IBADAH KAN SEHARUSNYE SUCI N GA BOLEH KOTOR.
4. KNAPE PARA NABI  PADA SUJUD SAAT BERDOA/BERIBADAH MA TUHAN. SPERTI YANG DILAKUKAN ABRAHAM, YAKUB, MUSA, HARUN, ELIA BAHKAN YESUS.

JAWAB :
KARNA ESLAM BUDAK OLO, N OLO GILA DISEMBAH. LO LIAT ADA PULUHAN AYAT DI QORAN DI MANE OLO NGEMIS2 MINTA DISEMBAH. HA...7X JADE OLO GA PERDULI MO SUBUH KEK MO TENGAH MALEM KEK, YANG PENTING LO MESTI SEMBAH OLO. N SBAGE BUDAK MAKA LO WAJIB TAAT ATO LO DIMASUKKIN KE NRAKA JAHANAM MA OLO. HA...7X

TRUS SBAGE BUDAK MAKA LO HARUS SOPAN MA OLO MAKANYE LO WAJIB BUKA SENDAL/SPATU SEBELOM IBADAH MA OLO DI DALEM MESJID. HA...7X

KALO KRESTEN LAEN. LEWAT YESUS MAKA KRESTEN DI ANGKAT JADE ANAK2 TUHAN. HA...7X OLEH KARENA ITU KRESTEN MENDAPATKAN HAK2 KHUSUS DARE TUHAN LAH.  HAK2 TERSEBUT ANTARA LAEN IBADAH BOLEH PAKE SENDAL/SPATU, GA USAH SUJUD NUNGGING2 SGALA, GA PERLU SUBUH2 IBADAH, BOLEH KOK SEMINGGU SEKALI KE GREJA, GA HARUS TIAP HARI IBADAH.


perjanjian lama smua nabi sujud. NABI = HAMBA ALLAH/TUHAN ATO LEBIH TEPAT BUDAK TUHAN/ALLAH. JADINYE SUJUD. HA...7X TAPI GUE IKUT PERJANJIAN BARU, N LEWAT YESUS, GUE DIANGKAT JADI ANAK TUHAN. HA...7X BAHKAN KALO GUE BISA TINGKATIN STATUS MAKA BUKAN CUMA ANAK TAPI SAHABAT TUHAN. HA...7X

KEISTIMEWAAN TERBESAR ANAK/SAHABAT TUHAN YESUS ADALAH DOSANYE DIAMPUNIN N DISEDIAKAN TEMPAT DI SORGA MA TUHAN YESUS. HA...7X


AMPE SINI JELAS? HA...7X

MAKENYE MURTAD JADE BUDAK OLO N MENDINGAN JADE ANAK TUHAN YESUS AJE. HA...7X

YESUS LOVE YOU ( YLU ) AMEN

eslam2 entu bodoh.
ikut olo jade budak.
QS 19:92-93
Dan tidak layak bagi Allah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Allah sebagai BUDAK.

ikut YESUS JADE ANAK. N DOSA LO DIAMPUNIN KARNA HUKUMAN DOSA LO DE DITANGGUNG MA TUHAN YESUS.

TAPI LO LEBIH SUKA JADE BUDAK N DOSANYE DITANGGUNG SENDIRI. 

IDEOT KAN LO. HA...7X

MAKANYE MURTAD TAUK.


Steiner Budiman berbagi status melalui Fandi Achmad.
Jumat


ha...7x ayo ngaku aje de. UDE BRAPE KALI LO BOLOS SOLAT SUBUH? JADE LO ITUNG AJE SENDIRI BRAPE TAON LO HARUS MASUK NRAKA. HA...7X MAKENYE SMUA ESLAM HARUS MASUK NRAKA LAH KARNA PASTI PERNAH BOLOS SOLAT SUBUH. HA...7X

 LO PERHATIIN DE. CARA MAMAD NAKUT2IN UMAT SAMA PERSIS DE KAYA OLO DI QORAN.

 YAH IYE LAH KARNA MAMAD LAH YANG NGARANG AYAT2 OLO. HA...7X

 MAKENYE MURTAD DARE TUHAN MAMAD. HA...7X

http://antikrismuhammad.blogspot.com/

 YLU AMEN

→ AZAB BAGI YANG MENINGGALKAN SHALAT FARDHU

 1. Shalat Subuh : satu kali meninggalkan akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun yang sama dengan 60.000 tahun di dunia.

 2. Shalat Zuhur : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat islam.

 3. Shalat Ashar : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan menutup/meruntuhkan ka’bah.

 4. Shalat Magrib : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan berzina dengan orangtua.

 5. Shalat Isya : satu kali meninggalkan tidak akan di ridhoi Allah SWT tinggal di bumi atau di bawah langit serta makan dan minum dari nikmatnya.

 6 Siksa di Dunia Orang yang Meninggalkan Shalat Fardhu :

 1. Allah SWT mengurangi keberkatan umurnya.

 2. Allah SWT akan mempersulit rezekinya.

 3. Allah SWT akan menghilangkan tanda/cahaya shaleh dari raut wajahnya.

 4. Orang yang meninggalkan shalat tidak mempunyai tempat di dalam islam.

 5. Amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT.

 6. Allah tidak akan mengabulkan doanya.

 3 Siksa Orang yang Meninggalkan Shalat Fardhu Ketika Menghadapi Sakratul Maut :

 1. Orang yang meninggalkan shalat akan menghadapi sakratul maut dalam keadaan hina.

 2. Meninggal dalam keadaan yang sangat lapar.

 3. Meninggal dalam keadaan yang sangat haus.

 3 Siksa Orang yang Meninggalkan Shalat Fardhu di Dalam Kubur :

 1. Allah SWT akan menyempitkan kuburannya sesempit sempitnya.

 2. Orang yang meninggalkan shalat kuburannya akan sangat gelap.

 3. Disiksa sampai hari kiamat tiba.

 3 Siksa Orang yang Meninggalkan Shalat Fardhu Ketika Bertemu Allah :

 1. Orang yang meninggalkan shalat di hari kiamat akan dibelenggu oleh malaikat.

 2. Allah SWT tidak akan memandangnya dengan kasih sayang.

 3. Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa dosanya dan akan di azab sangat pedih di neraka

 Masihkah kita sebagai umat Islam mau meninggalkan Shalat ?

 Firman ALLAH

 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
 “Lalu datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shaleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dirugikan sedikitpun.” (QS. Maryam, 59-60 ).
 Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah rodhiallohu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda :

 " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ".

 “Sesungguhnya ( batas pemisah ) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat.” ( HR. Muslim, dalam kitab al iman ).

 " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ".

 “Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, barang siapa yang meninggalkannya maka benar benar ia telah kafir.” ( HR. Abu Daud, Turmudzi, An Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad ). 

 Tidak boleh dishalatkan jenazahnya dan tidak boleh dimintakan ampunan dan rahmat untuknya.

 Berdasarkan firman Allah subhaanahu wa ta’aala :

 ولا تصـل على أحد منهم مات أبدا ولا تقـم على قبـره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
 “Dan janganlah kamu sekali kali menshalatkan ( jenazah ) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri ( mendoakan ) di kuburannya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan RasulNya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.” ( QS. At Taubah, 84).

 Wallaahua'lam bishawwab,,

TAU GA SEH LO.
 Mempelajari Hadist Nabi Muhammad SAW
 SHOLAT SHUBUH MENJADI PENGHALANG MASUK NERAKA..?

 Benar..
 Rasulullah SAW bersabda :
 "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan shalat sebelum terbitnya matahari (yaitu shalat shubuh) dan shalat sebelum tenggelamnya matahari (yaitu shalat ashar)."
 (H.R. Muslim no. 634)

 SHOLAT SUBUH JAMINAN MASUK SURGA

 Rasulullah SAW bersabda :
 "Barangsiapa yang mengerjakan shalat bardain (yaitu shalat shubuh dan ashar) maka dia akan masuk surga."
 (H.R. Bukhari no. 574 - Muslim no. 635)

 SHOLAT SUBUH DAPAT PAHALA SEPERTI SHOLAT SEMALAMAN

 Rasulullah SAW bersabda :
 Barangsiapa yang shalat isya' berjamaah maka seolah-olah dia telah shalat malam selama separuh malam. Dan barangsiapa yang shalat shubuh berjamaah maka seolah-olah dia telah shalat seluruh malamnya." (H.R. Muslim no. 656)

 SHOLAT SHUBUH MENDAPAT JAMINAN KESELAMATAN

 Rasulullah SAW bersabda :
 "Barangsiapa yang shalat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminan-Nya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminan-Nya, maka Allah pasti akan menemukannya, dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam." (H.R. Muslim no. 163)

 BERCAHAYA DI HARI KIAMAT

 Rasulullah SAW bersabda :
 "Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan (Isya' dan Shubuh) menuju Masjid, dengan cahaya yang sangat terang pada hari Kiamat kelak."
 (H.R. Ibnu Majah - Tirmidzi)

 SHOLAT SUBUH LEBIH BAIK DARI DUNIA DAN ISINYA

 Rasulullah SAW bersabda :
 "Dua rakaat shalat shubuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya." (H.R. Muslim - Ahmad)

 PARA MALAIKAT MENYAKSIKAN

 Allah SWA berfirman :

 "Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh tu disaksikan (oleh malaikat)." (Q.S. Al-Isra' 78)

 Rasulullah SAW bersabda :
 "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada shalat fajar (subuh)." (H.R. Bukhari no. 137 - Muslim no. 632)

 SubhanAllah..
 Begitu banyak keistimewaan yang tersembunyi dibalik shalat shubuh. Sungguh merugilah kita yang telah sengaja meninggalkan serta melalaikannya.

 Semoga kita tetap menjadi Umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakannya. Niscaya kita akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia juga di akhirat kelak. InsyaAllah.

 Semoga catatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan menjadikan kita sebagai insan yang selalu istiqamah menjalankan sholat shubuh..
 Aamiin Ya Rabbal 'Alamin...

 cuma orang bego yang percaya ma bualan mamad ini. ha...7x mikir pake otak dong. kalo lo de dijamin masuk sorga, trus knape lo takut ma mamad ? knape lo masih harapin syafaat mamad. ha...7x 
-------------------------------------


“Sungguh aku berkeinginan menyuruh seseorang untuk shalat mengimami manusia kemudian aku membakar rumah-rumah para lelaki yang meninggalkan shalat Jum’at.” (HR. Muslim)

Imam Nawawi rahimahullaah menjelaskan dalam satu riwayat bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Isya’, dalam riwayat lain shalat Jum’at, dan dalam riwayat lainnya shalat secara mutlak. Semuanya shahih dan tidak saling menafikan. (Lihat: Syarah Muslim oleh Imam Nawawi: 5/153-154)

Dalam Sunan Abi Dawud dan Nasai, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“Siapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jum’at karena meremehkannya, pasti Allah menutup mati hatinya.”

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya, dari Salman dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, “Apakah kamu tahu hari Jum’at itu?” Aku menjawab, “Hari Jum’at adalah hari Allah mengumpulkan Nabi Adam.” Beliau menjawab,

لَكِنِّي أَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فَيُحْسِنُ طُهُورَهُ ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا اجْتُنِبَتْ الْمَقْتَلَةُ

“Tapi aku mengetahui apa hari jum’at itu. Tidaklah seseorang menyempurnakan bersucinya, lalu mendatangi shalat Jum’at, kemudian diam hingga imam selesai melaksanakan shalatnya, melainkan akan menjadi penghapus dosa antara Jum’at itu dengan Jum’at setelahnya, jika dia menjauhi dosa besar.”

Masih dalam Al Musnad, dari Atha' al Khurasani, dari Nubaisyah al Hudzaliy bahwa dia meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, "Bahwasanya jika seorang muslim mandi pada hari Jum'at, lalu datang ke masjid dan tidak menyakiti seseorang; dan jika dia mendapati imam belum datang di masjid, dia shalat hingga imam datang; dan jika ia mendapati imam telah datang, dia duduk mendengarkan khutbah, tidak berbicara hingga imam selesai melaksanakan khutbah dan shalatnya. Maka (balasannya) adalah akan diampuni semua dosa-dosanya pada Jum'at tersebut atau akan menjadi penebus dosa Jum'at sesudahnya."

Dari Abu Darda' Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ ثِيَابَهُ وَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ مَشَى إِلَى الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا وَلَمْ يُؤْذِهِ وَرَكَعَ مَا قُضِيَ لَهُ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Siapa mandi pada hari Jum'at, lalu memakai pakaiannya (yang bagus) dan memakai wewangian, jika punya. Kemudian berjalan menuju shalat Jum'at dengan tenang, tidak menggeser seseorang dan tidak menyakitinya, lalu melaksanakan shalat semampunya, kemudian menunggu hingga imam beranjak keluar, maka akan diampuni dosanya di antara dua Jum'at." (HR. Ahmad dalam Musnadnya)

Dalam Shahih Al Bukhari, dari Salman Radliyallah 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

“Tidaklah seseorang mandi pada hari jum’at dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyaknya atau mengoleskan minyak wangi yang di rumahnya, kemudian keluar (menuju masjid), dan dia tidak memisahkan dua orang (yang sedang duduk berdampingan), kemudian dia mendirikan shalat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu diam mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah melainkan akan diampuni (dosa-dosanya yang terjadi) antara jum’at tersebut dan jum’at berikutnya.” (HR. Bukhari)

Steiner Budiman berbagi status melalui “Dzikir Cinta”.
HA...7X BODOHNYE ESLAM2.
KNAPE MAMAD NAKUT2IN ORANG YANG GA SOLAT?
BAHKAN MAMAD PERNAH MEMBAKAR RUMAH ORANG2 YG GA SOLAT DI MESJID?

JAWABANNYE CUMA 1 COY.
SAAT SOLAT LO DOAIN MAMAD N KLUARGA AGAR GA DIBAKAR DI NRAKA. HA...7X

JADE MAMAD PENGEN SEBANYAK MUNGKIN ORANG DOAIN DIE BIAR GA DIBAKAR DI NRAKA. HA...7X

MAMAD KIRA KALO BANYAK ORANG YANG DOAIN MAKA DIE BISA SLAMAT GA DIBAKAR DI NRAKA. HA...7X

PERTANYAANNYE SKARANG ADALAH KNAPE MAMAD MINTA BANYAK ORANG DOAIN DIE AGAR GA DIBAKAR DI NRAKA?

KARNA MAMAD TAU KALO DIRINYE ENTU JAHAT SKALI N PASTI MASUK NRAKA. HA...7X JADE MAMAD BERHARAP KALO BANYAK ORANG YANG DOAIN MUDAH2AN DIE BISA LOLOS GA JADE DI BAKAR DI NRAKA KARNA TIUHAN MENDENGAR PERMINTAAN BANYAK ORANG. HA...7X

MAKENYE MURTAD TAU ATAU LO AKAN TEMENIN MAMAD DIBAKAR DI NRAKA. HA...7X
...
... AKIBAT YANG MENGERIKAN BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT ... (Naudzubillah!) ...

Bismillahir-Rahmaanir-Rahim... Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.(QS:Ibrahim:40)

Barang siapa melalaikan sholat, Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Enam siksaan di dunia, tiga siksaan ketika meninggal, tiga siksaan di alam kubur, tiga siksaan saat bertemu dengan Allah SWT.

Ketika Malaikat Jibril turun dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, ia berkata, “Wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima puasa, zakat, haji, sedekah, dan amal saleh seseorang yang meninggalkan sholat. Ia dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran.

Demi Allah, yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat, setiap hari mendapat 1.000 laknat dan murka. Para malaikat melaknatnya dari langit pertama hingga ketujuh.

Orang yang meninggalkan sholat tidak memperoleh minuman dari telaga surga, tidak mendapat syafaatmu, dan tidak termasuk dalam umatmu. Ia tidak berhak dijenguk ketika sakit, diantarkan jenazahnya, diberi salam, diajak makan dan minum. Ia juga tidak berhak memperoleh rahmat Allah.

Tempatnya kelak di dasar neraka bersama orang-orang munafik, siksanya akan dilipatgandakan, dan di hari kiamat ketika dipanggil untuk diadili akan datang dengan tangan terikat di lehernya.

Para malaikat memukulinya, pintu neraka jahanam akandibukakan baginya, dan ia melesat bagai anak panah ke dalamnya, terjun dengan kepala terlebih dulu, menukik ke tempat Qorun dan Haman di dasar neraka.

Ketika ia menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, makanan itu berkata, ‘Wahai musuh Allah, semoga Allah melaknatmu, kamu memakan rezeki Allah namun tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dari-Nya.’

Ketahuilah, sesungguhnya bencana yang paling dahsyat, perbuatan yang paling buruk, dan aib yang paling nista adalah kurangnya perhatian terhadap sholat lima waktu, sholat Jumat, dan sholat berjama'ah.

Padahal, semua itu ibadah-ibadah yang oleh Allah SWT ditinggikan derajatnya, dan dihapuskan dosa-dosa maksiat bagi siapa saja yang menjalankannya.

Orang yang meninggalkan sholat karena urusan dunia akan celaka nasibnya, berat siksanya, merugi perdagangannya, besar musibahnya, dan panjang penyesalannya. Ia dibenci Allah, dan akan mati dalam keadaan tidak Islam, tinggal di neraka Jahim atau kembali ke neraka Hawiyah.”

Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa meninggalkan sholat hingga terlewat waktunya, lalu mengadanya, ia akan disiksa di neraka selama satu huqub (80 tahun).... Sedangkan ukuran satu hari di akhirat adalah 1.000 tahun di dunia.” Demikian tertulis dalam kitab Majalisul Akbar.

Sementara dalam kitab Qurratul Uyun, Abu Laits Samarqandi menulis sebuah hadis, “Barang siapa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja walaupun satu sholat, namanya akan tertulis di pintu neraka yang ia masuki.” Ibnu Abbas berkata, ”Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, ‘Katakanlah, ya Allah, janganlah salah seorang dari kami menjadi orang-orang yang sengsara.’

Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ‘Tahukah kamu siapakah mereka itu?’ Para sahabat menjawab, ‘Mereka adalah orang yang meninggalkan sholat. Dalam Islam mereka tidak akan mendapat bagian apa pun’.

Disebutkan dalam hadis lain, barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan syariat, pada hari kiamat Allah SWT tidak akan memedulikannya, bahkan Allah SWT akan menyiksanya dengan azab yang pedih.

Diriwayatkan, pada suatu hari Rasulullah SAW berkata, ”Katakanlah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan seorang pun di antara kami celaka dan diharamkan dari kebaikan.”“Tahukah kalian siapakah orang yang celaka, dan diharamkan dari kebaikan?”“Siapa, ya, Rasulullah?” “Orang yang meninggalkan sholat,” jawab Rasulullah.

Dalam hadis yang berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mendapati suatu kaum yang membenturkan batu ke kepala mereka. Setiap kali kepala mereka pecah, Allah memulihkannya seperti sedia kala. Demikianlah mereka melakukannya berulang kali. Lalu, beliau bertanya kepada Jibril, “Wahai Jibril, siapakah mereka itu?”

“Mereka adalah orang-orang yang kepalanya merasa berat untuk mengerjakan sholat,” jawab Jibril.

Diriwayatkan pula, di neraka Jahanam ada suatu lembah bernama Wail. Andaikan semua gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya akan meleleh karena panasnya yang dahsyat. Wail adalah tempat orang-orang yang meremehkan dan melalaikan sholat, kecuali jika mereka bertobat.

Bagi mereka yang memelihara sholat secara baik dan benar, Allah SWT akan memuliakannya dengan lima hal, dihindarkan dari kesempitan hidup, diselamatkan dari siksa kubur, dikaruniai kemampuan untuk menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan, dapat melewati jembatan shirathal mustaqim secepat kilat, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab.

Dan barang siapa meremehkan atau melalaikan sholat, Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Enam siksaan di dunia, tiga siksaan ketika meninggal, tiga siksaan di alam kubur, dan tiga siksaan saat bertemu dengan Allah SAW.

Adapun enam siksaan yang ditimpakan di dunia adalah dicabut keberkahan umurnya, dihapus tanda kesalehan dari wajahnya (pancaran kasih sayang terhadap sesama), tidak diberi pahala oleh Allah semua amal yang dilakukannya, doanya tidak diangkat ke langit, tidak memperoleh bagian doa kaum salihin, dan tidak beriman ketika roh dicabut dari tubuhnya.

Adapun tiga siksaan yang ditimpakan saat meninggal dunia ialah mati secara hina, mati dalam keadaan lapar, dan mati dalam keadaan haus. Andai kata diberi minum sebanyak lautan, ia tidak akan merasa puas.

Sedangkan tiga siksaan yang didapat dalam kubur ialah, kubur mengimpitnya hingga tulang-belulangnya berantakan, kuburnya dibakar hingga sepanjang siang dan malam tubuhnya berkelojotan menahan panas, tubuhnya diserahkan kepada seekor ular bernama Asy-Syujaul Aqra. Kedua mata ular itu berupa api dan kukunya berupa besi, kukunya sepanjang satu hari perjalanan.

”Aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyiksamu, karena engkau mengundurkan sholat Subuh hingga terbit matahari, mengundurkan sholat Zuhur hingga Asar, mengundurkan sholat Asar hingga Magrib, mengundurkan sholat Magrib hingga Isya, dan mengundurkan sholat Isya hingga Subuh,” kata ular itu.

Setiap kali ular itu memukul, tubuh mayat tersebut melesak 70 hasta, sekitar 3.000 meter, ke dalam bumi. Ia disiksa dalam kubur hingga hari kiamat. Di hari kiamat, di wajahnya akan tertulis kalimat berikut:

"Wahai orang yang mengabaikan hak-hak Allah, wahai orang yang dikhususkan untuk menerima siksa Allah, di dunia kau telah mengabaikan hak-hak Allah, maka hari ini berputus asalah kamu dari rahmat-Nya."

Adapun tiga siksaan yang dilakukan ketika bertemu dengan Allah SWT adalah, pertama, ketika langit terbelah, malaikat menemuinya, membawa rantai sepanjang 70 hasta untuk mengikat lehernya.

Kemudian memasukkan rantai itu ke dalam mulut dan mengeluarkannya dari duburnya. Kadang kala ia mengeluarkannya dari bagian depan atau belakang tubuhnya. Malaikat itu berkata, ”Inilah balasan bagi orang yang mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah.” Ibnu Abas berkata, ”Andai kata satu mata rantai itu jatuh ke dunia, niscaya cukup untuk membakarnya.”

Kedua, Allah tidak memandangnya.

Ketiga, Allah tidak menyucikannya, dan ia memperoleh siksa yang amat pedih. Demikianlah ancaman bagi orang-orang yang sengaja melalaikan sholat.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada orang yang bersegera menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh-Nya. Amin..

Rasulullah SAW bersabda, “Sembahlah Allah seakan engkau melihat-Nya. Apabila engkau tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.”
(HR Bukhari dan Muslim)

Wallahu’alam bishshawab, ..
#Semoga kita dapat mengambil pengetahuan yang bermanfaat dan bernilai ibadah ....

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, ...

Salam Terkasih ..
Dari Sahabat Untuk Sahabat ...

... Semoga tulisan ini dapat membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci ...

~ o ~

Semoga bermanfaat dan Penuh Kebarokahan dari Allah ...
Silahkan DICOPAS atau DI SHARE jika menurut sahabat note ini bermanfaat ....

#BERSIHKAN HATI MENUJU RIDHA ILAHI#
------------------------------------------------
.... Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuubu Ilaik ....


=========================


Fachri Benci Islam
Katanya shalat terhadap Alloh itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar? Sebagaimana dalam ayat Alquran berikut;

 QS 29:45
 Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.

 NAMUN KENYATAANNYA?

 PEKANBARU� - Kekhusyukan warga yang menunaikan salat tarawih di Masjid Alhuda Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Riau �tiba-tiba buyar, manakala dua pria mabuk yang berboncengan dengan sepeda motor menabrak tembok masjid.

 Akibat ulah dua penabrak yang diketahui bernama Slamet dan Zulfikar berusia 41 tahun itu, warga sekitar �dan jemaah masjid Alhuda menjadi marah. Akibatnya Slamet pun dibakar massa dan� meninggal dunia. Sementara,� rekannya Zulfikar kini kritis dan dirawat di rumah sakit terdekat di Bengkalis.

http://news.okezone.com/read/2008/09/08/1/143905/redirect
 ____________________________________________________

 Hemm hoax banget tuh Alloh, tanya kenapa? IMANI SAJA :)

HA...7X KNAPE BANYAK KERUSUHAN MASSAL TERJADI SETELAH SOLAT JUM/AT?

KARNA SOLAT + KOTBAH YANG PENUH KEBENCIAN MENGAKIBATKAN KERUSUHAN MASSAL. HA...7X

MANGKENYE MURTAD TAUK,

YLU AMEN


Yuhana Ibn Zakharia
Silahkan beragama apapun asal jangan islam.

 : Apakah Muhammad Dapat Membela Umatnya?
 :
 :Saya bersekolah di SD Al-Falah. Salah satu sekolah khusus Muslim di daerah kami. Enam tahun lamanya saya menimba ilmu di sekolah ini. Hanya sekitar 1% siswanya non-Muslim.
 :
 :Walau non-Muslim, kami diwajibkan mengikuti pelajaran agama Islam. Satu hari guru agama menjelaskan, ketika seorang Muslim meninggal dan dimasukkan ke liang lahat, maka akan datang malaikat mengajukan beberapa pertanyaan. Bila tidak dapat menjawab pertanyaan dari Malaikat, maka yang bersangkutan akan mengalami siksaan.
 :
 :Saat itu, saya sangat takut mendengar kematian. Saya berusaha menghafal daftar pertanyaan yang menurut guru kami akan ditanyakan malaikat kelak bila meninggal.
 :
 :Takut Menghadapi Kematian
 :
 :Kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap mahkluk hidup, suatu saat akan tiba pada kematian. Sayangnya, tidak sedikit umat beragama yang takut menghadapi kematian.
 :
 :Adakah nabi umat Muslim juga mempunyai perasaan yang sama, sebagaimana ketakutan yang dirasakan oleh umat beragama umumnya tentang kematian?
 :
 :Itukah sebabnya Al-Quran menulis ayat berikut? "Aku bukanlah rasul yang pertama diantara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu…"(Qs 46: 9).
 :
 :Ketakutan nabi umat Muslim semakin terlihat jelas, dengan doa shalawat yang dibutuhkannya.
 :
 :“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya” (Qs 33:56).
 :
 :Milyaran umat Muslim di dunia diwajibkan mengucapkan "Assalamu ’alaika ayyuhan Nabi" (semoga keselamatan tercurah kepadamu hai Nabi) setiap sholat. Mengapa? Apakah karena nabi mereka belum selamat???
 :
 :Orang Percaya Tidak Takut Mati
 :
 :Saat duduk dibangku SD dan mendengar pengajaran dari guru agama, ada ketakutan dalam diri saya akan kematian. Namun setelah saya mengalami jamahan dari Tuhan dan menerima keselamatan serta hidup kekal dalam Yesus Kristus, ketakutan itu hilang.
 :
 :Sekarang saya dan milyaran umat percaya di dunia, tidak takut akan kematian. Sebab kami telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus. “Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus [Isa Al-Masih] telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus [Isa Al-Masih] akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia” (Injil, Surat 1 Tesalonika 4:14).
 :
 :Pemberi Jaminan Keselamatan
 :
 :Sebagai manusia berdosa, wajar bila ada ketakutan akan kematian. Sebab firman Allah berkata, “upah dosa adalah maut” (Injil, Surat Roma 6:23). Maka setiap dosa, besar kecil harus mendapat ganjarannya.
 :
 :Dengan apakah dosa dapat diampuni? Apakah amal ibadah cukup ampuh untuk menghapus setiap dosa? Apakah Allah bersedia “disogok” dengan amal ibadah, agar Dia bersedia mengampuni dosa-dosa kita? Jawababnya 'Tidak!' Amal ibadah tidak cukup ampuh untuk menghapus setiap dosa.
 :
 :Hanya ada satu Penolong yang mampu memberi keselamatan bagi setiap orang. Penolong itu adalah Kalimat Allah. Dia berasal dari Allah, Dia adalah suci, sama halnya dengan Allah. Itulah sebabnya, Dia mampu mengampuni setiap dosa dan membawa setiap orang yang mau mempercayai-Nya kepada Allah.
 :
 :Injil Allah berkata, “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia [Isa Al-Masih], sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan" (Injil, Surat Para Rasul 4:12).
 :
 :Hanya Yesus Kristus Pemberi Syafaat
 :
 :Hanya Yesus Kristus satu-satunya Pribadi yang dapat memberi jaminan keselamatan. Dia satu-satunya yang dapat membela umat-Nya. Dia tidak membutuhkan doa shalawat dari siapapun. Sebaliknya, Dia akan memberi syafaat bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya.
 :
 :Melalui Dia, setiap orang akan menerima Kebenaran dari Allah, Hidup kekal dari Allah, dan sampai pada Allah. Isa bersabda: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Injil, Rasul Besar Yohanes 14:6).
 :
 :MUHAMAD TIDAK BISA MENOLONG KAMU...OLEH SEBAB ITU TOLAK ISLAM KARENA TIDAK MENYELAMATKAN!!!....SAY NO TO ISLAM

 ***** Posted by : Yuhana Ibn Zakharia

Semoga tercerahkan.
Akhir kata : salam damai saudaraku sebangsa


MIKIR PAKE OTAK NYOK.
17. Al Israa' 15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

ORANG YANG BERDOSA GA BISA PIKUL DOSA ORANG LAEN.
YESUS GA BERDOSA MAKANYE YESUS BISA PIKUL DOSA ORANG LAEN. HA...7X

MAMAD ORANG BERDOSA MAKANYE MAMAD GA BISA PIKUL DOSA ORANG LAEN. HA...7X
JADE SYAFAAT MAMAD DI HARI BERBANGKIT ENTU CUMA BUALAN MAMAD AJE BIAR LO MO SOLAWATIN MAMAD AGAR MAMAD GA DIBAKAR DI NRAKA. HA...7X

AMPE SINI JELAS?

MAKENYE MURTAD AJE NYOK. HA...7X

YLU AMEN

Sholat, Kiblat, Dan Konsep "Rumah Allah" Yang Membingungkan

Sholat Menggunakan Bahasa Arab

Pada dasarnya agama Islam mengakui Allah itu Esa, Maha Kuasa, Maha Hadir dan Kekal.

Ajaran Islam mewajibkan penganutnya sholat lima kali sehari semalam dalam bahasa Arab. Hal ini menggambarkan seolah-olah Allah hanya mengerti bahasa Arab saja. Di sisi lain Islam juga percaya Allah Maha Tahu, bersifat universal, milik semua bangsa, serta tidak terbatas pada satu bahasa. Lalu, mengapa sholat harus mutlak menggunakan bahasa Arab?

Ajaran Islam yang pokok adalah “Tauhid.” Pengakuannya: “Tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada Dialah kita wajib sembah sujud dan meminta pertolongan” (QS.1 Al-Fatihah 5). Apakah kiblat dan konsep “Rumah Allah” sesuai dengan konsep Tauhid?
Latar Belakang Kiblat ke Mekah

Arah kiblat ditentukan ketika Muhammad dan rekan-rekannya hijrah ke Medinah. Di situ banyak bangsa Yahudi mempunyai pengaruh besar di bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya. Mereka juga sangat fanatik beragama. Setiap hari mereka sembahyang dengan kiblat ke Yerusalem. Karena berada di negeri orang Muhammad menetapkan kiblat sholat ke Yerusalem. Akhirnya dia berhasil mengusir bangsa Yahudi dari Medinah dengan kekuatan pedang. Dengan alasan mendapat wahyu dari Allah, kiblat sholat yang awalnya ke Yerusalem diganti menjadi ke arah Mekkah karena di sana ada ”Baithollah / Rumah Allah.” Baithollah sekarang dikenal sebagai “Kaabah dan Batu Hitamnya.” (QS. 2 Al-Baqarah 142-145; 149-150).
Arah Kiblat di Indonesia

Umat Muslim di Indonesia yang ingin melakukan sholat harus menghadap ke barat, karena menurut letak geografis Indonesia diyakini bahwa Mekah atau Kaabah ada di sebelah barat Indonesia. Namun baru-baru ini sebuah ormas Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa baru mengenai pergeseran arah kiblat di Indonesia yang semula menghadap ke barat menjadi arah barat laut.
Mengapa Menyembah Ke Arah Batu Hitam?

Umat Islam minimal lima kali sehari mengucapkan “Tauhid.” Tetapi mereka juga ruku dan sujud menyembah Allah ke arah Batu Hitam di Mekah. Benarkah Allah bertempat tinggal di Kaabah (Baitullah / Rumah Allah)? Bukankah ini menggambarkan orang sujud ke Batu Hitam? Allah yang Esa, Maha Kuasa, yang Roh, Tidak ada persamaanNya dan Kekal tentulah tidak tinggal di Baitullah. Juga tidak mungkin Batu Hitam ini mempunyai arti penting bagi Allah. Tapi, hal ini memberi kesan sepertinya Batu Hitam disembah.
Allah Mempunyai Rumah di Mekah?

Umat Islam mengakui bahwa Allah itu pada satu titik yang bersamaan ada di mana-mana di setiap sudut, penjuru dimensi dunia dan alam semesta ini. Itu betul! Namun “sepertinya” minimal lima kali dalam sehari semalam Allah hanya berada di Mekkah dalam Kabah. Betulkah Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya mempunyai rumah atau bait di dunia, khususnya di Mekkah? Mungkinkah Allah berada di Baithollah lima kali sehari pada waktu-waktu khusus yaitu subuh, lohor, asyar, maghrib dan isya?
Mencium Batu Hitam Saat Ibadah Haji

Islam dengan tegas melarang pengikutnya menyembah patung dan berhala. Hal itu berarti syirik/menduakan Allah. Ini bertentangan dengan inti syahadad “Lailahailallah.” Yang menjadi pertanyaan, apakah berjuta-juta umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji dengan ruku dan sujud menyembah Kabah bukan berarti syirik? Mereka mencium Batu Hitam yang ada di dalamnya. Pada waktu yang sama mereka juga mengucapkan doanya “Allahuma labaik bismillahilahu akbar.” Artinya: “Kami memenuhi panggilanmu ya Allah!” Hal ini dilakukan sebanyak tujuh kali berturut-turut. Kitab Suci dengan jelas melarang tindakan seperti ini.
Membingungkan

Kami yakin pemikir-pemikir Islam mempunyai jawabannya, walaupun itu membingungkan. Kami tahu umat Islam berpegang teguh pada konsep Tauhid. Kami juga memuji mereka yang konsisten melakukan sholat. Jelas jutaan orang Islam ingin hidup berkenan pada Allah. Namun hal-hal yang disebutkan di atas sulit dimengerti oleh umat Kristen karena tidak mendapat dukungan dalam Kitab Suci.
Kiblat dan Ruku Tidak Perlu

Alkitab mengajarkan Allah tidak mempunyai rumah di dunia. Langit adalah takhta-Nya dan bumi adalah tumpuan kaki-Nya (Injil, Kisah Para Rasul 7:48-50). Allah dalam satu detik yang bersamaan ada dimana-mana. Dia selalu ada di setiap milimeter di muka bumi dan jagad raya ini. Itulah sebabnya bila berdoa atau bersolat kepada Allah tidak memerlukan kiblat, berdoa dapat ke arah mana saja. Dimana kita berdoa, disitu ada Allah. Selain itu gerakan-gerakan jasmani (ruku, sujud, berdiri dst.) tidak diperlukan. Demikian juga halnya dengan doa yang dilafalkan dengan suara-suara yang berirama. Yang terutama, berdoalah dengan roh dan kebenaran karena Allah itu Roh adanya. (Injil, Rasul Besar Yohanes 4:21-24)

Yang lebih indah lagi Roh Allah ingin bertempat tinggal di dalam diri tiap orang yang menerima Isa Al-Masih sebagai Juruselamat: Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah . . . ? (Injil, Surat I Korintus 6:19) Tubuh kita dapat menjadi “Rumah Roh Allah.”

SUMBER : http://www.isadanislam.com/kepercayaan-orang-islam/sholat-kiblat-dan-konsep-qrumah-allahq-yang-membingungkanAuwlloh plin plan ? , ya karena Aulloh itu Muhammad sendiri .

Pada mulanya Muhammad tidak mewajibkan Muslim sembahyang ke arah manapun, seperti yang dikatakannya di Suratu'l-Baqara 2:115:

Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana sahaja kamu arahkan diri (ke kiblat untuk mengadap Allah) maka di situlah arah yang diredai Allah.

Tapi seperti biasa, Muhammad mulai berubah drastis setelah hidup di Medina.
Ceritanya bahwa di daerah sekitar Medinah hiduplah beberapa suku Yahudi.
Awalnya, Muhammad hidup damai dengan kaum Yahudi tersebut.
Untuk mengambil hati para Yahudi, Muhammad mengikuti arah kiblat sembahyang mereka yakni ke arah Bait Suci di Yerusalem.
Tapi setelah dia tahu kaum Yahudi tidak mau mengakuinya sebagai nabi, mulai tumbuh kebencian di dalam hatinya sehingga dia mengganti arah kiblat sembahyang ke Kabah di Mekah.

Perubahan pikiran Muhammad ini bisa dibaca dalam Suratu'l-Baqara (2) 136, 138, 139.

Sahih Bukhari 60:19

Pada awalnya, sang Nabi memerintahkan sembahyang dengan Qibla ke arah Yerusalem selama enam belas atau tujuh belas bulan, dan dia senang ketika Mekah menjadi arah Qibla.

ah........mosok Allah bersabda kok plin plan ...itu namanya suatu pembodohan atau membodohi , nabi kok membodohi bagaimana nih ????

Foto

TAU GA SEH LO.
73:20, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam atau setengahnya atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang bersamamu."

SI IDEOT OLO TERNYATA JUGA GA
TAU KAPAN SEH WAKTU SOLAT. HA...7X MAKENYE OLO PAKE ATAU 1/2 ATO 1/3 HA...7X.
TUHAN LO AJE GA TAU KAPAN WAKTUNYE SOLAT. JADE MANE BISA OLO JADE TUHAN. HA...7X

DARE AYAT DI ATAS MAKA CUMA ADA 2 KEMUNGKINAN.
1. OLO IDEOT
2. OLO PIKUN

LO PILIH YANG MANE?

KALO GUE BILANG OLO PIKUN SKALIGUS IDEOT ATO OLO IDEOT SKALIGUS PIKUN. HA...7X

MANGKENYE MURTAD TAUK. HA...7X


Semoga bermanfaat yah teman teman...

oleh Terre Chantikha (Catatan) pada 21 Maret 2013 pukul 21:09
SUNNAH RASULULLAH SEBELUM TIDUR        
Antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad S.A.W sebelum, ketika dan selepas tidur:
1.   Membaca doa sebelum dan selepas tidur. Ramai orang memperlekehkan doa masnun (doa harian) tetapi Allah menjanjikan syurga kepada orang yang mengamalkannya.
2.   Jangan tidur dalam keadaan kaki menghadap ke Qiblat. Keadaan yang demikian hanyalah untuk orang yang meninggal dunia.
3.   Barang siapa yang membaca Tasbih Fatimah, sekiranya dia mati pada ketika dia tidur maka ia dikira sebagai mati syahid. 

Apa itu tasbih Fatimah?


Subahanallah 33 kali

Alhamdulillah 33 kali

Allahuakbar 33 kali

4.   Membaca  4 Qul lalau meniupkan pada tapak tangan dan menyapukan ke seluruh badan untu menghindarkan sihir dan perbuatan jahat manusia
5.   Niat untuk bangun menunaikan solat Tahajut. Sekiranya tidak terjaga dari tidur, Allah S.W.T akan mengira seolah-olah dia bertahajut sepanjang malam. Solat tahajut adalah pendinding daripada sihir dan buatan orang
6.   Mengambil wuduk sebelum tidur dan menunaikan solat sunat taubat
7.   Maafkan semua kesalahan orang lain kepada kita dan menghalalkan segala hutang piutang orang lain kepada kita
8. Tidur dengan mengamalkan posisi tidur Rasulullah iaitu mengiring badan ke kanan dan tapak tangan di bawah pipi.

Peringatan:
Pesan Rasulullah, jangan tidur secara meniarap terutama lelaki. Sekiranya tidur dengan kain pelikat, ikat hujung kain supaya tidak timbul fitnah. Tidur tanpa menutup aurat dengan sempurna akan menghindarkan malaikat, bahkan mengundang makhluk lain.---------------------------------------

HA...7X BACA N SLIDIKIN. OLO TERNYATA TUHAN YANG GAMPANG DIKIBULIN MANUSIA. HA...7X ADA AYAT QORANNYE LO, MANUSIA MENEPU OLO. HA...8X
4. Membaca 4 Qul lalau meniupkan pada tapak tangan dan menyapukan ke seluruh badan untu menghindarkan sihir dan perbuatan jahat manusia

5. Niat untuk bangun menunaikan solat Tahajut. Sekiranya tidak terjaga dari tidur, Allah S.W.T akan mengira seolah-olah dia bertahajut sepanjang malam. Solat tahajut adalah pendinding daripada sihir dan buatan orang

TERNYATA MAMAD YANG NEPU OLO, BACA N PLOTOTIN NEH.
Sekiranya tidak terjaga dari tidur, Allah S.W.T akan mengira seolah-olah dia bertahajut sepanjang malam.

HA...7X LAGE2 GUE BISA BUKTIIN KALO OLOWTS ENTU TUHAN YANG IDEOT. HA...7X


---------------------

Kaleb Yosua

Mungkin ini Pertanyaan Sepele tapi banyak Muslim cuman Melongo ga Bisa Jawab kalo di tanya :

- Siapa kah yang Mengajarkan Gerakan Sholat? sertakan Dalil Al quran nya
- Siapakah yang Mengajarkan Cara Berwudhu?Sertakan Dalil Al quran nya
- Siapakah Yang Menyuruh teriak2 pake toa (Adzan)? sertakan Dalil Al quran nya

Monggo...di jelaskan kalo hal2 di atas di ajarkan Oleh ALLAH dengan Wahyu yang jelas tertulis di Al quran mungkin bisa jadi Islam agama yang Benar tapi kalo hal2 di atas di Ajarkan oleh Muhammad sendiri maka jangan Marah kalo ane Bilang Islam agama Manusia Hina yang pengen di Puja puja alias Narsis..

Mengeluarkan angin busuk(kentut), menurut Muhammad,jika anda berbuat dosa "HADATH"(mengeluarkan angin busuk/kentut) ketika anda bersembahyang,Allah akan menolak sembahyang anda,(Hadis 1/628;9/86).


Alloh melarang muslim2
sujud menyembahnya,
karena Alloh melarang
muslim2 sujud
menyembah kearah
dimana Alloh berada,
yaitu ke LANGIT !
Karena Arsy Alloh
berada disurga,
diLANGIT !

Al-Baqarah 2:
144. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu
menengadah ke langit,
maka sungguh Kami
akan memalingkan kamu
ke kiblat yang kamu
sukai. Palingkanlah
mukamu ke arah Masjidil
Haram. Dan dimana saja
kamu berada,
palingkanlah mukamu ke
arahnya. Dan
sesungguhnya orang-
orang (Yahudi dan
Nasrani) yang diberi Al
Kitab (Taurat dan Injil)
memang mengetahui,
bahwa berpaling ke
Masjidil Haram itu adalah
benar dari Tuhannya;
dan Allah sekali-kali tidak
lengah dari apa yang
mereka kerjakan.

Ayat diatas adalah
PENIPUAN Alloh
terhadap muslim2 !
Bukti :
1. Kenapa Alloh
melarang muslim2
menyembah kearah
dimana dia berada
(arsynya berada disurga,
dilangit) ?
Tetapi malah menyuruh
menyembahnya kearah
batu hitam 5x sehari !
Jawabnya, sudah pasti
Alloh itu sebenarnya
memang iblis yang
memakai batu meteor
hitam (Hajar Aswad)
sebagai benda untuk
dipuja oleh muslim2 (5x
sehari, seumur hidup).
Sahih Muslim Book 4.
Prayer. Hadith 0863
Abu Huraira melaporkan:
Orang2 diharuskan
menghindari
memandang langit di
saat sedang
sembahyang, atau mata
mereka akan di renggut.

Dan sabda Rasulullah
shallallahu ‘alaihi
wassalam yang sangat
masyhur sekali yang
diriwayatkan oleh
banyak imam, di
antaranya Al Imam
Muslim di Shahih-nya juz
II hal. 70-71 :
ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ: ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ
ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭَﻛَﺎﻧَﺖْ ﻟِﻲ
ﺟَﺎﺭِﻳَﺔٌ ﺗَﺮْﻋَﻰ ﻏَﻨَﻤًﺎ ﻟِﻲ ﻗِﺒَﻞَ ﺃُﺣُﺪٍ
ﻭَﺍﻟْﺠَﻮَّﺍﻧِﻴَّﺔِ ﻓَﺎﻃَّﻠَﻌْﺖُ ﺫَﺍﺕَ ﻳَﻮْﻡٍ
ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺍﻟﺬِّﻳﺐُ ﻗَﺪْ ﺫَﻫَﺐَ ﺑِﺸَﺎﺓٍ ﻣِﻦْ
ﻏَﻨَﻤِﻬَﺎ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺭَﺟُﻞٌ ﻣِﻦْ ﺑَﻨِﻲ ﺁﺩَﻡَ
ﺁﺳَﻒُ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﺄْﺳَﻔُﻮﻥَ ﻟَﻜِﻨِّﻲ
ﺻَﻜَﻜْﺘُﻬَﺎ ﺻَﻜَّﺔً ﻓَﺄَﺗَﻴْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ
ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
ﻓَﻌَﻈَّﻢَ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻲَّ ﻗُﻠْﺖُ» :ﻳَﺎ
ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃَﻓَﻠَﺎ ﺃُﻋْﺘِﻘُﻬَﺎ؟« ﻗَﺎﻝَ:
”ﺍﺋْﺘِﻨِﻲ ﺑِﻬَﺎ“ ﻓَﺄَﺗَﻴْﺘُﻪُ ﺑِﻬَﺎ، ﻓَﻘَﺎﻝَ
ﻟَﻬَﺎ” :ﺃَﻳْﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪُ“، ﻗَﺎﻟَﺖْ» :ﻓِﻲ
ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ«. ﻗَﺎﻝَ” :ﻣَﻦْ ﺃَﻧَﺎ“ ﻗَﺎﻟَﺖْ:
»ﺃَﻧْﺖَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ«. ﻗَﺎﻝَ:
”ﺃَﻋْﺘِﻘْﻬَﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻬَﺎ ﻣُﺆْﻣِﻨَﺔٌ] “ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﺴﻠﻢ ]
Beliau bertanya kepada
budak perempuan ;
“DIMANAKAH ALLAH ?”
Jawab budak
perempuan ; “ DI ATAS
LANGIT “ Beliau bertanya
lagi : “ Siapa aku ?”
Jawab budak
perempuan : “Engkau
ialah Rasullullah
shallallahu ‘alaihi
wassalam.” Beliau
bersabda : “ Merdekakan
dia! Karena
sesungguhnya dia
seorang mu’minah
(perempuan beriman)
Jadi, itulah penipuan iblis
kepada muslim2.
2. Di- Q 2:144, iblis juga
menipu dengan
mengatakan bahwa
>>Dan sesungguhnya
orang-orang (Yahudi
dan Nasrani) yang diberi
Al Kitab (Taurat dan Injil)
memang mengetahui,
bahwa berpaling ke
Masjidil Haram itu adalah
benar dari Tuhannya;<<.
TUHAN nya Yahudi dan
Nasrani (Kristen) tidak
pernah memerintahkan
umat Yahudi dan Kristen
untuk menghadap batu
metor hitam, kala
sembahyang ! Ini adalah
suatu PENIPUAN oleh
bapak pendusta (iblis) !
Bagaimana orang2 Israel
diMekah pada waktu
Muhammad mulai
menyebarkan agama
karangannya (baca :
Islam), tidak berhenti
mengolok-olokan
Muhammad stelah
mereka tau bahwa
Muhammad (baca :
Alloh / Quran) berkata
bohong tentang diri
mereka (Yahudi dan
Kristen) !
Kesimpulannya :
Iblis mau agar muslim2
menyembahnya (kearah
batu hitam sebagai
benda berhala mewakili
iblis), dan tentang Alloh
berdiam di Arsynya di
Surga di Langit, adalah
TAQIYAH ISLAMIAH untuk
mengelabuhi muslim2 !
Oleh sebab itu, kepada
iblislah muslim2 sujud
menyembah !

-------------------

Brainwashing through The Shalat
CUCI OTAK LEWAT SHOLAT

Posted by:
TaqqiaTactician on Friday, July 07/2006
A
pa yg ingin dicapai Muhamad lewat sholat? Doa muslim ini tidak lain dibentuk utk mencuci otak pengikutnya agar tunduk sepenuhnya tanpa syarat kpd Auwloh dan rasulNya.

Saya sejak kecil sudah banyak ingin tahu. Saya selalu tanya hal-hal yg orang dewasa tidak bisa jawab. Saya ingat bertanya kpd ibu saya; mengapa kita harus mengatakan ‘Assalamu Alaikum’ pada akhir sholat dan menolehkan kepala ke kedua sisi bahu?

Kata ibu saya, ada dua malaikat, masing-masing duduk disetiap bahu. Tugas mereka adalah utk mencatat segala kelakuan dan perkataan manusia. Perkataan yg jelek dicatat oleh yg duduk di bahu sebelah kiri, sementara yg baik dicatat oleh yg duduk di bahu sebelah kanan. Ternyata, malaikat senang kalau disalami. Jadi tujuannya adalah utk mencari muka pada yg duduk dibahu kiri agar ia menghapuskan beberapa kelakuan jelek kita dari daftarnya!

Ini seluk beluk melengkapi sholat:
Lihat ke bahu di sisi kanan (ke malaikat yg mencatat kelakuan baikmu), dan lalu ke sisi kiri (ke malaikat yg mencatat kelakuan jelekmu); sambil setiap kali menyebut: As Salaamu 'alaikum wa rahmatulaah

Bahkan pada umur 10 atau 11 pun saya sudah malu bahwa saya rela dibohongi dgn sedemikian mudahnya. Kekuatan indoktrinasi begitu kuat sampai memakan waktu bertahun-tahun bagi saya utk dapat menyadari absurditas dan kekonyolan ritual ini. Yang paling parah adalah bahwa orang tua saya sendiri yg mencekoki kebohongan macam itu. Kenyataan bahwa satu milyar orang muslim masih juga percaya dlm dongeng-dongeng konyol islam ini bukan alasan bagi saya utk mempercayainya. Tapi paling tidak saya mengharapkan orang tua agar berlaku demi kepentingan baik anaknya dan tidak hanya mencekoki anak-anak dng tipuan belaka.

Kalau kau merasa cerita ttg malaikat yg nongkrong di bahumu ini aneh, lihatlah apa yg dikatakan sang nabi Islam. Ini lebih menggelikan! Muhamad ternyata memang percaya kuat kpd sosok-sosok mitologi spt jinn, malaikat dan setan yg bisa menginvasi tubuh manusia dan bersarang didalamnya.

Sahih Bukhari Volume 4, Book 54, Number 516:
Diriwayahkan Abu Huraira: Nabi mengatakan, "Jika kalian bangun dari tidur dan mengambil wudhu, kau harus mencuci hidung dgn memasukkan air kedalamnya dan buang ingus tiga kali, karena Setan telah tinggal di bagian atas hidungmu semalaman."

Sahih Bukhari Volume 4, Book 54, Number 492:
Narrated 'Abdullah: Diceritakan kpd nabi ttg seorang lelaki yg tidur dari malam sampai pagi hari. Nabi mengatakan, "Ia lelaki yg kupingnya dikencingi Setan."

Volume 2, Book 22, Number 323
Narrated Abu Huraira: Auwloh's Apostle said, "Saat azhan bagi sholat didengungkan, Setan segera lari sambil kentut agar ia tidak ia tidak dapat mendengarkan Azhan dan saat seruan azhan selesai ia akan kembali, dan saat Iqamah diumumkan, Setan melarikan diri lagi.”


Kau rasa saya mengada-ada? Lihatlah rubric Tanya Jawab dgn para pakar ternama dlm situs popular dibawah ini. Muslim menelan dgn senang hati segala pernyataan konyol nabi dan tidak menganggapnya sedikitpun aneh.

"Para pakar Muslim menjelaskan bahwa hidung adalah cara mencapai otak dan pikiran manusia. Setan mencoba memasukkan ide-ide dan gagasannya ke otak manusia selagi ia tertidur. Cara pengobatan terbaik adalah kalau bangun, bersihkan hidung, ambil wudhu dan memohon perlindungan Auwloh. "
- Source: Islam Online

Nah, sekarang mari melihat detil-detil sholat. Ingat kau harus berbahasa Arab, biarpun kau tidak mengertinya.

Pembacaan setiap rakah (baca: roka’at) kedua memerlukan perhatian khusus.

At Tahiyyaatu lilaahi was Salawaatu wat tayibaatu
As Salaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatul laahi wa barakaatuh
As Salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ebaadillaahis saaliheen,

(tangan di lutut, angkat jari depan tangan kanan:)
Ash hadu allaa ilaah ilallaah Wa ash hadu anna Muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh

Muslim, tahukah kau arti kalimat-kalimat diatas? Tolong tanya para mukminin utk terjemahan tepatnya.

Terjemahan (dari bhs. Inggris):
Semua salam, rahmat dan tindak baik ada dariMu, ya Auwloh.
Salam kdpmu, ya nabi, dan pengampunan dan rahmat dari Auwloh.
Damai beserta kami dan abdi-abdi Auwloh yg benar.
Saya bersaksi bahwa tidak ada yg patut dipuja kecuali Auwloh.
dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah abdiNya dan rasulNya.

Dan pada akhir sholat, pada rakah penutup, pembacaan berbunyi:
Allaahumma salli 'alaa Muhammadin wa 'alaa ali Muhammadin
Kamaa sallaita 'alaa Ibraaheema wa 'alaa ali Ibraaheema
Innaka hameedun Majeed
Alaahumma baarik 'ala Muhammadin wa 'alaa ali Muhammadin
Kamaa baarakta 'alaa Ibraaheema wa 'alaa ali Ibraaheema
Innaka hameedun Majeed


Terjemahan (inggris):
Ya Auwloh, rahmatilah Muhamad kami dan pengikut Muhamad; Spt kau telah memberi rahmatMu kpd Ibrahim dan pengikut Ibrahim.
Tentu kau adalah yang Maha Besar, Maha Kuasa.
Ya Auwloh, ridhoilah Muhamad dan pengikut Muhamad;
Spt Kau juga meridhoi Ibrahim dan rakyat Ibrahim.

Surely you are the Praiseworthy, the Glorious.

Nah, dari atas itu apa yg dapat kau simpulkan dari psikologi orang bernama Muhamad ini? Bukankah ini mekanisme indoktrinasi lewat pengulangan kalimat-kalimat agar dijejali dalam otak kita? Si narsisis (orang yg terlalu cinta diri sendiri) bernama Muhamad ini bukan hanya menuntut agar sosoknya dipuja tetapi dipuja secara bertubi-tubi. Penuhanan terhdp sosok nabi ini dituntut dari setiap muslim dan memastikan bahwa si nabi pedofil dan pembunuh masal ini tidak dapat dikritik dan dituntut pertanggungjawabannya.

Jika Quran penuh dgn ayat-ayat spt yg dibawah ini, mengancam neraka bagi mereka yg tidak patuh pada nabi, Muhamad pasti memiliki alasan utk mencakupkannya dlm Quran dan menganggapnya sbg kata-kata (Firman) Tuhan.

Quran 4:115
Siapapun yg menentang rasul bahkan setelah ajaran dijelaskan kepadanya, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yg beriman,.. Kami akan meninggalkannya dalam jalan yg dipilihnya, dan membuangnya ke Neraka - betapa mengerikan pengungsian macam itu!


Malah ada hadis dan ayat dlm Quran yg meningkatkan status Muhamad kpd status dewa yang tidak pernah boleh ditanyai (ini sama saja dgn mempertanyakan Tuhan), melainkan hanya boleh dicintai dan dihormati tanpa syarat.

Sahih Bukhari Vol 1, Book 2, Hadith No.013
Dilaporkan Abu Huraira: Kata rasulullah : "…tidak ada yang mendapatkan Iman sebelum ia MENCINTAI SAYA LEBIH DARI AYAHNYA, ANAK-ANAKNYA DAN SEMUA UMAT MANUSIA." (baca: umat manusia disini berarti, umat MUSLIM)

Quran 3:31
Katakan (ya Muhamad kpd manusia): kalau kau cinta Auwloh, ikuti saya; Auwloh akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa kamu. …

Quran 33:56
Auwloh dan Malaikat-malaikatnya berdoa dan memuja
(Auwloh berdoa?) nabi, wahai orang beriman! Berdoa dan pujalah ia dan salamilah ia dgn rasa hormat yang paling tinggi.

Quran 4:69
Siapapun yg mematuhi Auwloh dan Rasulnya, mereka akan berkumpul dgn mereka yg Ia sukai: para nabi, para martir dan mereka yang Benar…


Rasullulah memang tahu benar bgmn memenuhi keinginannya agar dipuja secara terus menerus. Ia bukan saja berhasil memijat egonya yang meluap-luap itu 5 kali sehari, ia juga berhasil menjauhkan pengikutnya dari pertanyaan kritis. Beranikah kau meragukan atau mempertanyakan nabi yg nantinya akan mengundang kemarahan Auwloh?


--------------------------


ESLAM BIKIN UMATNYE JADE ORANG BODOH. HA...7X http://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2013/04/eslam-bikin-umatnye-jade-orang-bodoh.html

BUKTI ESLAM = HOAX. HA...7X http://antikrismuhammad.blogspot.com/2013/02/bukti-eslam-hoax-ha7x.html

JADE MURTAD AJE DE SEBELOM TERLAMBAT. HA...7X

YLU AMEN
SETAN, REZEKI, DAN WARNA LANGIT PADA SAAT WAKTU SHOLAT

Tahukah anda bahwa warna merah yang dipancarkan oleh alam ketika itu mempunyai resonansi yang sama dengan jin dan syaitan. Kita lebih baik untuk berada di dalam rumah pada waktu magrib ini.”

oooh pantesan… hawa setan ternyata.. Berikut hasil search lengkapnya :

1. Waktu Subuh
Suka perhatiin ga, kalau waktu selepas subuh apalagi menjelang siang, warna langit itu (kalau cerah) berwarna biru yang diselingi dengan merah (orange) yang dihasilkan oleh sinar mentari yang mau terbit.

Dalam islam tidur setelah subuh itu ga boleh gan karena akan ketinggalan rizki. Seperti Sabda Rasulullah,

“Ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di pagi harinya”
(HR. Abu Dawud no. 2606, Tirmidzi no. 1212, Ibnu Majah no. 2236, shahih At-Targhiib waTarhiib no, 1693)

Selain itu, mengapa kita tidak dibenarkan tidur selepas subuh adalah karana warna biru mempertenagakan kelenjar tyroid. Bila kelenjar tyroid kita lemah seseorang itu akan mengalami masalah kehausan sepanjang hari.

Pada Waktu Subuh Alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersamaan dengan frekuensi tiroid yang mempengaruhi sistem metabolisma tubuh. Jadi warna biru muda atau waktu Subuh mempunyai rahasia yang berkaitan dengan rizki dan komunikasi. Mereka yang kerap tertinggal waktu Subuhnya ataupun terlewat secara berulang-ulang kali, lama kelamaan akan menghadapi masalah komunikasi dan rizki.

Ini karena tenaga alam yaitu biru muda tidak dapat diserap oleh tiroid yang mesti berlaku dalam keadaan roh dan jasad dalam keadaan tidur dalam arti kata lain lebih baik terjaga daripada tidur. Disini juga dapat kita ambil hikmah untuk solat di awal waktu.

Bermulanya saat azan Subuh, tenaga alam pada waktu itu berada pada tahap optimum. Tenaga inilah yang akan diserap oleh tubuh melalui konsep resonansi pada waktu rukuk dan sujud. Jadi mereka yang terlewat Subuhnya sebenar sudah mendapat tenaga yang tidak optimum lagi.

2. Waktu Dzuhur
Ketika ini warna kuning mendominasi atmosfera. Mengurangi makan pada waktu kuning (siang hari) ialah amalan yang terbaik untuk menjaga supaya pemikiran menjadi kreatif, tajam, dan peka. Ini adalah mengapa kita amat digalakkan untuk melakukan puasa sunah Senin dan Kamis untuk menggurangi beban kerja organ pencernaan.

Spektrum warna pada waktu ini bersamaan dengan frekuensi perut dan hati yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Warna kuning ini mempunyai rahasia yang berkaitan dengan keceriaan. Jadi mereka yang selalu ketinggalan atau terlewat Zuhurnya berulang- ulang kali dalam hidupnya akan menghadapi masalah di perut dan hilang sifat cerianya.

3. Waktu Ashar
Kemudian warna alam akan berubah kepada warna orange, yaitu masuknya waktu Ashar di mana spektrum warna pada waktu ini bersamaan dengan frekuensi prostat, uterus, ovarium dan testis yang merangkumi sistem reproduktif.

Rahasia warna orange ialah kreativitas. Orang yang kerap tertinggal Asar akan hilang daya kreativitasnya dan lebih malang lagi kalau di waktu Asar dipakai buat tidur.

4. Waktu Magrib
Menjelang waktu Maghrib, alam berubah ke warna merah dan di waktu ini kita kerap dinasihatkan oleh orang-orang tua agar tidak berada di luar rumah. Ini karena spektrum warna pada waktu ini menghampiri frekuensi jin dan iblis (infra-red) dan ini bermakna jin dan iblis pada waktu ini amat bertenaga kerana mereka beresonansi dengan alam. Mereka yang sedang dalam perjalanan juga sebaiknya berhenti dahulu pada waktu ini (solat Maghrib dulu). Rahasia waktu Maghrib atau warna merah ialah keyakinan, frekuensi otot, saraf dan tulang.

Tahukah anda bahwa warna merah yang dipancarkan oleh alam ketika itu mempunyai resonansi yang sama dengan jin dan syaitan. Kita lebih baik untuk berada di dalam rumah pada waktu magrib ini.

5. Waktu Isya
Apabila masuk waktu Isya, alam berubah ke warna merah dan seterusnya memasuki fasa Kegelapan. Waktu Isya ini menyimpan rahasia ketenteraman dan kedamaian dimana frekuensinya bersamaan dengan sistem kawalan otak.

Mereka yang kerap ketinggalan Isyanya akan selalu berada dalam kegelisahan. Alam sekarang berada dalam Kegelapan dan sebetulnya, inilah waktu tidur dalam Islam dimana keseluruhan sistem tubuh berada dalam keadaan relax / istirahat.

Jika Info ini Bermanfaat Jangan lupa Klik LIKE & SHAREnya ^^

_Mingan 08_

---------------------------KISAH KELEBIHAN SOLAT SUBUH DAN ASAR DI AWAL WAKTU.

Malaikat berganti-ganti menjaga manusia pada siang dan malam. Malaikat yang menjaga manusia pada siang hari akan datang pada manusia di waktu subuh dan akan pulang pada waktu asar,manakala malaikat yang menjaga manusia pada malam hari akan datang pada manusia di waktu asar dan akan pulang pada waktu subuh. (Beganti-ganti)

Diceritakan oleh Imam
Bukhari dan Imam Muslim sanadnya daripada Abu Hurairah, bahawannya Rasulullah SAW bersabda : "Sentiasa berganti-ganti Malaikat yang menjaga kamu, antara Malaikat yang bertugas siang, mereka bertemu (berkumpul) di waktu solat subuh dan solat asar, kemudian naiklah Malaikat yang bertugas malam menjaga kamu itu, lalu Allah bertanya kepada mereka (malaikat), sedangkan Allah lebih mengatahui tentang keadaan hamba-hambaNya itu, FirmanNya : "Bagaimana keadaan hambaKu?" Mereka menjawab : Kami tinggalkan mereka ketika mereka sembahyang (mengabdikan diri menyembahMu) dan kami datangi mereka ketika mereka mengerjakan sembahyang (mengabdikan diri menyembahMu)".

Sangat bertuah dan mendapat keuntungan yang sangat besar bagi mereka yang dijumpai Malaikat dalam keadaan sembahyang, dan ditinggalkan Malaikat dalam keadaan sembahyang pula, sehingga Malaikat melaporkan keadaan hamba-hamba Allah ketika Malaikat menghadap kepada Allah dengan laporan yang baik.

Oleh kerana itu agama sangat menganjurkan pada ummatnya untuk menjaga solat di awal waktu dan dengan berjemaah di mana azan diazankan, terutama sekali solat subuh dan solat asar yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan solatulwusta, pada ketika itulah pengantian Malaikat, antara Malaikat penjaga malan dan penjaga siang. Berbahagia bagi mereka yang dapat menjaga solatnya di awal waktu.

------------------------------

ha...7x malekat olo ternyata kerjanye pake shift2an juga toh. ha...7x

ngomong2 digaji brape yeh malekat olo yang kerja shift2an entu?

ntar dapet thr ga saat lebaran? ha...7x

MIKIR PAKE OTAK DONG, MASA MALEKAT KERJA SHIFT2AN SEH?

TRUS BACA N PLOTOTIN NEH.

QS Al Ma’arif (70: 4) Naiknya malaikat dan ruh kepadaNya dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun.

HA...7X SORI COY. LO DE LAMA MATI KARNA UMUR LO PALING BANYAK 100 TAON LEBIH DIKIT, EH MALEKAT YANG LAPORAN KE OLO MASEH BELOM NYAMPE JUGA BUAT LAPORAN KE OLO PERLU WAKTU 50.000 TAON MANUSIA. HA...7X

PANTESAN SI OLO SUKA TULALIT ALIAS IDEOT DALEM SOAL SEJARAH, YAH MAKLUM AJE DE KARNA MALEKAT YANG LAPORAN KEJADIAN DI DUNIA BELOM SAMPE LAPORANNYE KE OLO. HA...7X

MAKENYE MURTAD COY DARE OLO. HA...7X

4. BUKTI ALLOH IDIOT http://antikrismuhammad.blogspot.com/2012/03/bukti-alloh-idiot.html
5. BUKTI ALLOH PASTI BUKAN TUHAN http://antikrismuhammad.blogspot.com/2012/03/bukti-alloh-pasti-bukan-tuhan-ha7x.html


YLU AMEN


mikir pake otak nyok. kalo sehari solat 50 kali maka umat olo kerjanye cuma solat doang seharian. GA SEMPET KERJA DONG. HA...7X

TRUS UMAT OLO MAKAN APE NEH, KALO GA KERJA. HA...7X

KALO OLO = YAHWE, TUHAN ISRAEL, MAKA DIE BISA TURUNIN ROTI MANNA ATO ROTI MALEKAT DARE LANGIT.

TAPI OLO BUKAN YAHWE, MAKENYE MAMAD N PENGIKUTNYE SANGAT KELAPERAN SAAT DI USIR DARE MEKAH N TINGGAL DI PADANG GURUN. MAMAD N PENGIKUTNYE AMPE MAKAN KOTORAN HEWAN N DEDAUNAN. N ITU DIKENAL DENGAN TAON KELAPERAN. HA...7X

KALO OLO GA BISA KASEH MAKAN TRUS UMAT OLO MAKAN APE NEH? APE UMAT OLO HARUS MATE KELAPERAN?

OLO TERNYATA PUNYA SOLUSI JITU, JIHAD N NGERAMPOK BIAR DAPET BARANG RAMPASAN ATO FA'I YANG BANYAK. HA...7X
7. alloh transaksi dagang biar lu mo jihad dengan harta n jiwa lu.

61 : 10 - 12
10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?
11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
12. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar.


8. Jihad dengan harta dan jiwa sebagai tanda kalo lo beriman ma alloh n rosul. ha...7x
Surah (49) Al-Hujuraat ayat: 15

15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.9. lu muslim wajib perang/jihad sebab sorga ada di bawah bayang2 pedang. ha...7x
YG GA MO PERANG AKAN DISIKSA ALLOH. HA...7X

Al Hajj 39
39. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,
40. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,

2:193 Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah

QS 9:73
Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS 2:216)

61 : 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

QS 9:39
Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[48.16] Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal: "Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih".


Allah juga mengatakan:
[9.73] Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka.
IA juga mengatakan,
[9.123] Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui KEKERASAN daripadamu , dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

3:154. Kemudian setelah kamu berduka-cita Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri; mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliah. Mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?" Katakanlah: "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah". Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: "Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini". Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke luar (juga) ke tempat mereka terbunuh". Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati.

“Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu ? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan panas hati orang-orang mu’min. Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya, Allah maha Mengetahui lagi maha Bijaksana.” [QS.At-Taubah: 13-15]

“Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran.” [QS.Al-Anfal: 57]“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya dengan mendapat rizki…..” (QS Ali Imran: 169)

“Ketahuilah bahwa surga ada dibawah bayang-bayang pedang.” (Sahih Bukhari 22:73)

'Barangsiapa yg tidak berjuang(jihad) dan tidak membantu persiapan orang yg akan berjihad atau menjaga keluarga orang yg berjihad dengan baik, maka ia akan ditimpa bencana sebelum hari kiamat.''(HR.Abu Dawud).

10. lu perang biar bisa jadi kaya karna dapet harta rampasan yg banyak. ha...7x

48 : 18 - 20
18. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon [1400], maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya) [1401].
19. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
20. ALLAH MENJANJIKAN KEPADA KAMU HARTA RAMPASAN YANG BANYAK YANG DAPAT KAMU AMBIL, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan) mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjuki kamu kepada JALAN YANG LURUS.

GILA YEH. JALAN YG LURUS DARI ALLOH ADALAH AMBIL HARTA RAMPASAN ALIAS NGERAMPOK APE NGEJARAH. HA...7X


Hanna Christian
Hadis, IV/370>Nabi bersabda,"siapapun yg tlh membunuh se'org msuh dn dgt membuktikanya akn memiliki rampasanya.

Hadits Shahih Muslim No 1728:
jangan mengambil harta rampasan secara diam-diam, jangan melanggar janji, jangan melakukan penyiksaan, jangan membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh para penghuni rumah ibadah”


Karimun Maghaazii
ketika berperang dengan orang-orang kafir, kaum munafik menyalahkan Rasulullah, namun setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan mereka berebut harta rampasan perang. Mereka mengaku-ngaku berjuang, padahal mereka telah berbohong kepada Allah dikarenakan nafsu memperoleh ghanimah/harta rampasan,

liatin islam besar saat muhammad karna mukmin cuma mo harta jarahan aje kok. ha...7x dapet harta n cewe2, sape yg ga mau... ha...7x

Hadis Sahih Bukhari, Vol. IV, bab 88:
Dikisahkan oleh Ibn ‘Umar bahwa sang Nabi berkata,”Mata pencaharianku ada di bawah bayangan tombakku, (1) dan dia yang tidak menaati perintahku akan dihinakan dengan membayar Jizya.”
Catatan: (1) “Di bawah bayangan tombakku” berarti “dari jarahan perang”.


Hadis Sahih Muslim 4:1058
Rasulullah mengatakan, "Saya memiliki LIMA hal yang TIDAK DIBERIKAN KEPADA SIAPAPUN SEBELUM SAYA. Saya diberikan kemenangan lewat KETAKUTAN (yang diinspirasi oleh saya) ...: dan BARANG JARAHAN dibuat halal bagi saya, dan tidak dihalalkan bagi siapa saja sebelum saya ...")

(Ibn Ishaq Sirat Rasul Allah; 326)
Allah mengatakan, “Tidak ada nabi sebelum Muhammad yang mengambil barang jarahan dari musuhnya, maupun mengambil sandera untuk uang tebusan.” Muhammad mengatakan, “Saya diberikan kejayaan lewat TEROR. Bumi diberikan bagi saya untuk dibersihkan... Jarahan dibuat sah bagi saya ... Kelima hak istimewa ini tidak diberikan kepada nabi lain sebelum saya.”

Itulah Muhammad, sang Rasul Allah. Jika selama ini anda bertanya apakah pekerjaan Muhammad, inilah jawabannya. Muhammad menafkahi dirinya dengan cara merampok, uang tebusan dari sandera dan memungut pajak jizya. Benar kata pepatah, kemiskinan dekat dengan kekhufuran. Patut diperhatikan bahwa Hadis Bukhari bab 88 diatas telah dihilangkan dalam versi Internet Sahih Bukhari. Hadis yang sukar dipercaya ini hanya dapat ditemukan di terjemahan cetak asli “The Translation of Sahi Bukhari” oleh Dr. Muhammad Muhsin Khan. [Ref: The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, Vol.IV (page 104) by Dr. Muhammad Muhsin Khan, Islamic University—Al-Medina Al-Munauwara].

Ya, Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk merampok kafilah2 pedagang Mekah. Dia meyakinkan mereka bahwa masyarakat Mekah telah mengusir mereka ke luar dari rumah mereka, karena itu sudah jadi hak mereka untuk merampok orang2 Mekah tersebut;

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". (QS 22:39-40)

11. harta rampasan itu halal kok buat lu. ha...7x
Quran 8:69

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


12. jangan lupa yeh, bagi2 harta rampasan buat aullo juga, jangan lupa yeh, KARNA ALLAH SWT SAMA MISKINNYE KAYA LU. ha...7x
Quran 59:6
Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Quran 59:7.
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.


Surah (8) Al-Anfaal ayat: 41

41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang [613], maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil... [614], jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa [615] yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan [616], yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
HA...7X DULU GUE KIRA 1/5 HARTA RAMPASAN BUAT ALLOH SAW N ROSULNYE MUHAMMAD SWT, EH AYAT INI BILANG SMUANYE BUAT ALLOH N ROSUL. HA...7X APA INI MASEH BELOM CUKUP BUAT DALIL KERAKUSAN MUHAMMAD SAMA HARTA DUNIAWI. HA...7X
17. Surah (8) Al-Anfaal ayat: 1

1. Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul [593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

13. mamad ga mungkin berkhianat dalem hal PEMBAGIAN harta rampasan. AH MASA SEH? ha...7x

QS 3:161
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.


14. nih bukti kalo alloh itu miskin, soalnye tempat tidur di sorga alloh cuma dari dipan-dipan. ha...7x TRUS LO DI SORGA BEREBUTAN PIALA/GELAS DEH. GA DI BUMI GA DI SORGA, UMAT ESLAM SUKA BEREBUTAN, DESAK2AN KARNA TAKUT GA KEBAGIAN N EMANG GA KEBAGIAN KARNA OLO MISKIN MAKA JATAH TERBATAS. HA...7X slaen itu alloh juga suka pinjem loh. ha...7x

Surah (18) Al-Kahfi ayat: 31
31. Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah;

LIAT JUGA QS 36:56, AS SAFFAT 43-50.
52 ath thuur 20
20. mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

Surah (57) Al-Hadiid ayat: 18

18. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

ATH THUUR 23
23. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.

MAKENYE MURTAD KARNA OLO N MAMAD ADALAH DUO PENEPU. HA...7X

http://antikrismuhammad.blogspot.com/2012/02/bukti-tipu2-alloh-swt-bukti-tipu2-alloh.html

YLU AMEN
Sholat Subuh = 2 rakaat : 5 menit
Sholat Zohor = 4 rakaat : 10 menit
Solat Asar = 4 rakaat : 10 menit
Sholat Maghrib = 3 rakaat : 7 menit
Sholat Isyak = 4 rakaat : 10 menit

Total masa untuk Allah = 43 menit daripada 1440 Menit Sehari

cukup ke masa untuk Allah 43 menit sahaja sedangkan kita sedut oksigenNya 1440 menit sehari???

kemana kita bazirkan baki 1397 Menit lagi tu?

Usik2 hati untuk meyentuh iman demi mengenali hakikat kehidupan....

-------------------------------
ELEMENT’s ANIMISME
dalam SHALAT MUSLIM

Kutipan dan terjemahan chapter III dari:
THE INFLUENCE OF ANIMISM ON ISLAM

AN ACCOUNT OF POPULAR SUPERSTITIONS
BY SAMUEL M. ZWEMER, F.R.G.S.

Theodore Nöldeke dari Jerman dan sarjana Belanda Prof. A.J. Wensinck membuat study khusus tentang asal dan detail dari ritual shalat, belakangan lebih khusus mengenai aturan wudhu Muslim. Study lebih lanjut dari sumber-sumber yang diberikan dan pengalaman panjang di banyak negara Muslim menghasilkan pengamatan dan kesimpulan berikut.
Dalam persiapan shalat lima waktu, khususnya dalam proses wudhu – tujuan Muslim kelihatannya untuk membebaskan dirinya dalam kaitannya dengan kekuatan supernatural atau jin-jin yang menentang penyembahan kepada Tuhan yang sejati. Itulah alasan kenapa ini begitu penting. Wensinck mengatakan kepada kita bahwa kepercayaan ini tidak ada kaitannya dengan kebersihan jasmani, tetapi dimaksudkan untuk membebaskan orang-orang yang hendak shalat dari kehadiran dan pengaruh roh jahat.
Dalam dua tradisi muslim kita baca, “kata nabi: ‘Bila ada diantaramu bangun dari tidur maka supaya menghembus hidungnya tiga kali. Karena setan tinggal semalaman dalam lubang hidung manusia.’” Dan lagi “Kata Umar ibn el Khitab: ‘Seseorang mengerjakan wudhu tetapi meninggalkan bagian yang kering di kakinya.’ Ketika nabi auwloh melihatnya dia berkata: ‘Kembali dan basuh lebih baik,’ kemudian dia balik dan kembali untuk shalat. Kata nabi auwloh: ‘Bila seorang Muslim hamba auwloh mengerjakan wudhu ketika dia membasuh mukanya setiap dosa yang dilakukan mukanya dibersihkannya dengan air atau dengan tetesan air terakhir. Dan ketika dia membersihkan tangannya, dosa dari tangannya dihapus dengan air atau tetesan air yang terakhir. Dan ketika dia membersihkan kakinya semua dosa yang dilakukan kakinya dibersihkan dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir sampai dia menjadi suci dari dosa seluruhnya.”
Goldziher memperlihatkan dalam satu tulisannya bahwa menurut konsep semitik, air mengusir setan-setan. Bahwa pembasuhan dalam Islam sebagaimana diajarkan oleh Muhammad kepada muridnya asalnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kekotoran jasmani tetapi sebuah upacara pencegahan terhadap serangan roh jahat, setan-setan, dsb, menjadi jelas ketika kita membandingkannya dengan pembasuhan yang dipraktekkan oleh para penyembah berhala. Sebagai contoh, Skeat menggambarkan upacara pembasuhan dipraktekkan di Perak (Malaysia):
“Limau dipakai di Perak, seperti kita menggunakan sabun. Ketika seorang Melayu menggunakannya mereka memotong menjadi dua dan menekan (ramas) dalam tangannya. Di Penang sebuah akar pohon bernama sintok biasanya lebih disukai daripada limau. Ketika badan dianggap cukup bersih, pelaku, menghadapkan tangannya ke Timur, meludah 7 kali, dan kemudian menghitung sampai 7 dengan suara keras. Sesudah kata “tujuh” dia melempar sisa limau atau sintok ke Barat, dan berkata keras, “Pergilah semua sial jambalang daripada badan aku ke pusat tasek Pawjangi,’ roh-roh jahat celaka, pergilah dari tubuhku ke pusaran air danau Paujangi!’ Kemudian dia melempar (jurus) beberapa embar air ke dirinya sendiri, lalu ritual selesai.”

Upacara yang baru saja digambarkan adalah sebuah bentuk penyucian dengan air. Upacara penyucian yang sejenis juga menjadi bagian integral dalam kebiasaan pada kelahiran, keremajaan, perkawinan, kematian, dan faktanya pada setiap periode kritis dalam hidup seorang Melayu.”
Menurut Al Bukhari pembasuhan sebelum shalat harus dimulai dari bagian kanan tubuh dan bukan yang sebelah kiri. Tradisi yang lain menghormati rambut Nabi ketika jatuh di bak pembasuhan. Nabi mencuci kakinya ketika dia menggunakan kasut (sandal) dengan hanya menggosokkan tangannya di bagian luar sandal; bendanya, karena itu, tidak dapat membersihkan kotoran tetapi dimaksudkan untuk menangkal setan-setan.
Tradisi yang lain sebagai berikut: Menurut 'Abd-el-Rahman, seorang datang kepada Omar ibn el-Khattab dan berkata, “Aku dalam keadaan kotor dan tidak menemukan air.” Ammar ibn Yasir berkata ke Omar ibn el-Khattab, “Tidakkah engkau ingat hari dimana engkau dan aku berpergian bersama. Engkau tidak shalat, tetapi aku menggulingkan diriku di pasir dan shalat. Ketika aku mengatakannya kepada Nabi, dia berkata, “Itu cukup.’ dan sambil berbicara dia mengambil di tangannya, meniupnya dan menggososk mukanya dan tangan dengannya.” 'Abd-el-Rahman adalah saksi ketika “Amar berkata ke Omar, “Kami ada dalam satu detasemen dan kami dalam keadaan kotor, etc…” dan dia menggunakan kata-kata: “dia meludah di tangannya” sebagai ganti “dia menghembus”.
Ada dua tradisi dari Bukhari juga memperlihatkan penghargaan terhadap kebiasaan animistik menghembus dan meludah. Ada sejumlah tradisi berkenaan meludah di Masjid. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan di depan siapapun, maupun di sebelah kanan tetapi sebelah kiri. Menurut Annas bin Malek, meludah dalam sebuah masjid adalah sebuah dosa: sesuatu yang dapat ditebus dengan menyeka air ludah. Kembali, dalam memasuki sebuah masjid harus dengan kaki kanan terlebih dahulu karena takut akibat yang buruk. Dengan cara yang sama kami menceritakan bahwa seseorang yang membawa anak panah di tangannya memasuki sebuah masjid, dan Nabi berteriak: “Pegang mereka pada ujungnya”. Satu-satunya alasan dari perintah ini, adalah karena ujung anak panah atau benda-benda tajam yang lain mungkin membangunkan jin atau merusak niat shalat. Kami juga menemukan tradisi-tradisi mengenai praktek animistik seperti menyilangkan jari-jari pada waktu shalat.
Dalam berhubungan dengan ritual penbasuhan (ghasl) sesudah fungsi-fungsi alamiah tertentu, Wensinck menerangkan, "Das Geschlechtsleben stand im semitischen Heidentum unter dem Schutze gewisser Götter and war ihnen somit geweiht. Die männlichen und weiblichen Prostituierten bei den pälastinischen und babylonischen Heiligtümern sind ja bekannt genug. Ich brauche darüber kein Wort zu verlieren. Weil nun der betreffende Gott für den Monotheismus Dämon geworden ist, so ist auch sein Kult, das Geschlechtsleben, für den Monotheismus dämonisch." Ada beberapa tradisi yang menegaskan hubungan dekat antara tidur dan kehadiran jin. Selama tidur roh, menurut kepercayaan animistic dipercaya meninggalkan tubuh. Tidak hanya selama tidur, tetapi selama sakit setan-setan hadir dan di Mesir dianggap sebagai kesialan bagi siapapun yang tidak bersih mendekati seorang pasien penderita ophthalmia.
Muslim ketika bersembahyang, menurut tradisi, menutup kepalanya, khususnya bagian belakang kepala. Ini menurut Wensinck juga berkaitan dengan kepercayaan animistic; karena roh jahat memasuki tubuh melalui ini. Goldziher memperlihatkan bahwa nama yang diberikan untuk bagian ini (al aqfa) berhubungan erat dengan sejenis puisi (baca; mantra) yang disebut Qafiya, yang asalnya berarti sebuah syair untuk melukai tengkorak kepala, atau dengan kata lain sebuah syair kutukan (mantra). Oleh karena itu ketakutan akan kekuatan jahat yang mungkin masuk ke pikiran kepala harus ditutupi selama shalat. Keterangan mengenai praktek ini ditemukan baik pada tradisi Muslim dan dalam Talmud, yang merupakan contekannya. Kembali ini penting dicatat bahwa tempat-tempat yang secara ritual tidak bersih seperti closet, bak mandi, etc, di anggap sebagai tempat tinggal setan-setan.
Panggilan Muezzin menurut al Bukhari mengusir roh-roh jahat dan setan. Tidak ada seorangpun yang berani melafal Quran, tanpa lebih dahulu mengulang kata-kata, “aku berlindung kepada Auwloh dari godaan Setan yg terkutuk.” Kami mungkin menambahkan semua yang Mittwoch ketengahkan dalam bukunya "Zur Entstehungsgeschichte des islamischen Gebets und Kultus," bahwa Takbir (berteriak Auwlohu Akbar) merupakan satu dari element shalat harian, adalah sebuah teriakan melawan setan-setan. Pengangkatan kedua tangan sewaktu shalat dan bergeraknya ujung jari mungkin untuk menangkal roh-roh di udara, atau ini barangkali berhubungan dengan Qanut.
Di antara orang Arab sebelum Muhammad dan di antara Muslim sampai hari ini, bersin, terutama selama shalat, adalah sebuah tanda sial dan harus dibarengi dengan sebuah ucapan soleh. Ini juga nyata animitik; di antara suku-suku Malaysia kepercayaan umum adalah bahwa ketika sesorang bersin, roh meninggalkan tubuh. Pada penutupan shalat, orang yang shalat memberi hormat kepada dua malaikat di kanan dan kiri pundaknya. Ketika seseorang bersin dia harus berkata, “aku memohon pengampunan Auwloh”’ ketika menguap, nafas (roh) masuk ke dalam dan harus berkata, “Syukur kepada Auwloh.”
Tidak hanya persiapan untuk shalat dan shalat itu sendiri tetapi waktu shalat mempunyai kaitan yang jelas dengan kepercayaan animitik. Shalat lohor (tengah hari) tidak pernah dilakukan pada puncaknya tetapi sejenak sesudah matahari mencapai meridian. Wensinck menunjukkan bahwa ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa dewa matahari adalah sesungguhnya setan dan tidak boleh disembahyangi oleh monotheist. Menurut al Bukhari nabi menunda shalat lohor hingga sesudah tengah hari demi “panas yang tebesar dari siang hari berasal dari neraka.” Juga tidak diijinkan untuk shalat sejenak sesudah matahari terbit karena “matahari terbit di antara tanduk-tanduk Iblis.” Menurut Abu Huraira Abdauwloh ibn 'Omar, Rasulullah berkata: “ Ketika panas sangat menyengat tunggu sampai menjadi lebih dingin untuk mengerjakan shalatmu, karena panas yang menyengat berasal dari neraka.”
Abu-Dzarr berkata: Muezzin nabi memanggil untuk shalat lohor. “Tunggu sampai ini lebih dingin, tunggu sampai lebih dingin, atau tunggu…” kata Nabi. Kemudian dia menambahkan: “Panas yang menyengat dari neraka: maka ketika panas berlebihan tunggu sampai menjadi dingin, kemudian kerjakan shalatmu.” Abu-Dzaar menambahkan: “Dan kami menunggu sampai kami melihat bayangan menurun.”
Kepercayaan bahwa pada jam-jam tertentu dari satu hari membawa sial dan harus dijaga darinya adalah sebuah kepercayaan pagan, barangkali didasarkan kepada ketakutan akan kegelapan. Maxwell dikutip oleh Skeat (page 15), berkata: “Matahari terbenam (maghrib) adalah saat dimana roh-roh jahat dari berbagai jenis mempunyai sebagian besar kekuatannya. Di Perak Malaysia (dan juga di Indonesia), anak-anak selalu dipanggil masuk rumah pada jam-jam ini untuk melindungi dari bahaya tak terlihat. Kadang-kadang, dengan obyek yang sama, seorang perempuan pemilik rumah yang ada anak kecil, akan mengunyah kunyit terus , karena dianggap tidak disukai oleh setan-setan dari berbagai jenis, dan meludah di tujuh titik berbeda dengan berjalan mengitari rumah.
Sinar kuning yang menyebar di langit barat, ketika dipancarkan sebagai sinar terakhir sebelum matahari terbenam, disebut mambang kuning (illah kuning), sebuah sebutan yang menandakan ketakutan akan tahayul yang terkait dengan periode tertentu.
Dalam kaitan ini penting untuk dicatat waktu-waktu sial di antara orang-orang Melayu berhubungan tepat dengan waktu shalat Muslim. Di antara orang-orang Melayu masing-masing periode ini mempunyai arti khusus dan dewa penjaga khusus, satu dari antara dewa-dewa Hindu. Tabel yang diberikan berhubungan erat dengan jadwal waktu shalat Muslim. “Barangkali system keberuntungan dan kesialan yang paling tua dan dikenal baik disebut Katika Lima, atau Lima Waktu. Dibawah itu hari dibagi menjadi lima bagian (saat matahari terbit, menjelang tengah hari, tengah hari, sesudah tengah hari, dan saat matahari terbenam) dalam bentuk sebuah siklus: masing-masing divisi ini ditandai dengan sebuah nama, yaitu Maswara (Maheswara), Kala, Sri, Brahma, dan Bisnu (Vishnu).
Yang sangat menarik dari semuanya, adalah tradisi mengenai Sutra (lihat: Bukhari vol 1: Hadith No.472-499…). Kata itu berarti suatu yang menutupi atau melindungi; melindungi dari apa dan mengapa ini dipakai? Komentar-komentar tidak menjelaskan apa arti sesungguhnya dari Sutra tetapi ini sangat jelas sebuah perlindungan dari setan-setan, sebagaimana diperlihatkan oleh tradisi.
Menurut Ibn Omar, pada hari raya (ketika puasa selesai) Rasulullah memberi dia perintah kalau dia pergi supaya membawakan dia sebuah tongkat dan menancapkakannya didepannya dan di depan tongkat ini dia mengerjakan shalat, sementara orang mukmin berada di belakangnya. Dia melakukan hal yang sama ketika dia menempuh perjalanan, dan berasal dari sinilah para emir mengambil kebiasaan itu. Yang lain mengatakan Sutra nabi adalah tombak pendek atau pelana onta, atau ontanya sendiri ketika berlutut. Sebuah tradisi diberikan oleh Abu Dawud dengan pewari Ibn Abbas yang berkata, “Aku pikir Rasulullah berkata, ‘Bila salah satu darimu shalat tanpa sebuah sutra (sesuatu yang di letakkan oleh orang yang shalat) di depan dia, shalatnya cenderung dibatalkan oleh seekor anjing, atau seekor keledai, atau babi, atau YAHUDI (benci amat …..sih), atau seorang Magi, atau perempuan yang mens; bila mereka lewat didepannya mereka hendaknya dihukum karena perbuatan itu; dengan dilempar batu.’”
Abu-Johaifa berkata: “Nabi pergi selagi panas siang hari dan ketika dia datang ke El Batha dan shalat lohor dua rakaat dan shalat isa, menancapkan tombak di depannya dan mengambil wudhu. Para mukmin membasuh diri mereka dengan sisa air.”
Tradisi berikut sangat penting dan ini memperlihatkan arti asalnya. Penunjukan ke setan-setan adalah animistik: “Abu Salih es-Sam'an berkata: ‘aku melihat sesuatu yang memisahkan dia dari kerumunan. Seorang muda dari bani Abu Mo’ait mencoba lewat di depannya, Abu Said memberinya dorongan kuat di dada. Orang muda melihat ke sekeliling mencari jalan keluar dan tidak menemukannya, dia kembali. Abu Said mendorong dia kembali lebih kasar. Orang muda mengutuk dia dan kemudian pergi dan mengatakan tindak tanduk Abu Said. Yang belakangan saat itu masuk dan Merwan berkata padanya: “Apa yang terjadi denganmu, O Abu Said, bahwa engkau memperlakukan seperti itu kepada salah satu dari agamamu sendiri?” “Aku mendengar Nabi mengucapkan kata-kata ini, “jawab Abu Said, “ketika salah seorang darimu shalat, letakkan sesuatu di depannya yang akan memisahkan dia dari tempat umum, dan bila siapapun mencoba lewat di antaranya usir dia pergi dan bila dia menolak gunakan paksaan, karena ia adalah setan.” “Muslim menambahkan: “Bila salah satu darimu shalat jangan mengizinkan seorangpun untuk melewati antara dia dan sutra karena perlindungannya dari setan-setan.”
Sutra atau penjaga yang ditempatkan di depan sesorang ketika shalat biasanya benda-benda seperti sebuah batu atau sebuah tongkat yang ditempatkan pada jarak tertentu dari orang yang shalat: yakni kira-kira satu kaki di luar tempat dimana kepalanya menyentuh tanah. Ini juga sebuah tanda bahwa tidak ada orang boleh lewat di depannya, tetapi tidak pernah digunakan kecuali oleh orang-orang dewasa dan berpikiran serius, dan kemudian hanya di ruang terbuka atau umum; tidak pernah dalam sebuah ruangan atau atap rumah. Bila batu-batu digunakan mereka tidak boleh kurang dari tiga, jika tidak itu akan terlihat seperti benda sesembahan.
Ada beberapa kasus yang mana lewat di depan orang yang shalat diperhitungkan sebagai dosa baik bagi yang shalat maupun yang lewat, i.e:
[a] Bila yang shalat diharuskan shalat jalan umum, dan tidak ada jalan lain untuk lewat kecuali di depannya, dosanya ditimpakan baik kepada yang shalat maupun kepada yang lewat.
[b] Bila dia yang shalat memilih sebuah tempat umum yang cenderung sedikit terekspos dan seseorang lewat di depannya, yang sebenarnya bisa dengan mudah lewat di belakangnya, dosanya diperhitungkan kepada keduanya.
[c] Bila dia yang shalat memilih sebuah tempat umum yang cenderung sedikit terekspos dan seseorang lewat di depannya, dan tidak ada pilihan lagi, dosanya diperhitungkan kepada yang shalat.
[d] Bila dia yang shalat memilih sebuah tempat yang tidak terlihat dan seseorang dengan bebas lewat di depannya, padahal ada ruang di belakangnya, dosanya diperhitungkan kepada yang lewat
“Praktek di kalangan Muslim Shiah berbeda dalam hal tertentu dari yang Sunni,“ kata Miss Holliday of Tabriz, Persia. “Seorang Shiah akan shalat menempatkan diri ke arah Kiblat di Mekkah; bila dia seorang Muslim yang keras dia akan meletakkan di depan dia paling dekat dengan Kiblat dan di mana dia dapat meletakkan jidad di atasnya, Muhr yang harus ada. Ini umumnya berisi tanah dari Karbala, dipadatkan menjadi sebuah lempengan kecil dengan inskripsi Arab; dalam berbagai bentuk. Bila seseorang tidak mempunyai benda ini dia dapat menggunakan sebuah batu biasa, potongan kayu atau bongkahan tanah; di pemandian-pemandian mereka menyimpan potongan-potongan kecil kayu untuk kenyamanan yang shalat. Mengenai kayu, mereka katakan semua pohon di dunia berasal dari surga, dan hidup mereka langsung dari Auwloh, maka mereka adalah benda yang suci. Jimat-jimat Kerbala disebut ‘turbat’ dibuat dari tanah suci dari kuburan kota Imam Hussein. Pada sisi terdekat dia dari Muhr yang shalat meletakkan sisir saku kecil, kemudian berikutnya kepada dirinya tasbih.
“Sesudah shalat mereka mengarahkan jari telunjuk kanan pertama ke arah Kiblat, menghormat Muhammad sebagai anak Abdullah dan Imam Hussein’ cucu sang Nabi, anak Fatima,’ kemudian ke timur menghormati Imam Riza sebagai Gareeb atau orang asing, di Meshhed di Khorassan, kemudian ke barat, menghormati Imam Mahdi, sebagai Sahib-i-zaman. Bagian belakang adalah utara; ini seperti memuja matahari.
Di antara kebiasaan yang dilarang selama shalat adalah menyilang atau menutup jari-jari. Mereka harus dijaga tetap terbuka lebar-lebar. Menurut tradisi Ibn Maja: “Kata Nabi: ‘Jangan menempatkan jari-jarimu menutup bersama selama shalat. Juga dilarang untuk menutupi mulut selama shalat.’” Tradisi yang lain mengatakan bahwa rasulullah melihat sesorang yang menyilangkan jari-jarinya selama shalat atau menggabungkan mereka menjadi satu, dia mendekatinya dan membuatnya meregangkan jari-jarinya.
Muslim hidup secara konstan dalam ketakutan akan roh jahat; ini diperlihatkan oleh tradisi yang lain mengenai ritual shalat. Sebagai contoh, kita baca di Sunnan Ibn Maja bahwa Muhammad melarang shalat dikerjakan pada atau dekat tempat onta yang berair karena onta diciptakan oleh Iblis (tapi dinaikin juga, hehee..). Ini sebuah tahayul kuno bahwa setan ikut campur di penciptaan onta; penjelasan di berikan dalam komentar. Kami dengan hormat mengatakan bahwa jari-jari harus terbuka agar tidak ada tempat untuk roh jahat bersembunyi dan oleh karena itu metoda membasuh tangan (rakhlil) terdiri dari menggosokkan jari-jari terbuka dari kedua tangan satu sama lain (Ibn Maja, Vol. I, p. 158, Nasai, Vol. I, pp. 30, 173, 186-7.). Referensi terakhir khususnya penting karena menunjukkan bahwa Muhammad berulang kali mengajarkan kebiasaan menggerakkan jari pertama saat shalat. Tidak dapat disangkal kebiasaan menyisir rambut dengan jari-jari terbuka (Takhlil esh-Sha'ar) pada yang mana al Bukhari me-refer (Vol.1, p.51) mempunyai arti yang sama.

Relung dalam sebuah masjid yang berfungsi menunjukan arah shalat disebut Mihrab, yaitu, “tempat berperang, “ atau barangkali, alat yang dengannya kita memerangi setan-setan? Ada banyak tradisi mengenai Muhammad bergumul dengan Ifrit (Jin Iprit) dan Jin lainnya dalam sebuah Masjid. Yang sangat menarik diceritakan dalam Muslim (Vol. I, p. 204). “kata rasulullah (saw): ‘Satu setan tertentu dari kalangan jin menyerang aku kemarin untuk menghentikan shalatku, tetapi, sungguh, auwloh memberikan aku kemenangan atasnya. Aku mengikatnya di sisi salah satu pilar masjid supaya engkau bangun di pagi hari dan melihatnya, kalian semuanya, ketika aku ingat doa saudaraku Solomon : “O Tuhan, ampuni aku dan beri aku kuasa yang tidak seorangpun pernah mempunyai,” dan sesudah itu auwloh membebaskan setan!’” Mihrab dalam masjid, kelihatannya, menggantikan sutra di luar masjid dan mempunyai fungsi sama.
Membentuk barisan dalam shalat muslim seperti mereka menghadap Mihrab, adalah sangat penting dan oleh karena itu sangat hati-hati untuk itu. Ada banyak tradisi dalam hal ini yang hanya dapat dihungungkan dengan kepercayaan kepad Jin. Sebagai contoh, tidak hanya orang yang shalat berdiri dalam sebuah baris, tetapi dalam sebuah masjid sangat penting untuk berdiri dekat satu sama lain sehingga tidak ada apapun yang bisa lewat. Mereka berdiri siap laksana pasukan dalam formasi kelompok. Ini tradisinya:
Anas menyatakan bahwa Nabi berkata: “ Amati barisanmu, karena aku dapat melihatmu dari belakang punggungku.” “masing-masing dari kita,” dia menambahkan, “tempatkan bahunya sehingga menyentuh yang sebelahnya dan kakinya dengan apa yang ada pada sebelahnya.” Kita harus menambahkan untuk ini tahayul yang lain, yaitu, katanya membawa sial kalau shalat di sebelah kiri Imam. Ibn-'Abbas berkata: “Pada suatu malam tertentu aku mengerjakan shalat bersama nabi. Ketika aku menempatkan diriku di sisi kirinya, rasulullah memegang belakang kepalaku, dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Sesudah kami selesai shalat, dia merebahkan diri dan istirahat sampai muezzin datang untuk mencarinya. Kemudian dia bangun dan mengerjakan shalat tanpa mengambil wudhu.
Kita sekarang membicarakan mengenai mengangkat kedua tangan saat shalat. Ini adalah sebuah bahan diskusi yang penting untuk dibicarakan.
Dalam doa yang disebut Qunut (Qunut ‘l witr), yang dilakukan saat dan sebagai bagian shalat pagi, tangan dinaikkan. Goldziher percaya makna asalnya adalah sebuah kutukan atau pengutukan terhadap musuh; seperti kebiasaan orang arab. Nabi mengutuk musuh-musuhnya dengan cara yang demikian. Demikian juga khalifah pertama. Dalam Lane's Dictionary (Art. Qunut) kami menemukan saat itu orang yang shalat mengucapkan: “O auwloh. sesungguhnya kami memohon pertolonganmu, dan kami memohon pengampunanmu. Dan kami percaya kepadamu dan kami mempercayakan kepadamu, dan kami memuji engkau , dan kami tidak akan tidak berterima kasih kepadamu karena rahmatmu, dan kami menyingkirkan dan meninggalkan dia yang tidak mematuhi engkau: O auwloh, engkau kami sembah dan kepadamu kami mengerjakan shalat dengan sempurna, dan kami bersujud; dan kami cepat bekerja untukmu dan melayani mu; kami mengharapkan ampunanmu, dan kami takut hukumanmu; sesungguhnya hukumanmu mengejar orang yang tidak beriman. Ini perkataan nabi ketika dia berdiri saat bulan penuh sesudah shalat fajar mengutuki suku Rial dan Dhukwan. Kita baca di Al-Muwatta (Vol. I, p. 216) bahwa pada waktu Qunut mereka mengutuk musuh mereka, para kafir, di bulan Ramadhan. Di kemudian kebiasaan ini dimodifikasi atau diperjelas.
Tidak dapat diragukan mengenai asal doa Qunut. Kita belajar dari Yusuf as Safti dalam komentarnya pada buku Fiqh Ibn Turki yang dikenal baik (p. 157): “Alasan untuk peraturan mengenai Qunut adalah sebagai berikut: Suatu hari datang ke Nabi kafir tertentu yang berpura-pura menjadi Muslim dan meminta kepadanya bahwa dia akan memberikan mereka bantuan dari antara para sahabatnya sebagai satu pasukan melawan musuh-musuh mereka. Maka dia memberikan mereka tujuh puluh orang dari antara para sahabatnya; ketika mereka berangkat bersama, mereka membawanya ke gurun dan membunuh mereka, melempar mereka ke dalam sumur Mayrah. Ini kemudian diketahui oleh Nabi dan dia mencurigai mereka dan dipenuhi dengan kemarahan dan mulai mengutuki mereka katanya: ‘O auwloh, kutuk Ra'ala dan Lahyan dan Bani Dhakwan karena mereka menghina auwloh dan Rasulnya. O auwloh, sebab datangnya kepada mereka bencana/kelaparan seperti di hari-hari Yusuf dan tolong el-Walid ibn el-Walid dan sekutu yang lemah di Mekkah.’ Kemudian Jibril turun kepadanya dan mengatakan kepadanya untuk diam, katanya, ‘auwloh tidak mengirim engkau seorang pemaki dan seorang pengutuk tetapi sesungguhnya dia mengirim engkau sebagai sebuah rahmat. Dia tidak mengirim engkau sebagai sebuah hukuman. Urusan tidak berhubungan denganmu, karena kehendak auwloh akan memaafkan mereka atau menghukum mereka. Mereka adalah pelanggar.’ Kemudian dia mengajar Qunut tersebut di atas, i.e, shalat yang sekarang digunakan.”
Kendati penuntutan akan keesaan Tuhan, ada banyak hal lain yang berhubungan dengan shalat Muslim yang memperlihatkan sihir pagan, seperti kekuatan melalui kata-kata tertentu dan gerakan untuk mempengaruhi auwloh. Praktek ini lazim sebelum Islam. Professor Goldziher menyebut kebiasan mantera (Manashada) yang sama seperti yang dilakukan para Kahin jahiliyah. Dari beberapa pembaca tertentu pada awal Islam dikatakan: “Bila lagi dan lagi akan mendesak apapun di atas auwloh dia akan yakin memperolehnya.” Tidak hanya shalat wajib tetapi juga Du’a (doa/permohonan) ada praktek magic, khususnya dalam shalat gerhana dengan mengangkat kedua tangan. Kita mengatakan (al-Bukhari) bahwa pada suatu kesempatan Nabi sementara shalat untuk hujan mengangkat tangannya begitu tinggi sehingga sesorang dapat melihat kulit putih pada lengannya. Dalam kasus Du’a oleh karena itu, Kiblat dikatakan adalah langit sendiri dan bukan Mekkah.
Isyarat yang lain yang digunakan pada Du’a adalah mengusap muka, atau badan dengan kedua tangan. Kebiasaan ini, ditiru dari Nabi juga berefek magis. Menjelang kematiannya Nabi meletakkan kuda tangannya dalam air dan membasuh mukanya dengan itu, merapal syahadat.
Goldziher menunjuk terutama kepada element-element magis dalam shalat untuk hujan dan shalat gerhana matahari atau bulan. Ini , seperti musim kering berkepanjangan, dimengerti dan dilawan oleh Arab jahiliyah dalam kebiasan bertahayul. Muhammad melarang mereka untuk mengenali segala fenomena demikian lebih dari sekedar manisfestasi keberadaan Sang Pencipta, namun mentasbiskan juga dalam hal ini ritual shalat tertentu, yang akan berlanjut terus selama gerhana ada.

SABEAN, sumber lain contekan Muhammad.
Ada dua Sabean, yaitu Sabean Haran dan Mandean Sabean di Iraq . Sabean Haran adalah kelompok penyembah bintang di Haran, yang karena takut dibunuh Muslim pada abad ke 9 menyebut diri mereka adalah Sabean yang di Quran. Sabean Haran sekarang disebut psedo Sabean. Keduanya kadang dikacaukan dengan Sabaean yaitu orang-orang Semitik dari utara beremigrasi ke Selatan, biasa juga disebut Arab Selatan.
Tapi Sabean atau Sabiin dalam Quran barangkali adalah orang-orang Mandean Sabean di Iraq (Babylonia) Selatan yang disebut dalam bahasa Aram sebagai Subba atau saba (berkaitan dengan baptisan) asal kata Sabiin/Sabean, yaitu kelompok yang mengakui dirinya sebagai pewaris ajaran Yohanes Pembaptis dan Adam.
Menurut Al-Biruni (penulis abad ke 9) Mandean Sabean adalah sisa-sisa Yahudi pada pembuangan yang pertama yang masih tinggal di Babylonia (Iraq) dan tidak kembali ke Jerusalem pada jaman Cyrus dan Artaxerxes. Mereka kemudian mencampurkan Magisme dengan Judasime.’ Di Arab masa Muhammad barangkali ada berbagai sempalan dari Mandaean yang mempengaruhi kemunculan para Hanif.
Dalam Quran mereka di sebut sebagai kelompok ke 3 dari para ahli kitab selain Yahudi dan Nasrani yang tentu saja tidak termasuk dalam kelompok jahilyah. Zakharia dan Yohannes Pembaptis (nabi Yahya) yang bukan nabi Judaism tapi disebut “nabi” oleh Quran cocok dengan kepercayaan orang Mandean Sabean.
Orang-orang Mandean Sabean menyebut diri mereka monotheism (menyebut Tuhan dengan istilah “Great life”), berkiblat ke arah Timur, puasa pada hari-hari tertentu, mengerjakan zakat, melakukan wudhu, dan shalat wajib 3 kali sehari (subuh, lohor dan magrib) dan tidak wajib (dua jam sesudah matahari terbit, 9 jam sesudah matahari terbit, dan malam) jadi mirip dengan jam-jam waktu sembahyang Kristen Orthodox.
Orang Mandean
percaya kepada nabi-nabi dan malaikat. Tapi mereka menolak Musa dan Yesus. Nabi mereka adalah nabi-nabi Yahudi sebelum Musa, seperti Adam, Seth, Nuh ,Sem, Enoch,… plus Zakaria dan Yohanes Pembaptis (Yahya). Mereka mengakui Abraham yang disebut Birham. Tapi nabi utama dari orang Mandean adalah Yohanes Pembaptis.
Menurut Mandaeans (seperti pada umumnya kaum Gnostik) Yur-ba (YHWH) adalah kekuatan gelap (Spenta Manyu menurut zoroasterian). Mandaean melarang mutilasi dan melukai diri sendiri termasuk sunat. Tetapi Abraham yang adalah seorang imam, terpaksa disunat karena “korengan”. Karena perbuatannya Abraham merasa kotor dan memisahkan diri ke padang gurun bersama orang-orang yang lain yang tidak bersih dan berpenyakitan. Di sana Abraham mulai menyembah Yur-ba yang memberinya kekuatan magis sehingga tidak terbakar oleh api Nimrod. Dan Yurba (YHWH) pun menjanjikan keturunan, sehingga keturunan Abraham menjadi satu bangsa (bni Sriil atau orang Israel).
Menurut Mandaean Musa tidak disunat karena sejak orok dipungut oleh putri Firaun (istri menurut Quran), tapi Musa adalah pesuruh Yurba sehingga tidak diakui sebagi Nabi. Yesus juga tidak disunat tapi dipertimbangkan sebagai “almasih palsu” karena mempermudah hidup yaitu dengan menganggap remeh peraturan ablution. (orang Mandean juga mengkritik baptisan Kristen karena tidak menggunakan air mengalir atau “the living water “). Tapi Mani -penerus Mandaean- menggabungkan Mandaean dengan Kristen dan Buddha menjadi apa yang disebut Manicheism
Orang Mandean adalah gnostik (mungkin campuran Judaism dan Zoroasterian), meski Mandean Sabean tidak menyembah bintang seperti Sabean Haran, tetapi percaya bahwa zodiac mempengaruhi hidup manusia. Jam-jam dalam satu hari dan satu Minggu dipengaruhi kekuatan planet-planet tertentu. Barangkali orang-orang Magi (Majus? –RiD) dalam Injil adalah kelompok mirip Mandean.
Orang-orang Mandaean sangat “suka air” dan menjadikan ablution upacara penting, termasuk baptis dan wudhu. Sama seperti Muhammad, orang Mandean menganggap setan-setan bisa tinggal di bagian-bagian tubuh manusia. Ini juga mengingatkan kepada kelompok yang disebut dalam naskah Qumran, yang mempunyai peraturan kebersihan mirip kebersihan di negara maju, tetapi bukan didasarkan kepada masalah higienis tapi lebih ke masalah tahyul (animisme).
Mereka melarang perdukunan, tapi kepercayaan mereka kepada zodiac (astrology) dan ketakutan akan setan-setan menyebabkan pengikutnya dekat dengan jimat-jimat (amulet). Perbedaan yang mencolok antara Muhammad dan Mandean adalah, bagi Mandean perbuatan yang menimbulkan kerusakan termasuk melukai diri sendiri berasal dari kuasa gelap, sebaliknya Muhammad malah membantai orang-orang yang dianggap menghinanya. Itulah sebabnya dalam beberapa tulisan kuno Mandean, Muhammad disebut sebagai son of slaughter (putera pembantain).


Beberapa yang mungkin diambil oleh Muhammad dari Mandean adalah untuk dijadikan konsep Islam adalah:
 1. Wudhu disebut Rus'hma,
 2. Mencuci tangan dan kaki, telinga, muka, mulut/hidung 3 x. dilakukan sebelum shalat sambil mengucapkan bacaan tertentu.
 3. Waktu shalat.
 4. Mendukung pernikahan (selibat diangap dosa).
 5. Larangan memakai bangkai (sama dengan Kristen dan Yahudi).
 6. Larangan minum minuman beralkohol,
 7. Larangan memungut riba (sama dengan Yahudi).
 8. Konsep agama Abraham, penyebutan Adam dan semua patriakh sebagai nabi, serta mengaku diri sebagai agama monotheist mula-mula (akar Judaism, Kristen dan Islam) seperti juga Islam mengklaim diri sebagai agamanya Abraham, Nuh, atau Adam...
 9. Puasa. (orang Mandaean puasa pada hari-hari tertentu 36 hari setahun mengikuti pergerakan bulan).
 10. Beberapa peraturan untuk perempuan.

Muhammad jelas mencampur adukan tiga agama yang berbeda (Sabean yang Gnostik), Judaism, dan Kristen dan menganggap agama gado-gadonya sebagai “yang paling sempurna”.
Orang Mandaean masih eksis meskipun ada di bawah tekanan Islam. Informasi Mandean di Iraq, klik disini.
Kitab Suci utama Mandaean adalah Ginza Rba, yang awalnya ditulis dalam huruf Mandaic berasal dari jaman pra Islam.

PENGARUH SYRIAC PADA ISLAM
FIRDAUS QURAN BERBASIS HYMNE ST. EPHRAIM ?
Akitivis Hammas Muhammad Abu Wardeh yang merekrut para pengebom bunuh diri pernah berbicara di CBS th 2001 sbb: “Aku menjelaskan bagaimana auwloh akan mengganjar para syuhada atas pengorbanan hidupnya untuk tanah ini. Bila engkau menjadi seorang syuhada, auwloh akan memberikan 70 perawan, 70 istri dan kebahagiaan kekal.” (padahal aslinya 72 perawan, bukan 72. –RiD)
Jelaslah keinginan untuk mendapat kehidupan “hedonis” di akhirat telah memicu muslim-muslim tanpa akal-sehat untuk melakukan tindakan bunuh diri. Kelihatannya hal yang sama dilakukan Muhamad dalam merekrut dan memotivasi anggotanya. Dengan iming-iming itu pasukan muslim akan bertempur sampai mati, kalau menang dapat rampasan perang berupa harta dan perempuan, sebaliknya kalaupun harus mati langsung akan masuk surga dan mendapatkan 72 perawan.
Sahih Muslim 4 No : 6793
Muhammad mengabarkan bahwa beberapa menyatakan dengan perasaan bangga dan yang lain membahas apakah di Firdaus akan lebih banyak pria atau lebih banyak perempuan. Atas ini Abu Huraira mengabarkan bahwa Abu’l Qasim ( Muhammad) berkata :Rombongan pertama yang masuk ke Firdaus mukanya akan bercahaya seperti cahaya bulan purnama di malam hari, dan rombongan berikutnya mukanya akan bercahaya seperti gemertlap bintang dilangit, dan tiap orang akan mendapatkan sepasang istri dan sumsum tulang keringnya akan berkilap dibawah daging dan tidak ada seorangpun di Firdaus yang tanpa istri.
Surah 56 : 22-23 Dan (di dalam surga/taman itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik.
Surah 56: 35-36 Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,
Surah 37 : 45-46 Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
Surah 55.
[51] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
[52] Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
[53] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
[54] Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.
[
55] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
[56] Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin.
[57] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
[58] Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
Surah 76 :
[12] Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
[13] di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
[14] Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.
[15] Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca,
[16] (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.
[17] Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.
[18] (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil.
[19] Dan mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.
[20] Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
Muhammad sendiri barangkali merasa yakin tentang kehidupan “hedonis” ala dunia di Firdaus, seperti yang tercantum dalam beberapa surah Quran. Tapi apakah benar konsep Firdausnya Muhammad di inspirasi dan dipengaruhi oleh metafor dalam puisi St. Ephraim?
St Ephraim the Syrian (303-373 ) seorang Bapak Gereja dan penulis puisi mengarang Hymne on Paradise, yang kategorikan sebagai salah satu puisi St Ephraim yang paling indah dengan gaya puisi yang disebut madrase. Hymne ini merupakan salah satu yang dinyanyikan dalam litury gereja, dan sangat dikenal luas dikalangan gereja Syriac.
Contoh beberapa kutipan Hymne of Paradise.
( tr S Brock : St Ephrem the Syrian, Hymns on Paradise).
St Ephraim hymne on Paradise VII.5 :
Both men and women
are clothed in raiment of light,
the garments provided to cover their nakedness,
are swallowed up in glory;
all the limbs' vile emotions
are silenced,
the fountains of lust
are stopped up,
anger is removed
and the soul purified
and, like wheat, it flourishes in Eden,
unchoked by thorns
St Ephraim hymne on Paradise VII.15 :
The virgin who rejected
the marriage crown that fades
now has the radiant marriage chamber
that cherishes the children of light,
shining out because she rejected
the works of darkness.
To her who was alone
in a lonely house
the wedding feast now grants tranquility,
here angels rejoice,
prophets delight, and apostles add splendor
St Ephraim hymne on Paradise VII.18. :
The man who abstained,
with understanding, from wine,
will the vines of Paradise rush out to meet,
all the more joyfully,
as each one stretches out and proffers him its clusters;
or if any has lived a life of virginity,
him too they welcome into their bosom,
for the solitary such as he
has never lain in any bosom
nor upon any marriage bed.
St Ephraim hymne on Paradise VII.19 :
Those who have been crowned for our Lord's sake
with the martyr's death by the sword
shine out in glory there
with their crowns
Sepintas kalau membaca tidak hati-hati, puisi St Ephraim terjemahan dalam Inggris itu itu mirip dengan ayat-ayat Quran mengenai adanya “pernikahan dan sex“ di kehidupan Firdaus. Tapi sebenarnya dalam pengertian agama Nasrani tidak ada kata pernikahan dalam artian sexual dengan bidadari, malah sebaliknya hawa nafsu ditiadakan, karena konsep surga menurut Kristen adalah hal yang bersifat rohaniah, jadi tdk ada lagi hal-hal ragawi/fisik. Pesta pernikahan hanyalah metafora (perumpamaan). Tanaman anggur (vines) dalam pandangan Kristen adalah merujuk ke Kristus sendiri, yang buah-buahnya memberikan kehidupan.
Menurut Kristen, Kristus atau al Masih adalah mempelai pria, dan Gereja atau ummat Nasrani adalah mempelai perempuan. Pada saatnya ummat Nasrani akan merayakan pesta pernikahan surgawinya, yaitu ketika kembali bersatu dengan al Masih. Dalam liturgy Orthodox, perayaan eucharisty disamakan dengan “pesta pernikahan”. Injil sendiri mengatakan dalam kehidupan diakhirat orang tidak kawin atau mengawinkan.
Tapi bagi orang yang awam dalam hal ajaran Kristen, yang hanya mendengar dari homili atau khutbah-khutbah rahib Nasrani tanpa minta kejelasan arti yang sebenarnya, tentu dengan mudah akan mengasiosasikan istilah “pesta pernikahan” sebagai “pernikahan jasmani”, seperti juga Quran menyebut (menafsirkan) dengan artian “anak biologis” dalam konsep “anak Allah”-nya Kristen. Jadi kelihatannya Muhammad memang salah mengerti tentang “pernikahan” di Firdaus, dan pengaruh puisi Ephraim itu menginspirasi Muhammad tentang salah satu hadiah bagi orang-orang mukmin, pernikahan jasmani di Firdaus dengan bidadari.
Menurut buku Christoph Luxenberg, Die Syro-Aramaische Lesart des Koran, banyak ketidak jelasan dalam Quran akan hilang bila kita membacanya dalam Syriac dan bukan dalam bahasa Arab. Contohnya para Huriyah (bidadari perawan) bermata jeli yang disebut dalam Quran. Bersandarkan pada puisi St Ephraim sebenarnya itu kata Syriac “hur” yang artinya “putih” atau “(anggur) putih”. Bila digabungkan dengan cin yang artinya “permata (dari kristal)” akan menjadi “(anggur) putih, permata (dari kristal)” atau “anggur putih yang seperti kristal.” Jadi para Huriyah bermata jeli sebenarnya kata Syriac “anggur putih, yang jernih seperti kristal.”
Dengan cara yang sama Luxenberg menganalisa QS 76:19, yang kalimatnya terasa aneh : anak-anak muda yang tetap muda. yang akan dikira seperti mutiara yang bertaburan. . Menurutnya kata Arab untuk “anak-anak muda” atau “wildun” adalah sama dengan kata Syriac “yalda” yang selalu dipakai untuk menyebut “yalda dagpetta” yang arti harfiahnya “children of vine”, tapi maksudnya adalah “fruit of vine.”
Kata itu bisa dilahat dalam Peshita (Bible Aramic), di mana pokok anggur/buah tananaman anggur diterjemahkan yalda dagpetta, atau “children of vine”. Contoh Matius 26:29 (terjemahan Peshita) :
Aku tidak akan meminum yalda dagpetta (anak-anak anggur = pokok anggur) lagi sampai pada hari ketika aku meminum yang baru bersamamu dalam Kerajaan Bapaku.
Sementara “mutiara” adalah biasa untuk metafora dari buah anggur seperti yang didapati di bagian lain dalam Quran. Jadi kalimat aneh “para anak-anak muda yang kelihatannya seperti mutiara bertaburan” sebenarnya kata Syriac “yalda dagpetta” atau “buah dari tanaman anggur” yang kelihatannya seperti mutiara bertaburan.

Bila analisa Luxenberg benar adanya, maka ribuan jihadis islam akan kecelě begitu sampai di akhiratnya islam. Gak ada 72 bidadari perawan, ternyata! Oh my God, keciaaannn deh looo...
Artikel sejenis, klik answering-islam.org.
Author: MuridMurtad


Renungan buat budak alloh yg suka berlaku anarki

: Silahkan baca Roma 13:1-2 sbb :
:
:13:1 Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.
:13:2 Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.


Salah satu musuh terbesar Islam adalah AKAL SEHAT. Untuk menjadi Muslim, kita harus mematikan akal sehat kita sehingga Muslimin sangat mudah untuk ditipu oleh para ustad. Katanya Qiblat itu hanya untuk KESATUAN ARAH dan mereka telan bulat-bulat saja tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa bumi itu bulat sehingga TIDAK ADA kesatuan arah, bahkan sebenarnya di kebanyakan bagian dunia, Muslimin sama sekali tidak bisa menghadap Kabah seperti yang diperintahkan Allah dalam Alquran, ini menunjukkan Allah tidak berpikir jauh... atau mungkin sebenarnya Muhammad yang tidak berpikir jauh?

Apa kata Quran tentang bumi kita?

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

88.20. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=88&tAyahNo=20&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

Tafsir al-Jalalain 88:20
Dan bumi, bagaimana itu ditata DATAR? Dan dengan demikian adalah kekuasaan Allah, Maha Tinggi, dan Keesaan-Nya? Dimulai dengan [menyebut] unta adalah karena mereka lebih dekat dalam dengan bumi daripada [binatang] yang lainnya. Adapun untuk firman-Nya "sutihat", 'menghamparkan datar', ini pada pembacaan harafiah menunjukkan bahwa bumi adalah DATAR ...


وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

15.19. Dan Kami telah menghamparkan bumi

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=15&tAyahNo=19&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

Tafsir al-Jalalain 15:19
Dan bumi, Kami telah membentangkannya, menghamparkannya DATAR, ...

Jelas sekali bahwa Allah mengira bumi itu datar. Itulah sebabnya umat Islam harus melakukan sholat dengan qiblah, mereka diharuskan bersujud (menyembah) ke batu hitam di Ka'bah. Cuci otak Muhammad begitu kuat sehingga bahkan muslim modern lupa bumi itu bulat, sehingga mustahil untuk menghadapi Ka'bah saat melakukan salah karena bentuk bumi yang bulat itu.


------------------


SHOLAT,BUATAN MAMAD SWT SI ALLOH ARAB GARING
oleh Marco Balian (Catatan) pada 17 April 2013 pukul 5:58

Di dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah saw bersabda, “Shalatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku shalat.” Pertanyaannya, bagaimanakah tata cara shalat Rasulullah? Telah dijelaskan di dalam banyak haditsnya tentang tata cara shalat beliau. Yakni mulai dari urusan niat, gerakan takbir, berdiri, ruku, sujud, duduk, hingga salam. Siapa pun tidak boleh menyalahi tuntunan yang telah dicontohkan Rasulullah saw. Bagaimana jika beda?PASTI MAMAD SWT NGAmuk

Tentu shalatnya tidak sah. Melakukan tata cara shalat yang menyimpang dari ajaran Rasulullah termasuk kategori berbuat bid’ah. Telah melakukan kesesatan dan mendapatkan ancaman api neraka. Shalat merupakan ibadah mahdhah yang sudah ditentukan waktu dan tata caranya. Kesempurnaan shalat seseorang juga diukur sejauh mana ia benar-benar bisa menerapkan shalat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw.

Selain shalat wajib lima waktu, juga terdapat shalat-shalat sunah sebagai amal ibadah tambahan yang bisa diamalkan. Misalnya, shalat tahajud, dhuha, rawatib, witir, dan hajat. Tata caranya hampir sama, yang membedakan adalah niat, waktu, dan jumlah rakaatnya sesuai pilihan yang kita inginkan. Keutamaannya sangat besar berdasarkan keterangan banyak hadits. Terutama shalat tahajud, yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah selama hidupnya.

Pada permasalahan shalat wajib, juga dikenal shalat yang dilakukan karena keadaan tertentu atau darurat. Misalnya, ketika kita sedang dalam bepergian atau safar. Pada keadaan ini, seseorang bisa melakukan penggabungan shalat, baik diawalkan (jama’ taqdim) maupun diakhirkan (jama’ ta`khir) atau meringkasnya menjadi 2 rakaat dari bilangan shalat 4 rakaat (qashar). Tapi, tentu saja setelah memenuhi persyaratan tertentu. Shalat jenis ini merupakan salah satu dari keringanan (ruqshah) yang diberikan Allah karena dalam kondisi darurat.

Masih banyak lagi perihal shalat yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Apa sajakah itu? Buku Panduan Sholat Lengkap terbitan WahyuMedia ini akan menjelaskannya kepada Anda secara lengkap dan praktis semua jenis shalat, mulai dari persiapan dalam melengkapi rukunnya, pelaksanaannya sesuai tuntunan Rasulullah, hingga doa-doa.

Buku yang disusun oleh Saiful Hadi El-Sutha ini dibuka dengan pembahasan rukun Iman dan rukun Islam, bab bersuci (thaharah), serta azan dan iqamat. Kemudian dilanjutkan ke pembahasan shalat fardhu dan tata caranya, shalat jama’ dan qashar dan tata caranya, shalat Jum’at, shalat berjamaah dan tata caranya, shalat orang yang sakit, shalat ketika sedang berperang (khauf), shalat jenazah, shalat ghaib, zikir dan doa sesudah shalat, shalat-shalat sunah, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, dan ditutup dengan kumpulan doa penting penting sehari-hari.
======================================SANGAT JEWLAS ISLAM BUATAN MAMAD..BAHKAN KORAN DAN SOLAT MADEIN MAMAD SWTKALO ESLAM2 LAGE MERENCANAKAN KERUSUHAN MAKA PASTILAH BAWA GOLOK N SENJATA TAJEM LAENNYE. HA...7X

SOALNYE ABIS SOLAT JUMAT N SETELAH DIBEKALIN MA AYAT2 SETAN YANG ADA DI QORAN MAKA ESLAM2 BERGERAK BUAT BIKIN KERUSUHAN MASSA. HA...7X

--------------------------------------------


Kasihan muslim indonesia, hkekekekekeke....
muslim indonesia jedat-jedotin kepala 1000 kali sama 100.000 kali pahalanya masih kalah sama orang arab yang cuma sekali jedotin kepala...
hkekekekekekekekeke, sungguh allah itu maha adil... xixixixi 


tau ga seh lo.
ternyata jade mualap entu ribet skali. ha...7x

1. LO MESTI BLAJAR MACEM2 SOLAT. HA...7X
2. LO MESTI BLAJAR NGAJI. HA...7X
3. LO MESTI BLAJAR BAHASA ARAB YANG BERHUBUNGAN MA NGAJI. BLAJAR MEMBACA TOK. GA PERLU TAUK APE SEH ARTI YANG LO BACA. HA...7X AGAMA IDEOT, GA AJARIN SMUANYE. HA...7X
4. LO MESTI DISUNAT. PADAHAL SI MAMAD GA PERNAH DISUNAT. HA...7X SOAL DE DISUNATNYE MAMAD DI HADIS MEMBUKTIKAN KALO MAMAD PENIPU. KNAPE BEGITU. KARNA ADA HADIS BILANG MAMAD LAHIR DALEM KEADAAN DISUNAT. N ADA HADIS LAEN BILANG MAMAD DISUNAT UMUR 7 ARI. HA...7X MIKIR GA SEH LO. KLUARGA MAMAD PENYEMBAH BATU ITEM HAJAR ASWAD N MREKA GA TAU APE ENTU SUNAT. HA...7X LAGEAN MIKIR GA SEH LO. BURUNG MAMAD YANG KECIL KALO DISUNAT 2 KALI MAKA PUTUS TUH BURUNG. HA...7X
5. MESTI PUASA.
6. LO MESTI MASUK NRAKA. HA...7X N DARE NRAKA LO MESTI JALAN DI JEMBATAN SIRATUL MUSTAQIM YANG SETIPIS RAMBUT DIBELAH TUJUH TAPI SETAJAM SILET. HA...7X TRUS LO BERHARAP DOA SYAFAAT MAMADBISA BANTUIN LO KLUAR DARE NRAKA. HA...7X WOI. MIKIR PAKE OTAK GA SEH LO. YANG NAMANYE JEMBATAN MENGHUBUNGKAN 2 TEMPAT YANG SAMA TINGGINYE. JADE LO KALO BISA LEWATIN JEMBATAN MAKA LO CUMA PINDAH DARE SATU TEMPAT DI NRAKA KE TEMPAT NRAKA YANG LAEN. HA...7X INGET COY. NRAKA DI BAWAH N SORGA DI ATAS. JADE KALO LO MO KEATAS MAKA LO NAEK TANGGA BUKAN LEWAT JEMBATAN. HA...7X

N SMUANYE LO LAKUIN CUMA GARA2 SEX ? ALANGKAH IDEOTNYE LO TAUK. HA...7X

ritual solat membuktikan sape olo n mamad. ha...7xhttp://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2012/11/ritual-solat-membuktikan-sape-olo-n.html

murtad dare eslam nyok. ha...7xhttp://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2013/07/murtad-dare-eslam-nyok-ha7x.html

YBU AMEN
" Yang Mau Jadi Muallaf Silahkan Di pelajari "

( PANDUAN SHOLAT )

- Rukun Sholat
- Syarat Sah Sholat
- Perkara Batalkan Sholat
- Waktu yang di haramkan Sholat
- Kesalahan Waktu Sholat
- Adzan
- Iqamat
- Wuduk
- Sholat Fardhu Zohor
- Sholat Fardhu Ashar
- Sholat Fardhu Maghrib
- Sholat Fardhu Isyak
- Sholat Fardhu Subuh
- Wirid & Doa Sholat Fardhu
- Sholat Fardhu Juma'at
- Sholat Fardhu Qasar & Jamak
- Sholat Jenazah
- Sholat Sunnah Wuduk
- Sholat Sunnah Rawatib
- Sholat Sunnah Tahiyyatul Masjid
- Sholat Sunnah Hajat
- Sholat Sunnah Isyraq
- Sholat Sunnah Duha
- Sholat Sunnah Witir
- Sholat Sunnah Tahajud
- Sholat Sunnah Tasbih
- Sholat Sunnah Musafir
- Sholat Sunnah Perhentian Musafir
- Sholat Sunnah Qudum
- Sholat Sunnah Tawbat
- Sholat Sunnah Nikah
- Sholat Sunnah Ihram
- Sholat Sunnah Tawaf
- Sholat Sunnah Istikharah
- Sholat Sunnah Hadiah
- Sholat Sunnah Nisfu Sya'ban
- Sholat Sunnah Tarawih
- Sholat Sunnah Idul Fitri
- Sholat Sunnah Idul Adha
- Sholat Sunnah Sahwi
- Sholat Sunnah Tilawah
- Sholat Sunnah Syukur

- atau nanti saya ajarin yah-
Wkwkwkwkwkwkkwkwkwkw
MENGAPA SHOLAT JUMAT WAJIB BAGI LAKI2 DAN TDK WAJIB BAGI PEREMPUAN??? AJARAN YANG ANEH...DISKRIMINASI GENDER...

BANG MAMAD SAW bersabda:
" Hari Isnain adalah hari kelahiranku sedangkan malam Jum'at adalah malam yang di anugrahkan Allah kepadaku dan kepada ummatku dan hari jum'at adalah milik Allah dan siapa saja dari ummatku menghendaki hari jum'at untuk menggenapkan jumlah hari mereka maka Allah akan memberikannya akan tetapi Allah meminta syarat apabila telah tiba waktunya untuk menunaikan sholat (jum'at) didalamnya maka wajib bagi kaum laki-laki untuk melaksanakannya dan tidak wajib bagi perempuan untuk melaksanakannya"
(HR Turmudzi) 

Diriwayatkan dari Thariq bin Sihab r.a., bahwa BANG MAMAD saw bersabda: Jumat at itu suatu kewajiban atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali kepada empat (golongan): Budak, perempuan, anak-anak, dan orang sakit." (HR. Abu Daud)

Lalu bagaimana dengan surat Al Jumu'ah yg mengatakan "yaa ayyuhalladziina aamanuu". Bukankah itu ditujukan utk keseluruhan org2 SLIMERS (tidak terkecuali laki2 dan permpuan?) Dan bukankah shalat Jumat itu hukumnya wajib, sedangkan hukum berjamaahnya sunnah muakadah?

JAWABANNYA ADALAH ....IMANI SAJA.....WKWKWK


Kalau Muslim tidak menyembah Hajar Aswad/Allah, kenapa sholat menghadap Hajar Aswad/Allah?

Jangan lagi berdalih, itu untuk simbol persatuan umat. Benar, itu simbol persatuan umat untuk menyembah BERHALA TAUHID, yaitu sang hajar aswad/allah.

Kalau Hajar Aswad bukan allah, kenapa PEMUJAAN KEPADA SANG HAJAR ASWAD menjadi POKOK UTAMA (INTI) dalam RITUAL IBADAH HAJI? Ingat, TAWAF adalah Bagian terpenting dari upacara haji. Tawaf, berarti memutari Hajar Aswad sebanyak 7 kali, ketika start pertama harus menyalaminya terlebih dahulu, baik dengan cara mencium, mengusap, menghormat, atau meneriakinya "ALLAHU-AKBAR, demikian seterusnya tiap kali melewati Hajar Aswad, harus melakukan hal yang sama. Tawaf dilakukan 2 kali, pertama kali sebagai pembukaan ritual haji, disebut Tawaf Qudum, dan terakhir kali sewaktu hendak pulang, disebut Tawaf Wada' (sebagai salam pamit). Jadi, jumlah total muter-muternya 2x7 = 14 kali muter, dan setiap kali muter melewati Hajar Aswad, harus menyalami Hajar Aswad (mencium/mengusap/menghormat/teriak Allahu-Akbar).

=======================================

INI DAFTAR BUKU BAGUS YANG SEBAENYE LO BELI N BACA. HA...7X
1. CHRIST, MUHAMMAD AND I by Mohammad Al Ghazoli 
  by Mark A. Gabriel
by Craig Winn 
4. LEFT BEHIND by Jerry B. Jenkins 
5. LEFT BEHIND by Tim F. LaHaye 
6. ISLAMIC INVASION by Robert A. Morey 
8. Antichrist: Islam's Awaited Messiah by Joel Richardson 
11. Islam: In Light of History By Rafat Amari
14. The Torn Veil by Gulshan Esther 
15. Why I Am Not a Muslim by Ibn Warraq 
16. Why I Am Not A Moslem by Dr. Peter S. Ruckman 
20. Islam And The Jews: The unfinished battle by Mark A. Gabriel 
22. Slavery, Terrorism and Islam by Peter Hammond 
24. Islam Exposed by Floyd McElveen 
27. The Destiny of Islam in the End Times by Faisal Malick 
28. 10 Amazing Muslims Touched by God by Faisal Malick 
32. The Hidden Life of The Prophet Muhammad by Dr. A. A. Ahmed 
34. Islam in the End Times by Ellis H. Skolfield
35. Muhammad is The Antichrist by Cole Steele 
36. Islam - The Dark Night Of Humanity by G. P. Geoghegan 
38. What the Koran Really Says by ibn warraq
  43. Iran: Desperate for God by The Voice of the Martyrs 


LO CUKUP BACA BEBERAPA AJE DARE REKOMENDASI BUKU DI ATAS. MAKA LO AKAN KAGET NGELIAT BETAPA JAHATNYE ESLAM. HA...7X

YAH JELAS JAHAT LAH KARNA ALLAH SWT ADALAH IBLIS N MAMAD ADALAH ANTIKRIS. HA...7X

SEBENERNYE SIH, ALLAH SWT PIKTIP ALIAS BERHALA DEWA BULAN ARAB N DI ISRAEL NAMANYE BAAL. HA...7X

N JIBRIL ADALAH IBLIS YANG MENYAMAR SBAGE MALAIKAT TERANG.

2 KORINTUS 11:14-15

14 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat Terang. 

15 Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 


FATHER - GOD

Yesus.
 1. Jesus Christ: The Real Story by United Church of God 
6. Jesus Humanity and the Trinity by Kathryn Tanner
9. Jesus Christ, Disciplemaker by Bill Hull 
11. Life of Christ by Fulton J. Sheen 
16. The Cross of Christ by John Stott 
17. Jesus for the Non-Religious by John Shelby Spong


Trinity.
3. Trinity by Joseph F. Girzone
8. The Trinity (Guides to Theology) by Roger E. Olson
9. The Biblical Doctrine of the Trinity by B.B. Warfield 


Holy Spirit.
1. Good Morning, Holy Spirit by Benny Hinn 
3. Baptism in the Holy Spirit by Derek Prince 
4. Experiencing The Holy Spirit by MURRAY ANDREW 
7. 7 Things The Holy Spirit Will Do In You by Pastor Chris Oyakhilome PhD 
others.
1. The Purpose Driven Life by Rick Warren 
3. The World On Fire by Rick Joyner 
5. The Final Quest by Rick Joyner 
7. Epic Battles of the Last Days by Rick Joyner 
8. The Prophetic Ministry by Rick Joyner 
9. The Harvest by Rick Joyner 
11. He Came To Set The Captives Free by Rebecca Brown 
12. Becoming A Vessel Of Honor by BROWN REBECCA 
13. Prepare For War by BROWN REBECCA 
14. The Gifts of the Body by Rebecca Brown 
15. Unbroken Curses by Rebecca Brown 
16. Church of Lies by Flora Jessop 
19. When God's Purpose Becomes Personal by Matthew Omaye Ajiake 
Buy new: $14.39 / Used from: $7.95
22. Blessing or Curse: You Can Choose by Derek Prince 
23. Secrets of a Prayer Warrior by Derek Prince 
24. Does Your Tongue Need Healing? by Derek Prince 
27. Entering The Presence Of God by Derek Prince 
33. Snakes in the Lobby by Scott MacLeod 
34. Why I Am A Christian by John Stott
36. Demons in the Church by Ellis H. Skolfield


41. The Bible Code by MichaelDrosnin 
42. Bible Code II: The Countdown by Michael Drosnin 
43. Bible Code III: Saving the World by Michael Drosnin 
45. Bible Code Bombshell by R. Edwin Sherman 

KALO MO NGELIAT YANG LEBIH BANYAK MAKA KLIK DI SINI :


---------------------------------


My blogs are now at the click of a variety of countries including Indonesia, the United States, Britain, Germany, France, Russia, Canada, India, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Syria, Egypt, Australia, New Zealand, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Singapore, China, Taiwan, Argentina, Colombia, Serbia, Morocco, Algeria, Brazil, Moldova, Macedonia, Netherlands, Spain, South Korea, Timor Leste, Norway, Belgium, Romania, Vietnam, Bulgaria, Albania, Azerbaijan, Mexico, Venezuela, Swedish, Irish, Turkey, Italy, Cile, Austria, and others.

Here's a list of my blogs:so help me with prayer and purchase books written by me.

Here's a list of my books: 


English Version :


BELI BUKU GUE NYOK. ha...7x
Biar gue bisa full time menyebarkan injil.
BIAR NAMA YESUS DITINGGIKAN DAN DIMULIAKAN DI SELURUH BUMI. HA...7X

Filipi 2:5-11
5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 
7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 
10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 
11 dan segala lidah mengaku: ''Yesus Kristus adalah Tuhan,'' bagi kemuliaan Allah, Bapa! 

TRANSFER UANG PEMBELIAN BUKU/HAK LISENSI KE :

Richard Nata
Bank Central Asia, Tbk, Indonesia
002-157-6394

SETELAH ITU KIRIM EMAIL DISERTAI BUKTI TRANSFER KE  
guerich007@gmail.com

ATAU SMS KE 62-8889910822 ( SMS ONLY, NO PHONE CALL ).

Jangan lupa, beritahukan buku apa yang anda beli dari kami.

LORD JESUS BLESS YOU


AMEN
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...